Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2015


Od januára 2015 je minimálna výška odvodov, ktoré musí SZČO (živnostník) platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne spolu vo výške 194,25 € oproti súčasnej výške 189,77 €. Nové sumy odvodov je potrebné začať platiť vo februári 2015 za mesiac január.

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa od 1. 1. 2015 v dôsledku rastu minimálneho, ale aj maximálneho vymeriavacieho základu opäť zvyšujú. Zároveň sa opätovne znižuje koeficient pre výpočet vymeriavacieho základu (z 1,6 na 1,486), čo bude mať tiež za následok zvýšenie odvodov.

Vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je naviazaný na vývoj priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve v SR. Od januára 2015 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2013 (824 €), čo predstavuje sumu 412 €. Maximálny vymeriavací základ je vo výške päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. 4 120 €.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2015 sumu 57,68 €, poistné na sociálne poistenie je v minimálnej výške 136,57 €.

Maximálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2015 sumu 576,80 €, poistné na sociálne poistenie je v maximálnej výške 1 365,78 €.

Zdravotné odvody SZČO (živnostníkov) v roku 2015

Pri výpočte preddavku na poistné do zdravotnej poisťovne v roku 2015 sa vychádza z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutého v roku 2013. Čiastkový základ dane z podnikania za rok 2013 je potrebné zvýšiť o zaplatené poistné na zdravotné aj sociálne poistenie a túto sumu vydeliť koeficientom 1,486. Tento koeficient ostáva platný aj pre nasledujúce roky. Výsledok predstavuje ročný vymeriavací základ, ktorý sa vydelí počtom mesiacov podnikania v roku 2013. Preddavok potom bude vo výške 14 % z mesačného vymeriavacieho základu.

Suma preddavku na rok 2015 bola samostatne zárobkovo činným osobám (živnostníkom) oznámená vo výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2013, ktoré im bolo vykonané zdravotnou poisťovňou a zaslané najneskôr do septembra 2014.

Ilustratívny príklad na porovnanie výpočtu zdravotných odvodov v roku 2015 oproti roku 2014 nájdete na portáli podnikajte.sk.

Sociálne odvody SZČO v roku 2015

Vzhľadom na zmeny v minimálnom a maximálnom vymeriavacom základe sa mení aj výška minimálnych a maximálnych mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne. Od 1. januára 2015 bude SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne minimálne 136,57 € (v roku 2014 boli minimálne sociálne odvody vo výške 133,42 €, ide teda o zvýšenie o 3,15 €). Maximálne sociálne odvody budú vo výške 1 365,78 € mesačne.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?