Auto v podnikaní 2010


Podnikateľ, ktorý potrebuje vo svojom podnikaní využívať automobil, má pri jeho obstaraní viacero možností. Automobil si môže do firmy kúpiť, obstarať prostredníctvom finančného prenájmu (tzv. finančného lízingu) alebo prostredníctvom operatívneho prenájmu (tzv. operatívneho lízingu). Ďalším zo spôsobov je využívanie súkromného auta aj na pracovné účely. Každý z týchto spôsobov má pre podnikateľa iný dopad na jeho ekonomickú situáciu, účtovníctvo a dane, resp. na výšku nákladov, ktoré si pri jednotlivých možnostiach môže uplatniť do daňových výdavkov.

Kúpa auta na podnikanie

Cena automobilu určeného na podnikanie v súčasnosti nie je z daňového hľadiska limitovaná. To znamená, že záleží len na rozhodnutí podnikateľa, za akú sumu si auto kúpi. Ak je vstupná cena automobilu vyššia ako 1 700 eur, podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ide o dlhodobý hmotný majetok, ktorý nie je možné jednorazovo uplatniť do daňových výdavkov. Do daňových výdavkov sa dostane v priebehu niekoľkých rokov prostredníctvom odpisov. Z daňového hľadiska je osobný automobil zaradený do prvej odpisovej skupiny a odpisuje sa štyri roky. Podľa zákona o dani z príjmov je možnosť výberu rovnomernej alebo zrýchlenej metódy odpisovania. Pri zrýchlenej metóde sa v prvých rokoch používania automobilu do daňových nákladov (odpisov) zahrnie vyššia suma, ako je tomu pri rovnomernej metóde, čím budú základ dane z príjmov a daň v prvých rokoch používania nižšie ako pri rovnomernej metóde.

Rok /
Daňové odpisy
Rovnomerné odpisovanie
Úspora na dani z príjmov
Zrýchlené odpisovanie
Úspora na dani z príjmov
1. rok
3 000 eur
570 eur
3 000 eur
570 eur
2. rok
3 000 eur
570 eur
4 500 eur
855 eur
3. rok
3 000 eur
570 eur
3 000 eur
570 eur
4. rok
3 000 eur
570 eur
1 500 eur
285 eur
Spolu
12 000 eur
2 280 eur
12 000 eur
2 280 eur

 

Pre uplatnenie ročného daňového odpisu je dôležité, aby auto bolo v obchodnom majetku k 31. decembru zdaňovacieho obdobia. Znamená to, že ak by si podnikateľ kúpil auto napr. 21. decembra 2010 a účtovne ho uviedol do užívania, môže si za rok 2010 uplatniť ročný odpis v plnej výške.

Účtovné odpisy sú účtované mesačne, a to od toho mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do užívania (príp. od mesiaca nasledujúceho po tomto mesiaci). To znamená, že ak by podnikateľ uviedol auto do užívania 21. decembra 2010, za rok 2010 by účtoval iba o účtovnom odpise za mesiac december (príp. začal odpisovať až v januári). Účtovné odpisy by mali vyjadrovať reálne opotrebenie automobilu. V praxi sa používajú pri automobiloch rovnako výkonové odpisy (podľa predpokladaného počtu najazdených kilometrov), ako aj časové odpisy (v závislosti od odhadovanej dĺžky používania automobilu). V menších podnikoch je však bežné, že sa pre zjednodušenie účtovné odpisy považujú za totožné s daňovými (samozrejme, na mesačnej báze, pričom daňové odpisy sú ročná kategória).

Daňové výdavky

Ak auto vlastní firma, účtuje všetky výdavky, ktoré súvisia s jeho prevádzkou, zabezpečením a údržbou a ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Do daňových výdavkov možno teda zahrnúť:

  • poplatok za pridelenie evidenčného čísla vozidla,
  • výdavky na obstaranie automobilu (vo forme ročných daňových odpisov),
  • výdavky na technické zhodnotenie automobilu a príslušenstvo k autu,
  • výdavky na opravy a udržiavanie automobilu,
  • spotrebu olejov, mazadiel a náplní, umývanie vozidla,
  • výdavky na garančné a servisné prehliadky, technickú kontrolu,
  • daň z motorových vozidiel (povinnosť zaplatiť daň z motorových vozidiel je do 31. januára za predchádzajúci rok),
  • poistné (povinné zmluvné, havarijné),
  • ďalšie výdavky spojené s použitím vozidla (diaľničné známky, parkovné),
  • výdavky na spotrebované pohonné látky, pričom tieto výdavky sú z hľadiska dane z príjmov limitované.

Od 1. 1. 2010 je účinná novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá umožňuje odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri kúpe (a nájme) vozidiel registrovaných v kategórii M1 (osobných automobilov), ak budú použité na podnikateľské účely. Zmena platí pre vozidlá kúpené alebo prenajaté od 1. 1. 2010, pričom rozhodujúci je dátum podpísania zmluvy a dátum odovzdania vozidla kupujúcemu, resp. nájomcovi. To znamená, že ak je podnikateľ platiteľ DPH, zaplatenú DPH pri kúpe automobilu si môže odpočítať v daňovom priznaní k DPH.

Aby si podnikateľ mohol kúpiť auto do firmy, je potrebné, aby mal naň dostatok peňažných prostriedkov. Ak dostatočné množstvo nemá, možnosťou je vziať si na obstaranie automobilu úver, pričom ďalším daňovým nákladom pre podnikateľa budú úroky, ktoré bude musieť banke alebo inej inštitúcii splácať. Na rozdiel od lízingu by si podnikateľ uplatnil odpočet DPH jednorazovo pri kúpe automobilu, nie v rámci lízingových splátok, stal by sa vlastníkom automobilu a postupne by prijatý úver splácal.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?