Čo je účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a pre koho sa zostavuje

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve je prezentácia skutočností z jednoduchého účtovníctva, ktorá vyjadruje stav majetku a záväzkov k poslednému dňu účtovného obdobia (obvykle k 31.12.) ako aj porovnanie príjmov a výdavkov za dané účtovné obdobie.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa zostavuje pre potreby účtovnej jednotky, ako aj daňového úradu na vyčíslenie základu dane a dane z príjmov. Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve môžu požadovať aj ďalšie inštitúcie, ako napr. lízingová spoločnosť ako súčasť žiadosti o poskytnutie majetku formou prenájmu.

Z čoho pozostáva účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Okrem všeobecných náležitostí, ktoré sa uvádzajú na prvej strane, obsahuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve aj údaje o:

  • príjmoch a výdavkoch,
  • majetku a záväzkoch.

V časti o príjmoch a výdavkoch sa uvádzajú informácie o tom, ako účtovná jednotka hospodárila počas účtovného obdobia, teda aké mala počas účtovného obdobia príjmy a výdavky.

Časť o majetku a záväzkoch poskytuje informácie o tom, aká je výška majetku a záväzkov účtovnej jednotky ku koncu účtovného obdobia, teda k 31.12.

Na čo slúži účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve má predovšetkým informačnú funkciu. Informácie z nej využíva hlavne účtovná jednotka a daňový úrad. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve poskytuje predovšetkým informáciu o rozdiele príjmov a výdavkov, ktorý predstavuje základ dane, resp. čiastkový základ dane daňovníka. Z tohto základu dane sa po úpravách vyčísľuje daň na úhradu alebo daňový preplatok.

Ako sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a čo s ňou po zostavení

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa zostavuje po skončení účtovného obdobia. Informácie do účtovnej závierky sa zisťujú z jednoduchého účtovníctva. Hlavným informačným zdrojom sú účtovné knihy. V jednoduchom účtovníctve je najdôležitejší peňažný denník, v ktorom účtovná jednotka počas účtovného obdobia eviduje príjmy a výdavky. Informácie o stave majetku a záväzkov sa zisťujú z pomocných kníh, ako kniha pohľadávok, kniha záväzkov, kniha dlhodobého majetku, atď.

Pred zostavením účtovnej závierky musí účtovná jednotka vykonať uzávierku účtovníctva, ktorá v jednoduchom účtovníctve pozostáva približne z 20 operácií. Medzi uzávierkové operácie patrí zaúčtovanie uzávierkových operácií napríklad daňových odpisov, kurzových rozdielov; vykonanie uzávierky pokladníc a pod.

Účtovná jednotka odovzdáva v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov aj účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve. Zväčša býva lehota do konca marca.

Za nezostavenie účtovnej závierky hrozí účtovnej jednotke pokuta od daňového úradu až do sumy 3 000 000 eur.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?