Elektronická komunikácia s daňovým úradom od 1.4.2012


Daňová správa začiatkom roka 2012 plánuje zavedenie novej formy elektronickej komunikácie, ktorá by mala daňovým subjektom zjednodušiť komunikáciu s daňovými úradmi (od roku 2013 finančnými úradmi). Nový Daňový poriadok (Zákon č. 563/2009 Z. z.) zavádza pre niektoré skupiny daňových subjektov povinnosť doručovať podania daňovému a colnému orgánu výlučne elektronicky. Pôvodná účinnosť elektronickej komunikácie bola stanovená na 1.1.2012, schválená bola však ďalšia novela, ktorá posúva účinnosť povinnosti komunikovať elektronicky pre vymedzené daňové subjekty z pôvodného termínu 1. januára 2012 na 1. apríla 2012.

Podľa novelizovaného § 14 nového Daňového poriadku je povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami:

  • daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH),
  • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Nová povinnosť sa vzťahuje na všetky podania, ktoré je povinný alebo oprávnený vymedzený okruh subjektov podať. Prílohy budú môcť byť naďalej posielané aj v listinnej podobe (teda osobne alebo poštou). Elektronické doručovanie na daňový úrad bude povinné pre všetky podania od 1. apríla 2012, napr. daňové priznanie k DPH za 1. kvartál 2012, ale aj prehľad o zrazených preddavkoch za mesiac marec 2012.

podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?