Čo ponúkame v súvislosti s vedením podvojného účtovníctva?


Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Ide predovšetkým o obchodné spoločnosti, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení podvojného účtovníctva.

Čo obsahuje kompletný outsourcing
podvojného účtovníctva?


Medzi účtovné služby v súvislosti s kompletným vedením podvojného účtovníctva patria tieto činnosti:
 • Kontrola dokladov

  Po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme a odstránime chyby.

 • Zaúčtovanie dokladov

  Účtovné doklady správne zaúčtujeme do denníka a hlavnej knihy.

 • Daňové priznanie k DPH

  Dodržíme všetky zákonné lehoty - zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz.

 • Účtovná závierka

  Zostavíme účtovnú závierku, teda súvahu, výkaz ziskov a strát aj kvalitné poznámky.

 • Daňové priznanie právnickej osoby

  Vypočítame daň z príjmov - v rámci zákonných možností v optimálnej výške.

 • Reporting a poradenstvo

  Pravidelne o výsledkoch firmy informujeme, radíme a navrhujeme riešenia.

  • kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním

  • evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do denníka a hlavnej knihy

  • vypracovanie vnútorných predpisov (interných smerníc) pre oblasť účtovníctva, posúdenie ich správnosti, úplnosti a účelnosti

  • evidencia majetku (pri evidencii dlhodobého majetku odpisovaného zatriedenie do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov pre účtovné aj daňové odpisy)

  • skladová evidencia

  • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov, knihy cenín…

  • spracovanie pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy v domácej aj zahraničnej mene, saldokonto prijatých a vystavených faktúr (záväzkov a pohľadávok)

  • výpočet cestovných náhrad, vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest

  • vykonanie účtovnej uzávierky na konci účtovného obdobia (vrátane prípadnej pomoci pri inventarizácii, vypracovanie inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov)

  • zostavenie účtovnej závierky (súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok) v závislosti od typu účtovnej jednotky

  • príprava podkladov k schváleniu účtovnej závierky, príp. zverejňovanie účtovnej závierky a splnenie ďalších zákonom stanovených povinností

  • spracovanie podkladov pre všetky typy daňových priznaní a registrácií

  • vedenie evidencie DPH, zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu

  • zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

  • príprava príkazov na úhradu a podanie daňových priznaní a ďalších dokumentov vždy včas v zákonom stanovenej lehote

  • príprava dokumentov a dokladov na archiváciu,
poskytovanie pravidelných informácií o stave účtovníctva, t. j. o stave pohľadávok a záväzkov

  • upozornenie na rizikové položky, informovanie o priebežnom výsledku hospodárenia, základe dane a predbežnej dani z príjmov

  • komunikácia s úradmi

  • spracovanie štatistických výkazov

  • poskytovanie informácií o novelách účtovných a daňových predpisov a ich aplikácii v praxi

  • poradenstvo, konzultácie.

Cenník pre podvojné účtovníctvo


Vypracovanie základných vnútorných predpisov (interných smerníc) 400 €
Účtovná položka (zápis v denníku) 1 €
min. 90 € / mesiac
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka 300 € – 550 €
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ 50 €
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby) 30 €
Súhrnný výkaz k DPH 25 €

Mám záujem

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?  

Viac o podvojnom účtovníctve


 • Kto má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo?

  Povinnosť vedenia podvojného účtovníctva ustanovuje podnikateľom obchodný zákonník. V sústave podvojného účtovníctva sú povinní účtovať tí podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri. Ide predovšetkým o obchodné spoločnosti, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo akciové spoločnosti (a.s.). Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.
  Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri sa môžu rozhodnúť pre vedenie podvojného alebo jednoduchého účtovníctva, pokiaľ budú účtovať v podvojnom účtovníctve po celé účtovné obdobie.

  Ďalej sa sústavami účtovníctva zaoberá zákon o účtovníctve. Ten upravuje, že účtovné jednotky sú povinné viesť podvojné účtovníctvo, no zároveň ustanovuje výnimky, ktoré sa môžu rozhodnúť pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Takouto výnimkou sú napríklad fyzické osoby – podnikatelia. Pre sústavu účtovníctva sa môžu rozhodnúť aj niektoré právnické osoby, napríklad občianske združenia, združenia právnických osôb alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v prípade, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.

 • Triedenie účtovných jednotiek

  Od roku 2015 sa vybrané účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (napríklad obchodné spoločnosti) triedia do veľkostných skupín na mikro účtovné jednotky, malé účtovné jednotky a veľké účtovné jednotky. Jedným z hlavných rozdielov je, že každá veľkostná kategória účtovných jednotiek zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných požiadaviek.

 • Externé vedenie účtovníctva

  Podľa zákona o účtovníctve môže účtovná jednotka poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Poverením sa táto účtovná jednotka nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostavenie a predloženie účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva. Je preto dôležité, komu zveríte vedenie svojho účtovníctva.

Prečo si vybrať
práve nás


 • kvalita

  Kvalita a spoľahlivosť

  Sledujeme zákonné povinnosti a termíny našich klientov, spracúvame načas, bezchybne a správne všetky výstupy, ktoré úrady alebo klienti požadujú. Pracujeme systematicky, precízne a diskrétne.
 • zaruka

  Záruka a zodpovednosť

  Za kvalitou našej práce si stojíme a preberáme za ňu zmluvné garancie. Zároveň máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone účtovníctva a daňového poradenstva.
 • tim

  Tím odborníkov

  Viac hláv, viac rozumu. Sme tím vzdelaných ľudí, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti, neustále si rozširujeme svoje poznatky a pravidelne publikujeme na aktuálne účtovné a daňové témy.
 • hodnota

  Pridaná hodnota

  Sme viac ako len účtovníci. Neustále sledujeme novely zákonov a odporúčame klientom ako sa na zmeny vopred pripraviť. Radi prekonávame očakávania, preto klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.
 • inovacie

  Inovácie

  Maximum papierovačiek preberáme na seba, komunikujeme online s úradmi aj s klientmi. Nebojíme sa nových technológií. Páči sa nám online účtovníctvo a ďalšie technologické vychytávky, ktoré šetria čas a peniaze.
 • hodnoty

  Rovnaké hodnoty

  Nesľubujeme nemožné. Sme féroví a spolupracujeme s klientmi, ktorí nechcú špekulovať za hranicou zákonov, ale chcú sa venovať rozvoju svojho podnikania. Naši klienti majú rovnakú “krvnú skupinu” ako my.