Obojsmerná elektronická komunikácia so správcom dane od roku 2016


Spustenie obojsmernej elektronickej komunikácie znamená, že nielen daňovníci, ale aj daňové úrady, colné úrady, obce a Finančné riaditeľstvo SR budú niektorým, zákonom o DPH definovaným, daňovým subjektom doručovať dokumenty elektronickými prostriedkami (elektronické dokumenty).

Obojsmerná elektronická komunikácia sa mala spustiť už od roka 2015. Neskôr sa mala začať v plnom rozsahu od 1. januára 2016. Po ostatnej novele daňového poriadku sa obojsmerná elektronická komunikácia začne najskôr od 1. januára 2016 s tým, že sa postupne budú zapájať jednotlivé dane. Obojsmerná elektronická komunikácia sa začne najskôr v oblasti spotrebných daní a to od 11. januára 2016. Ďalšie dane budú zapájané postupne. Informácie bude zverejňovať Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v sekcii Infoservis - Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Informácie k obojsmernej elektronickej komunikácii (OBK).

Daňové úrady, colné úrady, obce a Finančné riaditeľstvo SR budú doručovať elektronické dokumenty:

 

  • daňovému subjektu, ktorý je platiteľom DPH,
  • daňovému poradcovi alebo advokátovi, ktorý pri správe daní zastupuje daňový subjekt,
  • inému zástupcovi (napr. účtovníkovi), ktorý pri správe daní zastupuje daňový subjekt a tento je platiteľ DPH a
  • každému daňovému subjektu, ktorý o to požiada.

Elektronické dokumenty budú podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Elektronický dokument sa bude považovať za doručený okamihom, keď dôjde k jeho prijatiu - úkonom v elektronickej osobnej schránke daňového subjektu. K doručeniu elektronického dokumentu je potrebný zásah daňového subjektu.

Ak by sa daňový subjekt chcel doručeniu vyhnúť, v daňovom poriadku je upravená fikcia doručenia. Ak elektronický dokument nebude daňovým subjektom prijatý do 15 dní odo dňa jeho zaslania do elektronickej osobnej schránky, bude sa považovať za doručený posledným dňom tejto lehoty. Fikcia doručenia platí aj v prípade, ak sa o doručení daňový subjekt nedozvie. Daňový subjekt bude (pravdepodobne) o zaslaní elektronického dokumentu do elektronickej osobnej schránky informovaný emailom.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?