Novely zákona o DPH od 1.1.2012


Zákon o dani z pridanej hodnoty prechádza mnohými novelizáciami. Zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony novelizoval aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1.1.2012, ďalšie až 1.1.2013. Ďalšia novela zákona o DPH je v legislatívnom procese, 15. októbra 2011 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona.

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1.1.2012 sa týkajú:

  • použitia nehnuteľnosti na podnikanie a iný (súkromný) účel – zmenou sa chce dosiahnuť, aby aj v prípade, ak si platiteľ DPH pri obstaraní odpočítal daň v plnej výške a neskôr začne tento majetok využívať aj na súkromné účely, uplatnil odpočítanie v pomernej výške,
  • elektronického posielania faktúr – okrem elektronického podpisu a elektronickej výmeny údajov budú môcť byť od 1.1.2012 použité aj iné postupy alebo technológie (napr. elektronická ochranná značka) na elektronické posielanie faktúr za predpokladu, že budú spĺňať podmienky zabezpečenia vierohodnosti pôvodu a integrity obsahu – faktúry posielané nezabezpečené mailom ale naďalej nespĺňajú túto podmienku,
  • vypustenia § 78a, ktorým sa ruší platenie preddavkov na DPH zahraničnou osobou pri predaji tovaru na trhovom mieste (z tohto dôvodu sa mení od 1.1.2012 aj vzor daňového priznania k DPH),
  • lehôt na vrátenie nadmerného odpočtu (prerušenie lehoty, vrátenie nadmerného odpočtu uplatneného v dodatočnom daňovom priznaní, v prípade výkonu daňovej kontroly),
  • sankcií za nepravdivé údaje pri vrátení nadmerného odpočtu – ak bol nadmerný odpočet vrátený v skrátenej lehote na základe nepravdivých údajov, daňový úrad uloží pokutu vo výške 1,3 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu,
  • nedostatkov v súhrnnom výkaze a sankcií – nedostatky, ktoré zistí daňový úrad v podanom súhrnnom výkaze, je osoba, ktorá ho podala, povinná na základe výzvy daňového úradu odstrániť do 5 dní od doručenia výzvy, inak jej bude uložená sankcia.

Nové daňové priznanie k DPH od 1.1.2012

Opatrením Ministerstva financií SR č. 23118/2011-73 je od 1.1.2012 ustanovený nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Nový vzor zohľadňuje zmeny v zákone o DPH účinné od 1.1.2012. V novom vzore daňového priznania k DPH sa vypustili riadky týkajúce sa zaplatenia preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom mieste a jeho zohľadňovanie pri vykázanom nadmernom odpočte. Zároveň sa doplnil riadok na vykazovanie opravy základu dane a dane podľa § 25 zákona o DPH a riadok na vykazovanie opravy odpočítanej dane podľa § 53 zákona o DPH. Tieto riadky budú slúžiť daňovej správe na účely analýzy rizík a na účely výberu subjektov na kontrolu. Vzor nového daňového priznania k DPH nájdete na stránke podnikajte.sk.

Od 1.1.2013 má byť zavedené samozdanenie pri dovoze tovaru. Pri dovoze tovaru nevyberie DPH colný orgán, ale dovozca tovaru so sídlom v SR (neplatí pre zahraničných dovozcov) si v daňovom priznaní vypočíta DPH na výstupe a rovnakú sumu si uplatní aj na vstupe. Takúto možnosť bude mať iba platiteľ dane, ktorý spĺňa podmienky:

  • má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri,
  • dováža tovar, ktorý použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ,
  • doviezol v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, tovar, ktorého celková colná hodnota je najmenej 150 000 eur, a ak platiteľ neuskutočnil dovoz tovaru v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo nepodnikal v predchádzajúcom kalendárnom roku, colná hodnota tovaru pri prvom dovoze tovaru v kalendárnom roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, je najmenej 30 000 eur a
  • nemal daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu.

Navrhovaná novela o DPH, ktorá v súčasnosti nie je schválená, má mať účinnosť 1.4.2012. S najväčšou pravdepodobnosťou sa táto lehota posunie (odhaduje sa 1.7.2012) a uvedená novela bude predmetom schválenia novej vlády po voľbách v marci 2012. Nakoľko ide o novelu, ktorá ma prijať opatrenia pôsobiace proti podvodom a daňovým únikom v oblasti DPH, je možné predpokladať, že nová vláda ju schváli v takmer nezmenenej podobe. 

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?