Čo je daňová evidencia

Daňová evidencia predstavuje jeden zo spôsobov, ako môže daňovník uplatňovať skutočne preukázateľne vynaložené výdavky. Ďalšími spôsobmi uplatňovania skutočných výdavkov je vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Pri vedení daňovej evidencie, daňovník eviduje:

  1. príjmy v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane, resp. čiastkového základu dane vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  2. daňové výdavky v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  3. hmotný a nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku,
  4. zásoby a pohľadávky,
  5. záväzky.

Koho sa týka daňová evidencia

Daňovú evidenciu môže viesť daňovník, ktorý má príjmy:

 

  • z podnikania,
  • z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • z prenájmu, ak nejde o príjmy z podnikania alebo zo závislej činnosti,
  • z použitia diela a umeleckého výkonu, ak nejde o príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Daňovú evidenciu môže viesť aj platiteľ DPH. Do konca roka 2013 platili obmedzenia, na základe ktorých podnikateľ-zamestnávateľ alebo podnikateľ, ktorý dosiahol obrat vyšší ako 170 000 eur nemohli viesť daňovú evidenciu.

Kedy sa robí daňová evidencia

Daňovú evidenciu sa oplatí viesť v prípade, ak má daňovník v zdaňovacom období vyššie skutočne preukázateľné výdavky ako paušálne výdavky alebo vtedy, ak daňovník nemôže uplatňovať paušálne výdavky a nechce viesť účtovníctvo. Paušálne výdavky nemôže uplatňovať napríklad daňovník, ktorý je celé zdaňovacie obdobie platiteľom DPH.

Daňová evidencia sa vedie pre potreby vyčíslenia základu dane z príjmov fyzických osôb. Údaje z daňovej evidencie vstupujú do daňového priznania, ktoré sa podáva za zdaňovacie obdobie.

Komu sa oplatí viesť daňovú evidenciu

Vedenie daňovej evidencie je vhodné napríklad v prípade, ak má daňovník nízky obrat, málo dokladov a výdavky zistené z daňovej evidencie sú vyššie, ako by boli výdavky pri uplatňovaní paušálnych výdavkov.

Výhoda daňovej evidencie spočíva v tom, že daňovník nepodlieha zákonu o účtovníctve. Nemusí vykonávať inventarizáciu, zostavovať účtovnú závierku, otvárať a uzatvárať účtovné knihy ani ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve. Nevzťahujú sa na neho ani pokuty vyplývajúce zo zákona o účtovníctve, napr. za nezostavenie účtovnej závierky (takúto povinnosť nemá).

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?