Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní, ktorá sa člení na tri samostatné dane:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Daň z nehnuteľností vyrubuje príslušná obec (mesto), na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Ak napríklad firma so sídlom v Bratislave kúpila nehnuteľnosť v Trenčíne, podáva daňové priznanie mestu Trenčín.

Koho sa daň z nehnuteľností týka

Daň z nehnuteľností sa týka všetkých vlastníkov, správcov, nájomcov alebo užívateľov nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Nezáleží na tom, či je daňovník fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba alebo občan.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára nasledujúceho roku po roku, kedy sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Pre daňovníka to znamená, že v nasledujúcom roku musí podať daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie k nehnuteľnosti do 31. januára. V daňovom priznaní alebo čiastkovom daňovom priznaní daňovník uvedie svoje identifikačné údaje a špecifikáciu novo-nadobudnutej nehnuteľnosti. Daň však vypočíta správca dane (obec, mesto) a pošle daňovníkovi rozhodnutie, v ktorom uvedie výšku dane, ktorú má zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Termín zasielania rozhodnutí o výške dane z nehnuteľností závisí od konkrétneho mesta alebo obce, niektoré sa ponáhľajú, iné si dávajú načas a stáva sa, že rozhodnutia zasielajú až v máji.

Ak nenastala žiadna zmena, tak v ďalších rokoch už daňovník nepodáva daňové priznanie. Obec, resp. mesto vyrubí v ďalších rokoch daň na základe posledného podaného daňového priznania.

Čiastkové daňové priznanie podá daňovník napríklad vtedy, ak mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Sadzby dane z nehnuteľností

Sadzby dane z nehnuteľností sa určujú pre každý typ dane z nehnuteľností samostatne. Iné sú sadzby dane z pozemkov, iné zo stavieb a iné z dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Výšku sadzieb dane z nehnuteľností určuje daná obec, resp. mesto vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Jednotlivé výšky sadzieb dane z nehnuteľností by mala mať každá obec alebo mesto uverejnené. Väčšinou sa sadzby dane z nehnuteľností dajú nájsť na webových stránkach jednotlivých obcí (miest).

Sankcie za porušenie povinností súvisiacich s daňou z nehnuteľností

Výška sankcií za uvedenie nižšej dane z nehnuteľností v daňovom priznaní (čiastkovom daňovom priznaní) sa líši od toho, či na chybu prišiel správca dane alebo daňovník sám.

Správca dane uloží pokutu vo výške 5 % z rozdielu medzi daňou vyrubenou na základe dodatočného daňového priznania a daňou vyrubenou na základe daňového priznania alebo čiastkového daňového priznania k dani z nehnuteľností, ak daňovník zistil, že zle uviedol údaje na výpočet dane z nehnuteľností a sám podal dodatočné daňové priznanie.

Správca dane uloží pokutu vo výške 10 % z rozdielu medzi daňou, ktorú mal daňovník zaplatiť a daňou vyrubenou na základe daňového priznania (čiastkového daňového priznania) alebo dodatočného daňového priznania, ak správca dane kontrolou zistil, že daňovník mal zaplatiť vyššiu daň.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?