Daň z motorových vozidiel od roku 2015


Daň z motorových vozidiel od roku 2015 prináša viaceré zmeny. Výnos z tejto dane už nie je príjmom VÚC, ale štátneho rozpočtu. Podstatnou zmenou pre podnikateľov je zjednotenie sadzieb tejto dane pre celé územie Slovenska.

Od 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil v plnej miere jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. upravujúcu daň z motorových vozidiel. Znamená to, že daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou, neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých vyšších územných celkov, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Okrem tejto významnej zmeny zákon o dani z motorových vozidiel upravuje odlišne aj ďalšie skutočnosti, nejde teda len o preklopenie ustanovení do nového zákona. Zmeny sa týkajú napríklad vymedzenia predmetu dane, daňovníkov, oslobodení od dane, vzniku a zániku daňovej povinnosti atď.

Predmet dane z motorových vozidiel od 1. januára 2015

Zákon o dani z motorových vozidiel upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O daňou z motorových vozidiel. Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období. V predmete dane nastala zmena len v rozšírení okruhu vozidiel podliehajúcich dani o vozidlá kategórie L – motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami (napríklad motockyle) a štvorkolky.

Predmetom dane naďalej nie je vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo alebo vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu.

Daňovník pre daň z motorových vozidiel

Zmeny nastanú aj vo vymedzení daňovníka pre daň z motorových vozidiel od 1. januára 2015, a to v prípade organizačnej zložky, pri upustení od výnimky v prípade prenájmu vozidla bez predkupného práva (operatívneho lízingu) a v prípade zamestnávateľa.

Daňovníkom je od 1. januára 2015 fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
  • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie alebo
  • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Pozn.: Dokladom sa rozumie osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II.

O sadzbách dane na rok 2015, oslobodeniach od dane a ďalších zmenách v dani z motorových vozidiel sa dočítate na portáli podnikajte.sk.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?