Dohody a odvody z dohôd v roku 2013


Možnosť pracovať na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (t. j. na dohodu o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti) ostane zachovaná aj v roku 2013. Najvýznamnejšia zmena však nastáva v platení odvodov z príjmov z dohôd. Priplatia si dohodári aj ich zamestnávatelia. Výška odvodov sa bude odvíjať od toho, o akú skupinu dohodárov pôjde, či o študenta, dôchodcu, príp. osobu poberajúcu invalidný, výsluhový dôchodok a pod. Dôležité je tiež to, či bude mať dohodár pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem. Ak patríte do skupiny tzv. „ostatných“ dohodárov a budete poberať pravidelný mesačný príjem, odvody budú od 1.1.2013 platené v plnej výške tak, ako je to pri pracovnom pomere.

Dohoda o brigádnickej práci študentov od 1.1.2013

Novelou zákona o sociálnom poistení sa v zákonníku práce upravilo, že od 1.1.2013 dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Od roku 2013 teda nie je možné na dohodu o brigádnickej práci študentov zamestnávať študenta, ktorý má viac ako 26 rokov, ani externých študentov. Povinnosťou zamestnávateľa je ukončiť dohody o brigádnickej práci študentov uzatvorené pred 1.1.2013 s osobami, ktoré nespĺňajú zákonom stanovené podmienky pre tento typ dohôd od januára 2013, a to do 31.1.2013.

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.

Predčasní starobní dôchodcovia si musia do konca februára vybrať

V roku 2013 už nebude možné, aby predčasní starobní dôchodcovia pracovali na dohodu a súčasne poberali predčasný starobný dôchodok. Predčasní starobní dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok priznaný do 31.12.2012 a ktorí pracujú na dohodu uzatvorenú pred 1. januárom 2013, majú do 28. februára 2013 čas na to, aby sa rozhodli, či budú poberať predčasný starobný dôchodok alebo ostanú pracovať na dohodu. Ak by ostali pracovať na dohodu a neukončili ju do 28.2.2013, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku im zanikne od výplatného termínu v marci 2013. Viac informácií o predčasných starobných dôchodcoch a prácach na dohodu sa dočítate na stránke Sociálnej poisťovne.

Odvody z dohôd od 1.1.2013

Odvody z príjmov na dohodu od 1.1.2013 sa budú odvíjať od toho, o aký typ dohodára pôjde, pričom sa budú rozlišovať tieto typy dohodárov:

  • študent do 18 rokov s max. príjmom 66 eur a študent od 18 do 26 rokov s max. príjmom 155 eur pre jednu ním určenú dohodu o brigádnickej práci študentov,
  • študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov nad stanovenú sumu alebo pre ďalšiu dohodu,
  • poberateľ starobného a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek,
  • poberateľ invalidného a invalidného výsluhového dôchodku,
  • osoba, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok (výplata predčasného starobného dôchodku bude pozastavená, ak bude pracovať na dohodu),
  • ak ide o osobu inú, odvody z dohody budú v rovnakej výške, ako je to pri pracovnom pomere (t. j. 13,4 % za zamestnanca a 35,2 % za zamestnávateľa).

Pre výšku odvodov je tiež rozhodujúce, či pôjde o pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem. Ak bude príjem pravidelný (napr. u ostatných dohodárov), za dohodára je potrebné platiť aj nemocenské poistenie, čo znamená napríklad, že dohodár si u zamestnávateľa môže nárokovať PN počas prvých 10 dní ako riadny zamestnanec.

Odvody študentov v roku 2013

Do konca roka 2012 z príjmov z dohôd platil poistné na sociálne poistenie iba zamestnávateľ, a to vo výške 1,05 % z hrubej odmeny (0,25 % na garančné poistenie a 0,8 % na úrazové poistenie). Osoba pracujúca na dohodu z tohto príjmu poistné neplatila. Táto úprava ostane zachovaná iba v prípade študentov pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov pre jednu dohodu, ak neprevýši maximálnu sumu mesačného príjmu.

Maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu z dohody, z ktorej nebude študent povinne dôchodkovo poistený sa líši v závislosti od veku študenta. Pre študenta, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku je maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu vo výške 8,39 % (v súčasnosti 66 eur) a pre študenta od dovŕšenia 18 rokov veku do 26 rokov 19,72 % (v súčasnosti 155 eur) priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na povinné dôchodkové poistenie. Keďže je maximálna výška príjmu určená percentom, suma 66 eur a 155 eur sa bude každý rok zvyšovať podľa toho, ako bude rásť priemerná mzda na Slovensku.

Študenti si budú môcť určiť jednu dohodu so zárobkom do 66 eur (resp. 155 eur) najmenej na obdobie jedného mesiaca, na základe ktorej nebudú z tejto dohody povinne dôchodkovo poistení. Povinnosťou študenta bude oznámiť zamestnávateľovi, že si určil dohodu, z ktorej nebude dôchodkovo poistený a zároveň, že nemá určenú ďalšiu takúto dohodu. Ak túto svoju povinnosť poruší, môže mu byť Sociálnou poisťovňou uložená pokuta.

 

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?