Čo ponúkame v súvislosti s vedením jednoduchého účtovníctva?


Vedenie jednoduchého účtovníctva je pre účtovné jednotky voľba, nie povinnosť. V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú najmä živnostníci (samostatne zárobkovo činné osoby). Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení jednoduchého účtovníctva.

Čo obsahuje kompletný outsourcing jednoduchého účtovníctva?


Medzi účtovné služby v súvislosti s kompletným vedením jednoduchého účtovníctva patria tieto činnosti.
 • Kontrola dokladov

  Po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme a odstránime chyby.

 • Zaúčtovanie dokladov

  Účtovné doklady správne zaúčtujeme do peňažného denníka a ďalších účtovných kníh.

 • Daňové priznanie k DPH

  Dodržíme všetky zákonné lehoty - zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz.

 • Účtovná závierka

  Zostavíme účtovnú závierku obsahujúcu príjmy, výdavky, majetok a záväzky.

 • Daňové priznanie

  Vypočítame daň z príjmov - v rámci zákonných možností v optimálnej výške.

 • Reporting a poradenstvo

  Pravidelne o výsledkoch firmy informujeme, radíme a navrhujeme riešenia.

  • kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním,

  • evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov a pomocných kníh,

  • evidencia majetku (pri evidencii dlhodobého majetku odpisovaného zatriedenie do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov pre účtovné aj daňové odpisy),

  • skladová evidencia,

  • spracovanie pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy v domácej aj zahraničnej mene,

  • saldokonto prijatých a vystavených faktúr (záväzkov a pohľadávok),

  • výpočet cestovných náhrad, vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest,

  • vykonanie účtovnej uzávierky na konci účtovného obdobia (vrátane prípadnej pomoci pri inventarizácii, vypracovanie inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov),

  • zostavenie účtovnej závierky,

  • spracovanie podkladov pre všetky typy daňových priznaní a registrácií,

  • vedenie evidencie DPH, zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu,

  • zostavenie daňového priznania k dani z príjmov,

  • príprava príkazov na úhradu a podanie daňových priznaní a ďalších dokumentov vždy včas v zákonom stanovenej lehote,

  • príprava dokumentov a dokladov na archiváciu,

  • poskytovanie pravidelných informácií o stave účtovníctva, t. j. o stave pohľadávok a záväzkov, upozornenie na rizikové položky, informovanie o priebežnom základe dane a predbežnej dani z príjmov,

  • komunikácia s úradmi,

  • spracovanie štatistických výkazov,

  • poskytovanie informácií o novelách účtovných a daňových predpisov a ich aplikácii v praxi,

  • poradenstvo, konzultácie.

Cenník pre jednoduché účtovníctvo


Účtovná položka (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka v daňovej evidencii) 0,90 €
min. 70 € / mesiac
Daňové priznanie fyzickej osoby – podnikateľa a účtovná závierka 75 €
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ 50 €
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby) 30 €
Súhrnný výkaz k DPH 25 €

Mám záujem

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?  

Viac o jednoduchom účtovníctve


 • Kto môže účtovať v jednoduchom účtovníctve?

  V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať:

  • podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri,
  • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, napr. živnostníci, autori a umelci, znalci, tlmočníci, sprostredkovatelia a ďalší,
  • občianske združenia, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
  • cirkvi a náboženské spoločnosti, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

  Účtovanie v jednoduchom účtovníctve je pre vyššie uvedené osoby možnosť, nie povinnosť. Tieto osoby sa môžu rozhodnúť či budú účtovať v jednoduchom účtovníctve, alebo budú postupovať iným spôsobom, napr. vedením daňovej evidencie. Viesť podvodné účtovníctvo môžu vždy.

 • Výhody jednoduchého účtovníctva

  Jednoduché účtovníctvo je dobré si zvoliť, keď primárnou informačnou potrebou účtovnej jednotky je zistenie základu dane z príjmov a výšky daňovej povinnosti. Pre získanie podrobnejších informácií je spravidla vhodnejšie podvojné účtovníctvo (napríklad ak má občianske združenie rôzne zdroje financovania, jednoduché účtovníctvo nemusí dostatočne spĺňať informačné potreby).

  Pri vedení jednoduchého účtovníctva sa výsledok hospodárenia a základ dane vypočíta ako rozdiel príjmov a výdavkov. V porovnaní s podvojným účtovníctvom ide o zásadný rozdiel, pretože zohľadňuje reálne peňažné toky. V podvojnom účtovníctve sa vychádza pri zisťovaní základu dane z rozdielu výnosov a nákladov (bez ohľadu na peňažné toky, teda bez ohľadu na to, kedy sa výnos stane príjmom a náklad výdavkom). V prípade účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva subjekt podlieha jednak daňovým zákonom, ako aj účtovným predpisom. Jednoduchšou alternatívou môže byť vedenie daňovej evidencie, kedy sa subjekt nestáva účtovnou jednotkou, teda sa naňho účtovné predpisy nevzťahujú.

 • Externé vedenie účtovníctva

  Podľa zákona o účtovníctve môže účtovná jednotka poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Poverením sa táto účtovná jednotka nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostavenie a predloženie účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva. Je preto dôležité, komu zveríte vedenie svojho účtovníctva.

Prečo si vybrať
práve nás


 • kvalita

  Kvalita a spoľahlivosť

  Sledujeme zákonné povinnosti a termíny našich klientov, spracúvame načas, bezchybne a správne všetky výstupy, ktoré úrady alebo klienti požadujú. Pracujeme systematicky, precízne a diskrétne.
 • zaruka

  Záruka a zodpovednosť

  Za kvalitou našej práce si stojíme a preberáme za ňu zmluvné garancie. Zároveň máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone účtovníctva a daňového poradenstva.
 • tim

  Tím odborníkov

  Viac hláv, viac rozumu. Sme tím vzdelaných ľudí, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti, neustále si rozširujeme svoje poznatky a pravidelne publikujeme na aktuálne účtovné a daňové témy.
 • hodnota

  Pridaná hodnota

  Sme viac ako len účtovníci. Neustále sledujeme novely zákonov a odporúčame klientom ako sa na zmeny vopred pripraviť. Radi prekonávame očakávania, preto klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.
 • inovacie

  Inovácie

  Maximum papierovačiek preberáme na seba, komunikujeme online s úradmi aj s klientmi. Nebojíme sa nových technológií. Páči sa nám online účtovníctvo a ďalšie technologické vychytávky, ktoré šetria čas a peniaze.
 • hodnoty

  Rovnaké hodnoty

  Nesľubujeme nemožné. Sme féroví a spolupracujeme s klientmi, ktorí nechcú špekulovať za hranicou zákonov, ale chcú sa venovať rozvoju svojho podnikania. Naši klienti majú rovnakú “krvnú skupinu” ako my.