Kedy sa oplatí prejsť živnostníkovi na s.r.o.


Kedy sa oplatí prejsť živnostníkovi na s.r.o.

Všeobecne platný návod na to, kedy prejsť zo živnosti na s.r.o. síce nie je, ale existujú faktory, ktoré pri rozhodovaní zavážia. Avšak, ku každému prípadu je potrebné pristupovať individuálne, pretože do rozhodovania vstupuje niekoľko skutočností a dôležitosť každej z nich je rôzna v závislosti od konkrétnej firmy.

Dôvody prechodu zo živnosti na s.r.o.

Rozšírenými dôvodmi toho, že živnostník prejde na s.r.o. sú:

 • platí vysoké odvody ako živnostník,
 • chce pribrať do podnikania ďalšieho spoločníka,
 • chce pribrať do podnikania investora,
 • s.r.o. pôsobí dôveryhodnejšie na obchodných partnerov,
 • realizuje rizikovejšie projekty (spoločník v s.r.o. ručí obmedzene).

Platenie odvodov v s.r.o.

Ak sa živnostníkovi darí a dosiahne vysoké príjmy a vysoký základ dane, ovplyvní to aj výšku odvodov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Práve tento fakt patrí k pomerne častým stimulom k prechodu na podnikanie formou s.r.o. Pri prechode na s.r.o. je potrebné zvažovať aj niekoľko ďalších faktorov a vypracovať analýzu, ktorá bude založená na konkrétnych, aj keď niekedy odhadovaných, číslach.

Podnikanie živnostníka je podnikaním jednej osoby (fyzickej osoby). Tento živnostník je osobou, ktorá je zo svojej zárobkovej činnosti povinná platiť odvody (ak sú splnené zákonné podmienky).

Ak tá istá osoba začne podnikať ako s.r.o., z právnej stránky sú na podnikaní formou s.r.o. zainteresované dva subjekty. Fyzická osoba v postavení spoločníka (bývalý živnostník) a právnická osoba v postavení podnikateľa (s.r.o.). Zárobkovú činnosť ako takú v tomto prípade vykonáva s.r.o. V zásade platí, že s.r.o. neplatí odvody, ak dosahuje zisk, resp. základ dane. Zároveň však treba posudzovať aj to, ako je osoba, ktorá je spoločník (bývalý živnostník), zainteresovaná na podnikaní formou s.r.o., pretože táto činnosť môže podliehať odvodom.

Obvyklé spôsoby účasti osoby, ktorá je spoločník, na podnikaní (výsledku podnikania, zisku) formou s.r.o. sú:

 • pre svoju s.r.o. vykonáva prácu ako spoločník za odmenu,
 • zastupuje svoju s.r.o. a funkciu konateľa vykonáva za odmenu,
 • v svojej s.r.o. je zamestnaný a ako zamestnanec má nárok na mzdu,
 • vypláca si podiel na zisku (dividendu).

Príjmy uvedené v týchto odrážkach už podliehajú odvodom, preto konštatovanie, že je lepšie prejsť zo živnosti na s.r.o., lebo s.r.o. neplatí odvody, nie je založené na všetkých relevantných informáciách a môže živnostníka, ktorý uvažuje nad prechodom na s.r.o. zavádzať.

Prechod zo živnosti na s.r.o.

Prechodu zo živnosti na s.r.o. by mala predchádzať dôkladná analýza, najmä analýza finančných dopadov. Spravidla ide o vyhodnotenie zmeny daňovo-odvodového zaťaženia konkrétneho podnikateľa, ale vždy je potrebné postupovať podľa dôvodov, ktoré podnikateľa k prechodu zo živnosti na s.r.o. vedú.

Prínosy z podnikania prostredníctvom s.r.o. by mali prevýšiť:

 • náklady na založenie a vznik s.r.o. (napr. správne poplatky, odmeny za vypracovanie dokumentov),
 • náklady na chod s.r.o. (vedenie podvojného účtovníctva je spravidla finančne nákladnejšie, administratíva - odmeny za vypracovanie dokumentov, ktoré musí mať s.r.o. vypracované, štruktúra odmeňovania - odmeny za nastavenie a prípadnú úpravu),
 • náklady na prípadné zrušenie a zánik s.r.o. (spravidla likvidácia - napr. správne poplatky, odmena likvidátora).

Ak dôvodom prechodu zo živnosti na s.r.o. je skutočnosť, že podnikateľ ako živnostník platí vysoké dane a odvody, daňovo-odvodové zaťaženie pri podnikaní formou s.r.o. by malo byť nižšie. Úspora vyplývajúca zo zmeny daňovo-odvodového zaťaženia by mala byť významná, aby prechod zo živnosti na s.r.o. mal pre podnikateľa zmysel.

Čo živnostník môže stratiť pri prechode na s.r.o.

V závislosti od nastavenia štruktúry odmeňovania osoby, ktorá je spoločníkom s.r.o. (bývalý živnostník), možno prísť v porovnaní so živnosťou o niekoľko výhod:

 • uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka, prípadne nezdaniteľnej časti na manželku a daňového bonusu - napríklad podiel na zisku nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť,
 • uplatnenie paušálnych výdavkov - s.r.o. si nemôže uplatniť paušálne výdavky, ale len výdavky zistené z podvojného účtovníctva,
 • flexibilita podnikania - prevádzkovanie živnosti je možné pozastaviť, čo v prípade s.r.o. možné nie je,
 • prístup k príjmom z podnikania prakticky kedykoľvek - v s.r.o. si musí podnikateľ nastaviť odmeňovanie cez rôzne právne vzťahy, nemôže vyberať peniaze z pokladnice alebo bankového účtu ako nedaňové výdavky na osobnú spotrebu.

Oplatí sa živnostníkovi prejsť na s.r.o.?

Pri prechode zo živnosti na s.r.o. je potrebné zohľadniť dopad viac ako desiatky právnych predpisov. Vyplývajú z nich detaily, ktoré môžu rozhodnutie živnostníka prejsť na s.r.o. buď potvrdiť alebo vyvrátiť.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?