Firemné odpisy majetku ovplyvnia dane


Všetko, čo si firma či SZČO zaobstará a slúži jej to na podnikanie, je súčasťou jej nákladov. Zákon o dani z príjmov určuje hranice ceny zaobstaraných predmetov - ak sú vyššie, firma musí predmet zaradiť do odpisovaného majetku. Spôsob odpisovania následne firme zníži daňový základ a potom aj dane. Hmotným majetkom je akýkoľvek nakúpený predmet, ktorého obstarávacia cena je vyššia než 1 700 eur a pravdepodobná doba použitia presahuje 1 rok. Ide o budovy a stavby, rôzne stroje a zariadenia či dopravné prostriedky. Nehmotným majetkom je napríklad softvér. Tu platí podmienka, že presiahne 2 400 eur.

Mechanizmus

Nadobudnutý majetok si firma dá do nákladov - o jeho cenu si tak znižuje zdaniteľné príjmy a základ dane. Majetok v cene do 1 700 eur môže ísť do nákladov celý, a to v tom roku, keď ho firma kúpila. Ide o drobný hmotný a nehmotný majetok - napríklad počítač, nábytok. Majetok vo vyššej cene sa rozpočítava a odpisuje roky a ročný odpis sa zahrnie do nákladov.

"V rámci uvedených alternatív sa musí podnik rozhodnúť, ktorú z metód bude používať, a to vo vnútornom predpise. Tento predpis by mal dodržiavať minimálne počas jedného účtovného obdobia. Zmeniť uplatňovanú metódu je možné len k prvému dňu účtovného obdobia, pričom musí o tejto skutočnosti informovať v poznámkach účtovnej závierky,“ zdôraznila Veronika Dubielová zo spoločnosti Účtovná jednotka. Podnik by mal však podľa nej zabezpečiť aj porovnateľnosť vykazovaných údajov v účtovnej závierke za dve za sebou idúce účtovné obdobia.

"V praxi jednoduchším a častejšie využívaným riešením je zahrnutie takýchto druhov hmotného a nehmotného majetku do daňových výdavkov hneď pri obstaraní, čím sa zníži základ dane v tomto zdaňovacom období. Nie je potrebné pre tento majetok zostavovať odpisový plán, ani ho samostatne evidovať.“

Konkrétny príklad na odpisovanie nájdete tu.

Čítajte v Hospodárskych novinách

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?