Ako sa vypočíta čistá mzda

Mzda je peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi “hrubú mzdu”. K výplate zamestnanec nedostane hrubú mzdu, ale mzdu zníženú o rôzne druhy zrážok. Povinnými zrážkami sú predovšetkým poistné a príspevky platené zamestnancom (tzv. odvody zamestnanca) a daň z príjmov, ktorú tiež platí zamestnanec. Čistá mzda (mzda, ktorá sa vypláca zamestnancovi na účet alebo vypláca v hotovosti) je hrubá mzda znížená o odvody zamestnanca a daň z príjmov.

Čistá mzda a odvody zamestnanca

Odvody zamestnanca sa počítajú z vymeriavacieho základu, ktorým je suma hrubej mzdy. Jednotlivé sadzby odvodov platených zamestnancom sú vo výške:

  • 1,4 % pre nemocenské poistenie,
  • 4 % pre dôchodkové starobné poistenie,
  • 3 % pre dôchodkové invalidné poistenie,
  • 1 % pre poistenie v nezamestnanosti.

Minimálna suma pre výpočet odvodov zamestnanca nie je stanovená. Legislatíva však limituje hornú hranicu sumou 4 290,00 Eur (pre rok 2016).

Čistá mzda a daň z príjmov zamestnanca

Zamestnanec musí zo mzdy platiť daň z príjmov. Ak je mzda zamestnanca nízka alebo pracuje na skrátený pracovný úväzok, je možné vyčísliť aj nulovú daň z príjmov. Počas kalendárneho roka mu zamestnávateľ z hrubej mzdy zráža preddavky na daň z príjmov. Zamestnanec môže po skončení kalendárneho roka poveriť vysporiadaním dane z príjmov zamestnávateľa (požiada ho o ročné zúčtovanie) alebo si povinnosti voči daňovému úradu splní sám a podá daňové priznanie.

Na zamestnanca sa vzťahujú dve sadzby dane z príjmov. Nižšia sadzba 19 % a takzvaná sadzba pre “milionársku daň” vo výške 25 %. Uplatnenie sadzby dane závisí od výšky základu dane.

Daň z príjmov sa nepočíta celej hrubej mzdy. Počíta sa až zo sumy hrubej mzdy zníženej o odvody zamestnanca a nezdaniteľné časti základu dane. Už počas kalendárneho roka je možné uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 316,94 Eur.

Príklad na výpočet čistej mzdy

Ako si vypočítať čistú mzdu si ukážeme na príklade. Porovnáme výpočet čistej mzdy dvoch zamestnancov. Prvý zamestnanec má hrubú mzdu 1 000,00 Eur a druhý zamestnanec má mzdu 303,75 Eur (skrátený úväzok). Aká bude ich čistá mzda za kalendárny mesiac?

Odvody prvého zamestnanca sa vypočítajú vynásobením hrubej mzdy 1 000,00 Eur a príslušnej sadzby poistného. Výsledky sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta nadol a spočítajú. Odvody prvého zamestnanca budú vo výške 134,00 Eur. Pri výpočte dane z príjmov (preddavku) sa od hrubej mzdy odpočítajú odvody zamestnanca a nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (1 000,00 - 134,00 - 316,94 = 549,06). Sumy 549,06 Eur predstavuje zdaniteľnú mzdu, ktorá sa vynásobí 19 %. Po zaokrúhlení na dve desatinné miesta nadol získame daň z príjmov 104,32 Eur. Čistá mzda prvého zamestnanca je vo výške 761,68 Eur (1 000,00 - 134,00 - 104,32).

Rovnako sa vypočítajú odvody aj u druhého zamestnanca. Tieto sú vo výške 40,69 Eur. Po odpočítaní odvodov zamestnanca a nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od hrubej mzdy druhého zamestnanca je výsledok záporné číslo. Pri druhom zamestnancovi nemožno vyčísliť zdaniteľnú mzdu (tá môže byť len kladné číslo) preto jeho daň z príjmov (preddavok) v tomto prípade bude 0,00 Eur. Čistá mzda druhého zamestnanca je vo výške 263,06 Eur (303,75 - 40,69).

Čistá mzda a cena práce

Zamestnanec dostane k výplate čistú mzdu. Náklady zamestnávateľa, označované cena ako cena práce, sú vo výške násobkov čistej mzdy zamestnanca. Cena práce sa zjednodušene vypočíta vynásobením hrubej mzdy číslom 1,352 (35,2 % predstavujú odvody zamestnávateľa, ktoré platí za zamestnanca).

Ak hrubá mzda zamestnanca predstavuje 1 000,00 Eur, k výplate dostane čistú mzdu 761,68 Eur, ale cena práce (náklady zamestnávateľa) je vo výške 1 352,00 Eur. Cena práce je v tomto prípade takmer 1,78-násobne vyššia ako čistá mzda zamestnanca. Inými slovami, čistá mzda zamestnanca tvorí približne 56 % z celkových mzdových nákladov zamestnávateľa.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?