Výplatná páska

Výplatná páska je doklad vystavený zamestnávateľom, ktorý zamestnanca informuje najmä (t.j. minimálne) o

  • jednotlivých zložkách mzdy,
  • jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním,
  • stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času,
  • vykonaných zrážkach zo mzdy a
  • celkovej cene práce.

Zákonník práce (§ 130 ods. 5) definuje len minimálny rozsah informácií, ktoré musí výplatná páska obsahovať.

Výplatná páska nemá predpísaný vzor. Zamestnávateľ môže vytvoriť výplatnú pásku podľa vlastných predstáv. Prípadne použije predtlačené papierové vzory alebo vzory, ktoré ponúka softvér.

Komu musí zamestnávateľ vydať výplatnú pásku?

Zákonník práce rozlišuje medzi pracovným pomerom a tzv. dohodami, ktoré sú uzavreté mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta). Zamestnávateľ musí vydať výplatnú pásku každému zamestnancovi, bez ohľadu na to, či je zamestnanec v pracovnom pomere alebo tzv. dohodár. Povinnosť vydávať výplatnú pásku tzv. dohodárom bola zavedená od 1. júla 2014.

Kedy musí zamestnávateľ vydať výplatnú pásku?

Zamestnávateľ je povinný vydať výplatnú pásku pri vyúčtovaní mzdy.

Ako zamestnávateľ vydáva výplatnú pásku?

Výplatná páska môže mať papierovú alebo elektronickú formu (napr. PDF dokument). Zákonník práce uprednostňuje (prikazuje) písomnú formu. V elektronickej forme môže byť výplatná páska poskytnutá len vtedy, ak sa na tom zamestnávateľ so zamestnancom dohodne. Ak zamestnanec nebude súhlasiť s vydávaním výplatnej pásky v elektronickej forme, zamestnávateľ mu musí vydávať papierovú výplatnú pásku.

Cena práce vo výplatnej páske

Zamestnanci vo výplatnej páske hľadajú predovšetkým informáciu o čistej mzde, t.j. mzde, ktorá im bude pripísaná na bankový účet alebo vyplatená v hotovosti. Ďalšími informáciami, zaujímavými pre zamestnanca, sú odvody do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne a daň z príjmov (preddavky), ktoré mu boli z hrubej mzdy zrazené.

Výplatná páska musí obsahovať aj informáciu o celkovej cene práce. Zákonník práce vymedzuje, čo sa do celkovej ceny práce započíta. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ.

Cena práce zamestnanca nie je len vo výške hrubej mzdy, ale minimálne sa k nej pripočítajú odvody, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne (25,2 % z hrubej mzdy) a príslušnej zdravotnej poisťovne (10 % z hrubej mzdy).

Vzor výplatnej pásky

 vzor vyplatnej pasky

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?