Daňové odpisy majetku v roku 2012


V prvom roku odpisovania už nie je možné uplatniť daňový odpis v plnej ročnej výške, ale iba pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. V ďalších rokoch používania majetku je možné uplatniť ročný odpis v plnej výške. Na jeho uplatnenie je však potrebné mať tento majetok zaúčtovaný, resp. zaevidovaný k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a preukázať, že tento majetok je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov (výnosov).

Daňovník má možnosť, nie povinnosť daňový odpis uplatniť. Podľa § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov daňovník môže uplatňovanie odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období; v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Prerušenie odpisovania sa týka iba odpisovania hmotného majetku, pre nehmotný majetok táto možnosť neplatí, a to z dôvodu, že zákon o dani z príjmov odpisovanie nehmotného majetku neupravuje. Stanovuje iba, že nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými odpismi, najviac do výšky vstupnej ceny, pričom účtovná legislatíva nepovoľuje prerušenie účtovných odpisov. Zákon o dani z príjmov ďalej určuje majetok, ktorý možno odpisovať (napr. samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí) a ktorý nemožno odpisovať (napr. pozemky).

Daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku v roku 2012

V prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín uvedených v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov. Doba odpisovania podľa jednotlivých odpisových skupín je nasledovná:

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 12 rokov
4 20 rokov

 Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2. Daňovník sa môže rozhodnúť pre metódu odpisovania hmotného majetku. Podľa zákona o dani z príjmov je možnosť výberu rovnomernej alebo zrýchlenej metódy odpisovania. Zvolená metóda odpisovania je určená podnikom pre každý majetok jednotlivo a nemožno ju zmeniť počas celej doby odpisovania. Zrýchlená metóda odpisovania dáva možnosť zahrnúť väčšiu časť vstupnej ceny do daňových výdavkov (nákladov) počas prvých rokov odpisovania, čím budú základ dane z príjmov a daň v prvých rokoch používania nižšie ako pri rovnomernej metóde.

Pre zrýchlené odpisovanie sa pravdepodobne rozhodne daňovník, ktorý očakáva v nasledujúcich rokoch vysoký zisk a uplatnením zrýchlených odpisov ho môže znížiť v prvých rokoch viac, ako by mu umožňovali rovnomerné odpisy. Ak daňovník očakáva konštantné výnosy, výhodnejšou alternatívou bude uplatniť rovnomerné odpisy počas celej doby odpisovania majetku.

Pozn.: Ročný odpis a pomerná časť z ročného odpisu sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Príklady na daňové odpisy v roku 2012 - rovnomerné odpisovanie hmotného majetku

Spoločnosť Podnikajte, s. r. o. si v máji obstarala automobil, ktorý bude používať na pracovné cesty za svojimi klientmi. Obstarávacia cena automobilu bola 12 000 €. Automobil zaradila podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Spoločnosť sa rozhodla pre metódu rovnomerného odpisovania. Príklad budeme riešiť v troch alternatívach:
a) automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012;
b) automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012 s technickým zhodnotením v októbri 2012 (v prvom roku odpisovania);
c) automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012 s technickým zhodnotením v októbri 2013 (v druhom roku odpisovania).

a) Automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012

Od 1. 1. 2012 platí, že v prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Ak počas doby odpisovania hmotného majetku nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku.

Rok Výpočet odpisu Daňový odpis Zostatková cena
2012 (12 000/4) /12 x 8 2 000 €
(1 000 € neuplatnený odpis – prenos do 5. roku)
10 000 €
2013 12 000/4 3 000 € 7 000 €
2014 12 000/4 3 000 € 4 000 €
2015 12 000/4 3 000 € 1 000 €
2016 (12 000/4) /12 x 4 1 000 € (prenesených z 1. roku) 0 €
Spolu x 12 000 € x

 b) Automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012 s technickým zhodnotením v októbri 2012 (v prvom roku odpisovania)

V októbri 2012 spoločnosť dokúpila do automobilu klimatizáciu v sume 3 000 €, ktorá predstavuje technické zhodnotenie automobilu.

Ak počas doby odpisovania hmotného majetku bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní nasledovne: Pri vykonaní technického zhodnotenia alebo skrátení doby odpisovania sa hmotný majetok doodpisuje do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie platnou ročnou odpisovou sadzbou alebo do výšky zostatkovej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny koeficientom pre príslušnú odpisovú skupinu. Vykonaním technického zhodnotenia sa doba odpisovania predĺži o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpočtu podľa zákona o dani z príjmov.

Rok Výpočet odpisu Daňový odpis Zostatková cena
2012 [(12 000 + 3 000)/4] /12 x 8 2 500 €
(1 250 € neuplatnený odpis – prenos do 5. roku)
12 500 €
2013 15 000/4 3 750 € 8 750 €
2014 15 000/4 3 750 € 5 000 €
2015 15 000/4 3 750 € 1 250 €
2016 [(12 000 + 3 000)/4] /12 x 4 1 250 € (prenesených z 1. roku) 0 €
Spolu x 15 000 € x

 c) Automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012 s technickým zhodnotením v októbri 2013 (v druhom roku odpisovania)

V októbri 2013 spoločnosť dokúpila do automobilu klimatizáciu v sume 3 000 €, ktorá predstavuje technické zhodnotenie automobilu.

Rok Výpočet odpisu Daňový odpis Zostatková cena
2012 (12 000/4) /12 x 8 2 000 €
(1 000 € neuplatnený odpis – prenos do 5. roku)
10 000 €
2013 (12 000 + 3 000) /4 3 750 € 9 250 €
2014 15 000/4 3 750 € 5 500 €
2015 15 000/4 3 750 € 1 750 €
2016 odpis do výšky zostatkovej ceny 1 750 € 0 €
Spolu x 15 000 € x
Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?