Daň z motorových vozidiel za rok 2012


Ak pri svojom podnikaní používate automobil, do konca januára ste povinní podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel patrí medzi miestne dane, ktoré sú platené do rozpočtu VÚC. Túto daň upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V oblasti dane z motorových vozidiel nastali v priebehu roka 2012 zmeny, ktoré môžu ovplyvniť podanie daňového priznania za rok 2012.

Zmeny dane z motorových vozidiel od 1.7.2012

Zmena od 1.7.2012 nastala vo vymedzení daňovníka pre daň z motorových vozidiel pri prenájme vozidla bez predkupného práva (pri tzv. operatívnom prenájme). Do účinnosti tejto novely platilo, že daňovníkom bol držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch vozidla (spravidla je držiteľom nájomca). Od 1.7.2012 platí, že daňovníkom je v takomto prípade vlastník vozidla, teda prenajímateľ. V praxi to znamená, že v prípade prenájmu bez predkupného práva, od 1.1.2012 do 30.6.2012 povinnosť platiť daň z motorových vozidiel vznikla nájomcovi, ktorý je zapísaný ako držiteľ vozidla v osvedčení o evidencii. Od 1.7.2012 do 31.12.2012 je daňovníkom vlastník vozidla, teda prenajímateľ a povinnosť platiť daň z motorových vozidiel za toto vozidlo má on.

Zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.12.2012

O zmenách, ktoré nastali novelou od 1.12.2012, sme Vás už informovali v tomto článku. Novela bola totiž známa už od konca roka 2011, ale jej účinnosť bola posunutá na 1.12.2012.

Nakoľko účinnosť novely sa stanovila na 1.12.2012, a teda nie na začiatok roka, je potrebné upozorniť, ktorá úprava sa použije pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2012.

Ako uvádza aj informácia Finančného riaditeľstva SR, v zmysle prechodného ustanovenia v § 104f ods. 1 novely zákona, ak daňová povinnosť a oznamovacia povinnosť (pri vzniku a zániku daňovej povinnosti) k dani z motorových vozidiel vznikne do 31. decembra 2012, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012. Na základe uvedeného daňovník postupuje v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení účinnom do 30. novembra 2012 v plnom rozsahu až do konca zdaňovacieho obdobia roku 2012, a to bez ohľadu na to, že novela zákona nadobudla účinnosť dňa 1. decembra 2012, t. j. v priebehu zdaňovacieho obdobia r. 2012.

Príklad:

Ak podnikateľ začne používať automobil na podnikanie po 1.12.2012, napr. 12.12.2012, daňová povinnosť mu vzniká dňa 13.12.2012. Hoci je tento dátum po dni účinnosti novely zákona, daňovník postupuje podľa znenia zákona účinného do 30. novembra 2012. Znamená to teda, že do 30 dní je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti miestne príslušnému správcovi dane. Do 31. januára 2013 podá daňové priznanie za rok 2012 a zaplatí daň za mesiac december.

Podľa znenia zákona účinného do 30. novembra 2012 by sa postupovalo aj v prípade, ak by daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel zanikla po 1.12.2012.

Zjednodušene teda možno povedať, že ustanovenia, ktoré boli zmenené novelou zákona s účinnosťou od 1.12.2012 sa prejavia až v roku 2013.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2012

Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie za rok 2012 je daňovník povinný podať do 31.1.2013. Do 31. januára 2013 je tiež povinný daň (príp. rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou) zaplatiť. Tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2012 nájdete tu. Tlačivo daňového priznania sa oproti minulému roku nezmenilo, aktualizované bolo poučenie. Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2012 nájdete tu.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2012

Sadzby dane z motorových vozidiel sú stanovené vyššími územnými celkami všeobecne záväznými nariadeniami. Všetky všeobecne záväzné nariadenia upravujúce daň z motorových vozidiel za rok 2012 podľa krajov nájdete v článku na portáli podnikajte.sk. Rovnako sa dočítate, na aké číslo účtu zaplatiť daň z motorových vozidiel, aký variabilný symbol použiť. Dozviete sa v ňom tiež o zmenách, ktoré nastali v úprave dane z motorových vozidiel s účinnosťou od 1.12.2012 (ale prejavia sa až v roku 2013).

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?