Čo je to daňová evidencia a komu sa oplatí ju viesť?


V rámci novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov účinnej od 1.3.2009 bola v Slovenskej republike pre vybrané skupiny daňovníkov vykonávajúcich podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť zavedená možnosť viesť daňovú evidenciu. Cieľom zavedenia daňovej evidencie je podpora rozvoja malého a stredného podnikania. V našom článku sme sa zamerali na porovnanie aspektov vedenia jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a alternatívy uplatnenia paušálnych výdavkov.

Daňová evidencia

Daňovníci – fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania (príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov a príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, sa môžu rozhodnúť viesť daňovú evidenciu. Podmienky, ktoré musia za týmto účelom splniť, sú nasledovné:

  • preukazujú skutočné daňové výdavky,

  • vykonávajú podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosti bez zamestnanca a

  • príjmy z tejto činnosti za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 170 000 eur.

Po splnení uvedených podmienok má vybraná skupina daňovníkov možnosť viesť daňovú evidenciu o:

  • príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,

  • hmotnom a nehmotnom majetku využívanom na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,

  • zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

Ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia prestane spĺňať kritériá umožňujúce viesť daňovú evidenciu (napr. zamestná zamestnanca), je povinný od nasledujúceho zdaňovacieho obdobia viesť účtovníctvo, resp. uplatňovať postup podľa § 10 zákona o dani z príjmov (paušálne výdavky percentom z príjmov). Daňovník je povinný daňovú evidenciu uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo vyrubiť daň alebo dodatočne vyrubiť daň.

Daňovníci spĺňajúci vybrané kritériá tak majú popri existujúcich možnostiach (viesť jednoduché účtovníctvo alebo uplatňovať výdavky v paušálnej výške) aj ďalšiu možnosť, ktorou je daňová evidencia. Porovnanie vybraných parametrov týchto možností uvádza nasledovná tabuľka.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?