Odpočet daňových strát právnických osôb od roku 2014


Legislatíva v oblasti dane z príjmov sa neustále mení. Zmeny ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa dotýkajú budúcich daňových strát, ako aj minulých (starých) daňových strát.

Ak daňové výdavky firmy (napr. s. r. o.) v zdaňovacom období prevýšia zdaniteľné príjmy, výsledkom je pri zisťovaní základu dane daňová strata. Firma môže túto daňovú stratu odpočítavať od základu dane (resp. umorovať daňovú stratu) v budúcnosti, čo prispeje k úsporám na (splatnej) dani z príjmov právnickej osoby a k jej zotaveniu, stabilizácii či ďalšiemu rastu.

Odpočítavanie daňovej straty je legálny nástroj znižovania základu dane, a tak aj daňovej povinnosti daňovníka. O daňovú stratu možno znížiť len základ dane. Postup zvyšovania aktuálnej daňovej straty o vykázané daňové straty (resp. ich zostatkových častí) nie je v zmysle platnej právnej úpravy prípustný.

Legislatíva v oblasti dane z príjmov, ktorá bola účinná do 31. decembra 2013 priamo neobmedzovala firmy vo výške odpočítania daňovej straty. Bola voči daňovníkom viac benevolentná. Nepriamo bola možnosť odpočítania daňovej straty obmedzená výškou samotného základu dane. V prípade, ak boli zistené nízke základy dane, mohlo sa stať, že firma nevyužila možnosť umorenia daňovej straty naplno a neuplatnená časť daňovej straty ostala nevyužitá.

Umorovanie daňovej straty v prípade právnických osôb bolo limitované len časovo. Firmy mohli využiť inštitút umorovania daňovej straty počas 5, resp. 7 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová strata zistená.

Poznámka: Daňové straty vykázané do 31. decembra 2009 (tzv. päťročné daňové straty) sa odpočítajú od základu dane podľa právneho stavu účinného do 31. decembra 2009.

Príklad: S. r. o. má zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Za rok 2012 vykázala daňovú stratu 2 800 eur. Za rok 2013 vykázala základ dane 6 300 eur. Môže využiť možnosť odpočítania daňovej straty od základu dane v celej výške daňovej straty, t. j. v sume 2 800 eur. Základ dane znížený o daňovú stratu bude 3 500 eur.

Zákon č. 463/2003 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o dani z príjmov, v oblasti daňových strát:

  • zaviedol rovnomerené odpočítavanie daňových strát;
  • výrazne skrátil obdobie pre odpočítanie daňovej straty; daňovú stratu môžu firmy odpočítať od základu dane najviac počas 4 zdaňovacích období.

Poznámka: Formuláciu § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. 1. 2014 možno vykladať aj v zmysle, že daňovú stratu možno odpočítať od základu dane aj za kratšie obdobie ako štyri zdaňovacie obdobia, teda zákon o dani z príjmov limituje len maximálny počet zdaňovacích období, počas ktorých bude daňovník daňovú stratu rovnomerne odpočítavať od základu dane.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?