Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2014 a 2015


V októbri bola v NR SR schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, pričom väčšina zmien nadobúda účinnosť 1. januára 2014. Novinky súvisia najmä so sociálnym poistením samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).

Časť zmien je účinná už od 1. novembra 2013 a týka sa úľav pri platení sociálnych (aj zdravotných) odvodov za zamestnancov, ktorí boli pred nástupom do zamestnania evidovaní ako dlhodobo nezamestnaní. O odvodovej úľave pre dlhodobo nezamestnaných si môžete prečítať v tomto článku.

Ustanovenia týkajúce sa zníženia administratívnej záťaže pre samostatne zárobkovo činné osoby pri prihlasovaní a odhlasovaní sa zo Sociálnej poisťovne, budú účinné až od 1. januára 2015.

Garančné poistenie štatutárov

Od 1. 1. 2014 zamestnávateľ neplatí garančné poistenie za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. Ide napríklad o spoločníkov s.r.o., ktorí majú so svojou firmou uzatvorený pracovný pomer alebo dohodu. Garančné poistenie je vo výške 0,25 % z vymeriavacieho základu, preto táto zmena nebude mať výrazný finančný dopad. Zároveň to však znamená, že v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa nebudú mať tieto osoby nárok na dávku garančného poistenia. Byrokratickou povinnosťou však je, že ak bude štatutár naďalej zamestnaný aj po 31. 12. 2013, jeho zamestnávateľ je povinný do 31. januára 2014 oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni.

Poznámka: Garančné poistenie sa vzťahuje iba na zamestnávateľa, na ktorého sa vzťahuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

Nová definícia SZČO pre sociálne poistenie

Nová definícia SZČO na účely sociálneho poistenia sa bude uplatňovať až od 1. 7. 2014. Od tohto dátumu sa za SZČO bude považovať fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a ktorá v kalendárnom roku, ktorý je rozhodujúci pre vznik alebo trvanie povinného sociálneho poistenia, dosahovala príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (t. j. príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.). Postavenie SZČO sa po novom nebude posudzovať v závislosti od registrácie na daňovom úrade (teda či osoba má alebo nemá pridelené DIČ), ale v závislosti od toho, či dosahuje príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov. Za SZČO sa naďalej nepovažuje fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj osoba, ktorá dosahuje príjem z prenájmu nehnuteľností.

Vznik a zánik povinného sociálneho poistenia

Vznik povinného poistenia SZČO sa posudzuje vždy k 1. 7. (resp. 1. 10., ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), kedy sa berie do úvahy výška príjmu z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním za minulý rok. Hranica tohto príjmu pre vznik povinného poistenia k 1. 7. 2014 predstavuje 4 830 eur.

Čo sa mení v tejto oblasti, príklady a informácie o ďalších zmenách nájdete v článku na portáli podnikajte.sk.

Zdroj obrázka: www.sxc.hu

podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?