Kedy sa oplatí byť podnikateľovi mikro účtovnou jednotkou


Byť mikro účtovnou jednotkou má najmä pre malé firmy viacero výhod. Prinášame ich sumár.

Mikro účtovná jednotka má v porovnaní s ostatnými kategóriami účtovných jednotiek predovšetkým tieto výhody:

 • účtovná závierka, v ktorej sú menej podrobné informácie,
 • jednoduchšie postupy pri účtovaní a oceňovaní,
 • transferová dokumentácia, ktorá sa vedie v skrátenom rozsahu,
 • nie je potrebné viesť a archivovať evidenciu o cenách.

Kedy môže a kedy musí byť účtovná jednotka (podnikateľský subjekt) mikro účtovnou jednotkou

V zákone o účtovníctve sú od 1. januára 2015 definované tri veľkostné kategórie účtovných jednotiek:

 • mikro účtovné jednotky,
 • malé účtovné jednotky a
 • veľké účtovné jednotky.

Za samostatnú kategóriu sa považujú subjekty verejného záujmu. Povinnosť kategorizácie účtovných jednotiek podľa veľkosti vyplýva z právnych predpisov Európskej únie.

Účtovná jednotka (podnikateľský subjekt) sa môže rozhodnúť, že bude mikro účtovnou jednotkouv prvom účtovnom období (t. j. v účtovnom období, v ktorom vznikla) a zostáva mikro účtovnou jednotkou aj v nasledujúcom účtovnom období.Následne sa účtovná jednotka musí zatriediť do veľkostnej kategórie podľa kritérií ustanovených zákonom o účtovníctve. Podnikateľský subjekt, ktorý spĺňa kritériá pre mikro účtovnú jednotku, môže dobrovoľne postupovať ako malá účtovná jednotka.

Zvoliť si kategóriu mikro účtovnej jednotky je vhodné vtedy, ak je odôvodnené predpokladať, že podnikateľský subjekt v dohľadnej dobe neprekročí zákonom stanovené kritériá. V opačnom prípade, teda ak bude musieť veľkostnú kategóriu zmeniť (napr. na malú účtovnú jednotku), musí v účtovnej závierke vykonať úpravy vo vykazovaní údajov za predchádzajúce účtovné obdobie. Informácie v účtovnej závierke musia byť porovnateľné a nakoľko sa účtovné výkazy obsahom ani rozsahom nezhodujú, úpravy sú nevyhnutné.

Veľkostné kritériá pre mikro účtovnú jednotku sú:

 • celková suma majetku (netto) do 350 000 eur,
 • čistý obrat do 700 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia do 10.

Účtovná jednotka (podnikateľský subjekt) sa zatrieďuje do veľkostnej kategórie k prvému dňu účtovného obdobia a posudzuje splnenie aspoň dvoch veľkostných kritérií za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia (nemusia byť splnené tie isté veľkostné kritériá). Inými slovami, ak účtovná jednotka (podnikateľský subjekt) uplatňuje účtovné obdobie kalendárny rok, k 1. januáru 2016 sa zatriedi ako mikro účtovná jednotka vtedy, ak za roky 2014 a 2015 splnila aspoň dve z veľkostných kritérií.

Výkazy účtovnej závierky a poznámky mikro účtovnej jednotky sú najmenej podrobné

Mikro účtovná jednotka poskytne v účtovnej závierke o sebe najmenej podrobné informácie. V nasledujúcej tabuľke porovnáme detailnosť výkazov účtovnej závierka účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky cez počet riadkových položiek.

  Mikro účtovná jednotka Malá účtovná jednotka
Počet riadkových položiek v súvahe (vykazovanie majetku, záväzkov, vlastného imania) 45 145
Počet riadkových položiek výkazu ziskov a strát (vykazovanie nákladov, výnosov, zisku alebo straty) 38 61

Ako konkrétny príklad nízkeho stupňa detailnosti vykazovania finančných informácií môžeme uviesť vykazovanie osobných nákladov (nákladov na mzdy zamestnancov, poistenie, zamestnanecké benefity a pod.). V účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky je iba jedno kumulované číslo osobných nákladov, v účtovnej závierke malej účtovnej jednotky je toto číslo rozdelené na 4 podrobnejšie podskupiny.

Vykazovanie v mikro účtovnej jednotke (podnikateľskom subjekte) Vykazovanie v malej účtovnej jednotke (podnikateľskom subjekte)
Osobné náklady (účtová skupina 52)
Osobné náklady (účtová skupina 52) v členení:
● mzdové náklady (521, 522),
● odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523),
● náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526),
● sociálne náklady (527, 528).

V prípade malej účtovnej jednotky (podnikateľského subjektu) sa osobné náklady vykazujú v štyroch detailných riadkových položkách. Podrobnejšie finančné informácie poskytujú napríklad relevantnejšie vstupy pre analýzu konkurencie.

Aj v prípade mikro účtovnej jednotky platí, že v poznámkach zverejňuje len tie informácie, pre ktoré má obsahovú náplň. Nemusí obsahovo naplniť všetky položky poznámok účtovnej závierky.

Jednoduchšie postupy pri účtovaní a oceňovaní v mikro účtovnej jednotke

Pokiaľ ide o osobitné postupy pri účtovaní a oceňovaní, tieto sa týkajú úzkeho okruhu prípadov. Ide najmä o:

 • účtovanie o odloženej dani z príjmov - mikro účtovná jednotka o odloženej dani z príjmov neúčtuje,
 • účtovanie o časovom rozlíšení - mikro účtovná jednotka nemusí na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, ak nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót,
 • oceňovanie cenných papierov - mikro účtovná jednotka oceňuje cenné papiere pri prvotnom ocenení obstarávacou cenou, nepreceňuje ich na reálnu hodnotu a taktiež nepoužíva metódu vlastného imania.

Transferová dokumentácia mikro účtovnej jednotky

Až na niekoľko výnimiek vedie mikro účtovná jednotka transferovú dokumentáciu v skrátenom rozsahu. Právne predpisy jej umožňujú, aby na základe vlastného rozhodnutia rozšírila transferovú dokumentáciu aj o ďalšie prvky, ktoré sú obsahom napríklad transferovej dokumentácie v základom rozsahu alebo úplnom rozsahu, alebo o iné informácie, ktoré uzná za vhodné a prispejú k preukázaniu stanovenia transferových cien v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Vedenie transferovej dokumentácie v skrátenom rozsahu je výhodné z dôvodu nižšej náročnosti jej zostavenia. To sa následne premieta aj do času, prípadne financií investovaných do jej tvorby. Výhoda krátkeho rozsahu sa však môže stať nevýhodou v prípade daňovej kontroly. Legislatívne stanovený minimálny rozsah nie je dostatočný na preukázanie dodržania princípu nezávislého vzťahu. Mikro účtovná jednotka má tak tieto možnosti:

 • zostaví transferovú dokumentáciu len v rozsahu minimálnych legislatívnych požiadaviek, ale znáša riziko, že v prípade daňovej kontroly bude pravdepodobne dodatočne preukazovať ako stanovila transferové ceny,
 • zostaví transferovú dokumentáciu nad rámec minimálnych legislatívnych požiadaviek a v prípade daňovej kontroly je úlohou daňového úradu preveriť, že postup stanovenia transferovej ceny je alebo nie je uplatnený správne.

Mikro účtovná jednotka musí viesť transferovú dokumentáciu v úplnom rozsahu napríklad vtedy, ak žiada správcu dane o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania, okrem prípadu, ak žiada o úpravu základu dane vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám.

Cenová evidencia v mikro účtovnej jednotke

Predávajúci je podľa § 13 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru (nie služieb) vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru. Táto povinnosť sa nevzťahuje na mikro účtovnú jednotku, okrem prípadu, ak predáva tovar podliehajúci cenovej regulácii.

Oplatí sa podnikateľskému subjektu byť mikro účtovnou jednotkou?

Ak účtovná jednotka (podnikateľský subjekt) spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, mala by sa zatriediť do tejto kategórie. Ako mikro účtovná jednotka má menej povinností, čo šetrí čas aj peniaze. Zároveň by účtovná jednotka (podnikateľský subjekt) mala uvažovať v horizonte niekoľkých rokov. Ak by musela zmeniť zatriedenie do veľkostnej kategórie a stala by sa napríklad malou účtovnou jednotkou, príde nie len o výhody mikro účtovnej jednotky, ale musí vykonať úpravy aj vo vzťahu k účtovnej závierke za predchádzajúce účtovné obdobie.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?