DPH až po zaplatení od 1. januára 2016


Od 1. januára 2016 sa môžu platitelia DPH rozhodnúť pre osobitný režim uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (ďalej len “DPH až po zaplatení”). Platiteľ DPH musí spĺňať tieto podmienky:

  • za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 eur a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100 000 eur,
  • nebol na neho vyhlásený konkurz alebo nevstúpil do likvidácie.

Uplatňovanie DPH až po zaplatení možno začať od prvého dňa zdaňovacieho obdobia, teda od prvého dňa kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroka. Inými slovami, ak sú splnené základné podmienky (obrat do limitu, konkurz, likvidácia), DPH až po zaplatení možno začať k prvému dňu ktoréhokoľvek zdaňovacieho obdobia v priebehu kalendárneho roka. Dátum začatia je potrebné elektronicky oznámiť daňovému úradu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplatňovanie DPH až po zaplatení začalo.

Rozhodnutie uplatňovať DPH až po zaplatení by mal platiteľ DPH dôkladne zvážiť. Uplatňovanie DPH až po zaplatení možno na základe vlastného rozhodnutia skončiť jedine posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom došlo k písomnému (elektronickému) oznámeniu skončenia uplatňovania DPH až po zaplatení daňovému úradu.

Zákonnými dôvodmi pre skončenie uplatňovania DPH až po zaplatení je napríklad situácia, keď:

  • platiteľ DPH predpokladal, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100 000 eur, ale sumu 100 000 eur prekročil, alebo
  • bol na platiteľa DPH vyhlásený konkurz, alebo
  • sa platiteľ DPH stal členom skupiny, alebo
  • platiteľ DPH vstúpil do likvidácie.

Aj v prípade zákonných dôvodov je potrebné skončenie uplatňovania DPH až po zaplatení oznámiť daňovému úradu. Lehota je iba 5 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom má podľa zákona dôjsť k skončeniu uplatňovania DPH až po zaplatení. Zákon však dovoľuje vystaviť faktúru v lehote 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorá však môže znamenať povinnosť končiť uplatňovanie DPH až po zaplatení. Lehotu v tomto prípade nie je možné splniť.

Problémy vznikajú aj v súvislosti so vznikom a zánikom daňovej povinnosti. Cieľom “cashovej DPH” je zabrániť situácii, aby dodávateľ platil DPH aj v prípade, ak mu odberateľ za dodanie tovaru alebo služby nezaplatí. Na základe tejto logiky vzniká daňová povinnosť dodávateľovi dňom prijatia platby. Odberateľovi dňom zaplatenia. Znenie zákona možno vykladať aj spôsobom, že ide o dva rôzne dátumy, ale v praxi sa má uplatniť rovnaký prístup, ako v prípade “bežného režimu DPH”. Právo na odpočítanie dane a daňová povinnosť vznikajú aj pri uplatňovaní DPH až po zaplatení v rovnaký deň, bez ohľadu na to, ako dlho trvajú napr. bankové prevody. Ako bude tento princíp fungovať v praxi má upraviť Finančné riaditeľstvo SR metodickým pokynom alebo usmernením.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?