„Čierna listina“ a ručenie za DPH (zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov)


Na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR si môžu podnikatelia od februára 2013 overiť dôveryhodnosť svojich obchodných partnerov, pokiaľ ide o plnenie povinností z titulu dane z pridanej hodnoty. Tí podnikatelia, ktorí sú na zozname (tzv. čiernej listine) zverejnení, sa považujú za potenciálne rizikové daňové subjekty a pri obchodovaní s nimi by ste mali byť opatrní. Ak váš dodávateľ – rizikový subjekt, uvedie na faktúre DPH, ktorú následne neuhradí, povinnosť uhradiť túto DPH sa prenáša na vás.

Novinky v boji proti daňovým únikom a podvodom priniesla novela zákona o DPH (zákon č. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) účinná od 1. októbra 2012. V nadväznosti na ustanovenia tejto novely bolo upravené zverejňovanie rizikových subjektov v zákone č. 563/2009 Z. z. (v daňovom poriadku). Na zozname potenciálne rizikových daňových subjektov sa nachádzajú tí platitelia DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň, ak nie sú dôvody na registráciu, a to v prípadoch, ak platiteľ:

  • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie,
  • opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť,
  • opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo
  • opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Ak u platiteľa DPH nastanú dôvody na zrušenie registrácie z vyššie uvedených dôvodov, takýto subjekt bude zverejnený v zozname na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR. Zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov bol prvýkrát zverejnený 4. februára 2013 a obsahoval približne 1 400 daňových subjektov. Čierna listina by mala byť priebežne aktualizovaná, zatiaľ sa tak stalo 9. apríla 2013, kedy na zoznam pribudlo približne 600 ďalších rizikových subjektov a ďalej priebežne pribúdajú ďalšie subjekty.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?