Čo ponúkame v súvislosti so mzdami a personalistikou?


Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť množstvo mzdových a odvodových povinností. Ponúkame outsourcing mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva v oblasti pracovného práva, optimálneho nastavenia odmeňovania a pod. Mzdy obvykle spracúvame klientom, ktorým zároveň vedieme účtovníctvo. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode.

Čo obsahuje vedenie mzdovej a personálnej agendy?


Vedenie mzdovej a personálnej agendy zahŕňa predovšetkým tieto činnosti:
 • Poradenstvo ohľadom mzdovej politiky

  Poradíme pri optimalizácii mzdových nákladov a pomôžeme s nastavením pracovných vzťahov.

 • Pracovné zmluvy, dohody

  Pripravíme pracovné zmluvy, dohody a všetky potrebné súvisiace dokumenty.

 • Registrácie, prihlášky a odhlášky

  Prihlásime, príp. odhlásime zamestnávateľa aj zamestnancov do príslušných registrov.

 • Evidencia zamestnancov

  Vedieme všetky povinné evidencie vašich zamestnancov.

 • Spracovanie miezd

  Správne vypočítame mzdy vašich zamestnancov.

 • Plnenie zákonných povinností

  Včas splníme povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu.

  • poradenstvo v oblasti pracovného práva, pri nastavení mzdovej politiky, optimálneho odmeňovania a pod.,

  • príprava pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a súvisiacich dokumentov, napríklad vyhlásenia na zdanenie príjmov, oznámenia na uplatnenie odpočítateľnej položky a ďalších,

  • registrácia, príp. ukončenie registrácie zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach, na daňovom úrade,

  • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach,

  • evidencia zamestnancov - vedenie personalistiky,

  • výpočet a spracovanie miezd (zamestnancov, dohodárov, odmien konateľov atď.) vrátane podkladov pre tvorbu sociálneho fondu,

  • zostavovanie výplatných pások a distribúcia zamestnancom,

  • príprava a podávanie výkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, prehľadov a hlásenia na daňový úrad vždy včas v zákonom stanovenej lehote,

  • príprava a podávanie iných tlačív na príslušné úrady vždy včas v zákonom stanovenej lehote,

  • vedenie mzdových listov, výplatných listín,

  • príprava príkazov na úhradu,

  • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti,

  • komunikácia s úradmi,

  • vystavovanie potvrdení za zamestnávateľa, zápočtových listov a pod.,

  • spracovanie štatistických výkazov,

  • príprava podkladov pre tvorbu rezervy na nevyčerpané dovolenky,

  • všetko s ohľadom na ochranu osobných údajov.

Cenník pre mzdovú agendu


Spracovanie mzdy zamestnanca 15 €
Prvotné zadanie zamestnanca (prac. zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti) 12 €
Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (daň zo závislej činnosti – DÚ, SP, ZP) 12 €
Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne) 12 €

Mám záujem

Vedeli ste, že pri zamestnaní prvého zamestnanca máte viac ako 20 zákonných povinností?

Viac o mzdách a personalistike


 • Aké povinnosti má zamestnávateľ?

  V súvislosti so zamestnávaním zamestnancov, ale aj dohodárov vznikajú zamestnávateľovi mnohé povinnosti. V prvom rade zamestnávateľa čakajú registračné povinnosti. Prvou je registrácia v Sociálnej poisťovni, kde si musí okrem registrácie vybaviť prístup do elektronických služieb, pretože zamestnancov môže prihlasovať a odhlasovať výlučne elektronicky. Ďalej je potrebné oznámiť zdravotným poisťovniam vznik platiteľa poistného, a to v tých zdravotných poisťovniach, v ktorých sú zamestnanci poistencami. Do týchto zdravotných poisťovní prihlási podnikateľ aj zamestnancov. Zamestnávateľ má tiež povinnosť podať žiadosť o registráciu na daňový úrad. Odo dňa, kedy zamestnáva, sa stáva platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti.

  So vznikom pracovného pomeru pribúdajú zamestnávateľovi aj ďalšie povinnosti. Zamestnancom musí zabezpečiť vhodné pracovné podmienky, vyplácať mzdu, poskytovať dovolenku či prispievať na stravovanie. Okrem povinností vyplývajúcich zo Zákonníka práce je potrebné venovať pozornosť aj ďalším oblastiam. Ide napríklad o BOZP, ochranu osobných údajov alebo pracovnú zdravotnú službu. Ďalšie povinnosti prichádzajú so zvyšujúcim sa počtom zamestnancov. Jednou z nich je povinnosť platiť tzv. koncesionárske poplatky. Ak zamestnávateľ zamestnáva aspoň troch zamestnancov, je povinný platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Do počtu zamestnancov sa však nezahŕňajú osoby pracujúce na dohody. Iným príkladom je zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Ak podnikateľ zamestnáva dvadsať a viac osôb, je povinný zamestnávať aj určité percento občanov so zdravotným postihnutím.

 • Čo podáva zamestnávateľ každý mesiac na príslušné úrady?

  Zamestnávateľ je povinný platiť každý mesiac za svojich zamestnancov preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti. Rovnako má povinnosť mesačne podávať zdravotnej a Sociálnej poisťovni výkazy a prehľad daňovému úradu.

  Zamestnávateľ vykazuje zdravotnej poisťovni preddavky na poistné prostredníctvom výkazu, ktorého vzor upravuje príslušná poisťovňa, v listinnej alebo elektronickej podobe. Výkaz je zamestnávateľ povinný podať do troch dní odo dňa splatnosti preddavkov na poistné. Ak má zamestnávateľ jedného alebo dvoch zamestnancov, môže podávať listinný výkaz, napríklad osobne alebo ho zaslať poštou. Ak má zamestnávateľ troch a viac zamestnancov, výkaz je povinný podávať len elektronicky.

  Sociálnej poisťovni je povinný zamestnávateľ predkladať mesačný výkaz poistného a príspevkov, ak zamestnáva zamestnancov alebo dohodárov s pravidelným mesačným príjmom. Ak zamestnáva aj osoby s nepravidelným príjmom, musí podávať aj výkaz poistného a príspevkov. Tieto výkazy zasiela do Sociálnej poisťovne elektronicky.

  Na daňový úrad podáva zamestnávateľ každý mesiac prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch. V prehľade uvádza aj dátum, kedy preddavky na daň zo závislej činnosti za svojich zamestnancov odviedol na účet daňového úradu.

 • Externé vedenie mzdovej agendy

  Na oblasť miezd vplýva veľké množstvo zákonov, pričom táto oblasť je charakteristická často sa meniacou legislatívou, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo zveriť Vaše mzdy do rúk odborníka a vyhnúť sa tak zbytočných pokutám. Mzdy spracujeme a vaše povinnosti splníme v súlade s aktuálne platnou legislatívou, včas a správne.

Prečo si vybrať
práve nás


 • kvalita

  Kvalita a spoľahlivosť

  Sledujeme zákonné povinnosti a termíny našich klientov, spracúvame načas, bezchybne a správne všetky výstupy, ktoré úrady alebo klienti požadujú. Pracujeme systematicky, precízne a diskrétne.
 • zaruka

  Záruka a zodpovednosť

  Za kvalitou našej práce si stojíme a preberáme za ňu zmluvné garancie. Zároveň máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone účtovníctva a daňového poradenstva.
 • tim

  Tím odborníkov

  Viac hláv, viac rozumu. Sme tím vzdelaných ľudí, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti, neustále si rozširujeme svoje poznatky a pravidelne publikujeme na aktuálne účtovné a daňové témy.
 • hodnota

  Pridaná hodnota

  Sme viac ako len účtovníci. Neustále sledujeme novely zákonov a odporúčame klientom ako sa na zmeny vopred pripraviť. Radi prekonávame očakávania, preto klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.
 • inovacie

  Inovácie

  Maximum papierovačiek preberáme na seba, komunikujeme online s úradmi aj s klientmi. Nebojíme sa nových technológií. Páči sa nám online účtovníctvo a ďalšie technologické vychytávky, ktoré šetria čas a peniaze.
 • hodnoty

  Rovnaké hodnoty

  Nesľubujeme nemožné. Sme féroví a spolupracujeme s klientmi, ktorí nechcú špekulovať za hranicou zákonov, ale chcú sa venovať rozvoju svojho podnikania. Naši klienti majú rovnakú “krvnú skupinu” ako my.