Trojjazyčný odborný účtovnícky prekladový slovník. Anglicko - slovenský, slovensko - anglický, nemecko - slovenský, slovensko - nemecký, nemecko - anglický a anglicko - nemecký účtovnícky on-line slovník (prekladač), ktorý obsahuje viac ako 2 500 pojmov z oblasti účtovníctva, audítorstva, daňovníctva a súvisiacej právnej a obchodnej terminológie. V účtovníckom on-line slovníku (prekladači) nájdete tiež presný preklad položiek účtovnej závierky a mnohé ďalšie výrazy.


Najčastejšie účtovné frázy


Audit

Audit je overovanie účtovnej závierky a súladu účtovnej závierky s výročnou správou. Je to služba poskytovaná audítormi a audítorskými spoločnosťami. Výsledkom auditu je audítorská správa a list manažmentu s opatreniami, ktoré by mala firma uskutočniť na odstránenie nedostatkov. Okrem auditu účtovnej závierky existuje viacero typov auditu, ako interný audit, energetický audit, audit akosti, atď.

Cestovné náhrady

Náhrada výdavkov, ktoré vznikajú v súvislosti s pracovnou cestou (stravné, výdavky na ubytovanie, cestovné, ...).

Daň na vstupe, DPH na vstupe

Daň z pridanej hodnoty, ktorú si môže platiteľ DPH odpočítať z daňových dokladov prijatých pri nákupe (napr. z faktúry, z dokladu z elektronickej registračnej pokladnice).

Daň na výstupe, DPH na výstupe

Daň z pridanej hodnoty, ktorú platiteľ DPH uplatnil na faktúrach a iných vystavených dokladoch pri predaji (napr. dokladoch z elektronickej registračnej pokladnice).

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Nepriama daň, pri ktorej daňové bremeno znáša konečný spotrebiteľ. Konečný spotrebiteľ zaplatí DPH v rámci ceny tovarov. Platiteľ DPH ju odvádza do štátneho rozpočtu z rozdielu medzi daňou na vstupe a daňou na výstupe, teda zo svojej pridanej hodnoty.

Daň z príjmov

Priama daň, ktorú platí každý daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý v danom zdaňovacom období dosiahol príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, napr. príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, príjmy (výnosy) z nakladania s majetkom.

Daňová licencia

Minimálna daň po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je jeho daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej zákonom o dani z príjmov. Daňová licencia sa platí aj v prípade, ak daňovníkovi v daňovom priznaní vyšla daňová strata.

Daň zo závislej činnosti

Daň, ktorú zamestnávateľ zráža zamestnancovi zo zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (najčastejšie zo mzdy). O túto daň sa znižuje mzda zamestnanca. Zamestnávateľ odvádza každý mesiac preddavky na daň zo závislej činnosti za zamestnanca daňovému úradu.

Daňová kontrola

Kontrola zo strany štátu, ktorú vykonáva správca dane (daňový, colný úrad, obec). Daňová kontrola sa vykonáva s cieľom zistiť, či daňový subjekt dodržiava súvisiace zákony alebo s cieľom zistiť, či daňový subjekt správne vyčíslil daňovú povinnosť.

Daňové priznanie

Tlačivo, ktoré sa podáva po skončení zdaňovacieho obdobia. Daňovník v ňom vyčísľuje daňovú povinnosť, ktorú je povinný odviesť do štátneho rozpočtu alebo nárok na vrátenie dane, ktoré si môže uplatniť voči štátnemu rozpočtu.

Daňovo uznateľné náklady (výdavky)

Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, preukázateľne vynaložené daňovníkom, zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka.

Daňový odpis

Odpis hmotného a nehmotného majetku, ktorý sa vyčísľuje na zistenie základu dane z príjmov. O daňovom odpise sa neúčtuje v účtovníctve, ale je dôležitý pre vyčíslenie základu dane, pretože predstavuje zákonom povolený daňový výdavok.

Dividenda

Podiel na zisku spoločnosti, ktorý spoločnosť vypláca spoločníkovi alebo akcionárovi na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Dodávateľ

Osoba, ktorá dodáva (predáva) inej osobe tovar a služby. Kupujúci má po dodaní tovaru a služieb záväzok zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu. V účtovníctve predstavuje účet Dodávatelia hodnotu neuhradených faktúr a iných prijatých dokladov za nákup tovarov a služieb.

Faktúra

Účtovný a daňový doklad, ktorý sa vyhotovuje pri predaji (nákupe) tovaru alebo služby.

IČ DPH

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ktoré sa prideľuje platiteľom DPH alebo iným osobám registrovaným pre daň (napríklad príjemcom služby z iného členského štátu alebo z tretej krajiny).

Jednoduché účtovníctvo

Sústava účtovníctva, ktorej primárnym poslaním je zistenie základu dane z príjmov ako rozdielu zdaniteľných príjmov. V jednoduchom účtovníctve sa pre účely dane porovnávajú zdaniteľné príjmy a daňové výdavky. Dôležitý je dátum úhrady alebo inkasa a nie dátum vystavenia (prijatia) faktúry.

Kurzový rozdiel

Vzniká pri prepočte majetku a záväzkov v cudzej mene na menu euro ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri inkase pohľadávok, platbe záväzkov) a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (napr. ak kurz k 31.12. je iný, ako bol kurz pri vystavení faktúry).

Minimálna mzda

Predstavuje minimálnu (zákonom stanovenú) sumu, ktorú musí zamestnávateľ zamestnancovi dať za jeho vykonanú prácu. V Slovenskej republike existuje 6 stupňov minimálneho mzdového nároku, ktoré sa vypočítajú ako násobok minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti práce daného pracovného miesta.

Náklady

Zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Náklady vznikajú dňom prijatia tovarov alebo služieb, bez ohľadu na deň úhrady za dané tovary a služby. Vznikajú napríklad na základe faktúry, aj keď faktúra bude uhradená neskôr.

Obchodná marža

Podnikatelia si ju často mýlia s obchodnou prirážkou. Obchodná marža predstavuje percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou v porovnaní s predajnou cenou. Predstavuje výnos z predaja, ktorý sa odpočíta od predajnej ceny. Počíta sa vzorcom: (predajná cena - nákupná cena)/predajná cena*100

Obchodná prirážka

Podnikatelia si ju často mýlia s obchodnou maržou. Obchodná prirážka predstavuje percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou v porovnaní s nákupnou cenou. Predstavuje prirážku k nákupnej cene. Počíta sa vzorcom: (predajná cena - nákupná cena)/nákupná cena*100

Odpočet DPH

Nárok platiteľa DPH znížiť vlastnú daňovú povinnosť o daň na vstupe.

Odberatelia

Osoba, ktorá nakupuje od inej osoby tovar a služby. Od momentu dodania tovaru a služby má predávajúci voči odberateľovi pohľadávku až do momentu zinkasovania peňazí. V účtovníctve predstavuje účet Odberatelia hodnotu neinkasovaných faktúr od odberateľov.

Platiteľ dane

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť zraziť alebo vybrať daň (resp. preddavok na daň) od daňovníka, a ktorá je povinná správcovi dane odviesť preddavok resp. daň.

Podvojné účtovníctvo

Sústava účtovníctva, pri ktorej sa porovnaním nákladov a výnosov zisťuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. Náklady a výnosy vznikajú najmä na základe prijatých alebo vystavených dokladov (napr. faktúry) bez ohľadu na deň úhrady.

Pro forma faktúra

Označuje sa aj ako preddavková faktúra alebo zálohová faktúra. Ide o faktúrú, na základe ktorej platí odberateľ preddavok dodávateľovi. Pro forma faktúra nie je daňovým dokladom.

Rozdelenie zisku

Proces, pri ktorom sa čistý zisk spoločnosti (označovaný aj zisk na rozdelenie, výsledok hospodárenia v schvaľovaní) za minulé účtovné obdobie rozdeľuje medzi vlastníkov (spoločníkov, akcionárov).

Súhrnný výkaz

Výkaz, ktorý podáva platiteľ DPH alebo iná osoba registrovaná pre daň, ak v danom zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane alebo službu z tuzemska do iného členského štátu, kedy osobou povinnou platiť daň je odberateľ.

Súvaha

Súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve, ktorá poskytuje informácie o stave majetku, záväzkov a vlastného imania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (väčšinou k 31.12.).

Transferové oceňovanie

Postup stanovenia cien kontrolovaných transakcií, ktoré uskutočňujú prepojené (závislé) osoby tak, aby zodpovedali podmienkam nezávislého vzťahu. Mali by zodpovedať takým podmienkam, aké by prebiehali medzi dvomi subjektami (kupujúci a predávajúci), z ktorých každý sleduje svoj vlastný záujem.

Rámcová účtová osnova

Osnova, ktorá sa používa v podvojnom účtovníctve. Podľa nej si účtová jednotka vytvára vlastný účtový rozvrh s účtami, na ktorých sa zaznamenávajú skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Účet analytický

Vytvára sa podľa informačných potrieb používateľa (napr. konateľa, spoločníka). Analytické účty sa vytvárajú ku konkrétnym syntetickým účtom (napr. účet 501 - Spotreba materiálu môže obsahovať analytické účty - Drobný majetok, Kancelárske potreby, Spotreba pohonných látok atď.). Účtovníctvo vďaka evidencii na analytických účtoch poskytuje podrobnejšie informácie pre potreby riadenia podniku.

Účet syntetický

Položka v účtovom rozvrhu, na ktorej sa účtujú skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva. Účtujú sa na ňom transakcie, ktoré pre potreby používateľa informácií z účtovníctva je možné rozčleniť na analytické účty (napr. účet na ktorom sa evidujú záväzky voči dodávateľom možno rozčleniť na analytické účty - dodávatelia zo Slovenska, dodávatelia v rámci EÚ, dodávatelia mimo EÚ, dodávatelia z USA).

Účtovná závierka

Štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Poskytuje sa osobám, ktoré tieto informácie využívajú. V jednoduchom účtovníctve sa okrem úvodnej strany účtovná závierka skladá z výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch. V podvojnom účtovníctve sa okrem úvodnej strany skladá účtovná závierka zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok.

Výkaz ziskov a strát

Súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve, ktorá poskytuje informácie o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za dané účtovné obdobie.

Výnosy

Zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Výnosy vznikajú dňom predaja tovarov alebo služieb, bez ohľadu na deň úhrady. Vznikajú napríklad dňom dodania uvedeným na faktúre, aj keď sa faktúra uhradí neskôr.

Výsledok hospodárenia

Výsledok činnosti účtovnej jednotky za dané účtovné obdobie. Vypočíta sa ako rozdiel príjmov a výdavkov (v jednoduchom účtovníctve), resp. ako rozdiel nákladov a výnosov (v podvojnom účtovníctve).

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Súčasť účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve, ktorá poskytuje informácie o príjmoch a výdavkoch daňovníka za dané účtovné obdobie.

Výkaz o majetku a záväzkoch

Súčasť účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve, ktorá poskytuje informácie o stave majetku a záväzkoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (zvyčajne k 31.12.).

Základ dane z príjmov

Zistí sa ako rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami. Pri fyzických osobách sa zistí ako súčet osobitného základu dane z kapitálového majetku a čiastkových základov dane zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu a z ostatných príjmov po úprave o odpočet daňovej straty, odpočet nákladov na výskum a vývoj a nezdaniteľné časti základu dane. Pri právnických osobách sa základ dane zistí úpravou výsledku hospodárenia o pripočítateľné a odpočítateľné položky a po úprave o odpočet daňovej straty a odpočet nákladov na výskum a vývoj.

Základné imanie (s.r.o.)

Vyjadruje súhrn peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov do spoločnosti. Povinné minimálne základné imanie, ktoré musia spoločníci vložiť do spoločnosti, je stanovené v Obchodnom zákonníku.

Závislá činnosť

Činnosť vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca. Ide o činnosť vykonávanú zamestnancom pre zamestnávateľa podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Zdaniteľná osoba

Každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel a výsledky tejto činnosti.

Zdaniteľný príjem

Príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený (napr. príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania). Zdaniteľný príjem je pojem definovaný v zákone o dani z príjmov.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?