Denník Nový čas sa venoval téme príspevkov na rozbeh podnikania.


Máte chuť rozbehnúť vlastný biznis, ale chýbajú vám peniaze na jeho začiatok? Pokiaľ spĺňate kritériá, máte šancu zabojovať o príspevok pre začínajúcich živnostníkov až do výšky 4 645,40 eura.
Musíte sa však napríklad zaviazať, že podnikať budete aspoň tri roky. V prípade, že v trojročnej lehote podnikať prestanete, musíte časť príspevku vrátiť. Ako na to a od čoho sa odvíja jeho výška? Získanie príspevku sa neudeje lusknutím prstami, musíte spĺňať viacero kritérií a hlavne mať dobrý podnikateľský zámer. „Je to rozhodujúci dokument, ktorý rozhodne o tom, či vám príspevok bude, alebo nebude poskytnutý. Musí mať minimálne päť strán a obsahovať informácie o vašom vzdelaní, charakteristiku zámeru, postup, ako a kde ho budete realizovať, marketingové informácie a kalkuláciu predpokladaných nákladov," vysvetľuje Veronika Solíková zo spoločnosti Účtovná jednotka. Opätovne oň budete môcť žiadať až po ôsmich rokoch. Podľa Vladimíra Straku z Ústredia práce je najviac žiadateľov vo veku 29 - 50 rokov a najčastejšie podnikajú vo veľkoobchode a maloobchode.

Postup, ako na to

 1. Pôjdete na úrad práce na oddelení sprostredkovateľských služieb vám povedia, či na príspevok máte nárok, a ak áno, v akej výške
 2. Absolvujete prípravu jej absolvovanie je nepovinné, zabezpečuje ju úrad práce, výhodou však je, že vám ozrejmí vypracovanie podnikateľského zámeru
 3. Podáte žiadosť o príspevok podáte si Žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti a pripojíte prílohy:
  • podnikateľský zámer (mal by obsahovať kalkuláciu nákladov na živnosť)
  • čestné vyhlásenie, či ste v minulosti podnikali, alebo nie (nesmie byť staršie než mesiac)
  • čestné vyhlásenie o tom, či ste prijali, alebo neprijali iný príspevok (nesmie byť staršie než mesiac)
 • Absolvujete test bude v písomnej forme a mal by overiť vaše zručnosti na prevádzkovanie živnosti obsahuje 20 otázok, ku každej budú možné tri odpovede, pričom vždy je správna len jedna na jeho vypracovanie budete mať 30 minút
 • Predvolajú vás pred komisiu pred ňou odprezentujete podnikateľský zámer, ten budú hodnotiť z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 • Predložíte ďalšie doklady kópiu živnostenského oprávnenia doklady k miestu podnikania kópiu písomnej zmluvy o založení podnikateľského účtu
 • Podpíšete dohodu najneskôr deň pred začatím prevádzkovania s vami úrad práce podpíše Dohodu o poskytnutí príspevku na sa mostatnú zárobkovú činnosť v nej sa zaväzujete vykonávať či prevádzkovať živnosť nepretržite najmenej tri roky
 • Predložíte žiadosť o úhradu poplatku musí sa úradu predložiť v dvoch kópiách
 • Vyplatí sa vám príspevok to, na čo ho môžete použiť, si zistite na úrade v zozname oprávnených a neoprávnených výdavkov 

Ktorej fyzickej osobe sa poskytne?

uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii najmenej tri mesiace
samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá bude prevádzkovať živnosť alebo vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka
prevádzkovateľovi živnosti alebo vykonávateľovi činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka nepretržite najmenej tri roky

Od čoho sa odvíja výška príspevku?

 • miesta, v ktorom plánujete podnikanie prevádzkovať
 • priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v mieste plánovaného podnikania oproti celoslovenskému priemeru v kalendárnom roku, ktorý predchádza tomu, v ktorom sa príspevok poskytuje
 • celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje

Ako to funguje?

 • povinnosťou podnikateľa je predkladať správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti, o čerpaní príspevku za každý rok, na ktorý bol poskytnutý
 • príspevok sa neposkytuje naraz v plnej výške; najviac 60 % výšky schváleného príspevku sa poskytuje do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o jeho poskytnutí, zostávajúca časť sa poskytne po predložení správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania podnikania
 • ak vám bol napríklad poskytnutý príspevok vo výške 3 000 eur a po dvoch rokoch prestanete podnikať, budete musieť úradu práce vrátiť pomernú časť príspevku na podnikanie za jeden rok, v ktorom už podnikať nebudete, teda jeho jednu tretinu vo výške 1 000 eur
Celý článok v Novom čase

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?