Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2014


Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa od 1. 1. 2014 v dôsledku rastu minimálneho, ale aj maximálneho vymeriavacieho základu opäť zvyšujú. Zároveň sa opätovne znižuje koeficient pre výpočet odvodov (z 1,9 na 1,6), čo bude mať tiež za následok zvýšenie odvodov. Od januára 2014 je minimálna výška odvodov, ktoré musí každá SZČO (živnostník) platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne vo výške 189,77 eura oproti súčasnej výške 185,29 eura. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2014 sumu 56,35 eura, poistné na sociálne poistenie je v minimálnej výške 133,42 eura. Nové sumy odvodov je treba začať platiť už vo februári 2014 za mesiac január. Splatnosť poistného na zdravotné a sociálne poistenie za január je do 10. februára 2014.

Zdravotné odvody SZČO v roku 2014

Pri výpočte odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2014 sa vychádza z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutého v roku 2012. Čiastkový základ dane z podnikania za rok 2012 je potrebné zvýšiť o zaplatené poistné na zdravotné aj sociálne poistenie a túto sumu vydeliť koeficientom 1,6. (Pozor! Od roku 2015 bude tento koeficient ešte nižší, a to 1,486.) Výsledok predstavuje ročný vymeriavací základ, ktorý sa vydelí počtom mesiacov podnikania v roku 2012. Preddavok potom bude vo výške 14 % z mesačného vymeriavacieho základu.

Suma preddavku na rok 2014 bola samostatne zárobkovo činným osobám (živnostníkom) oznámená vo výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2012, ktoré im bolo vykonané zdravotnou poisťovňou a zaslané najneskôr do septembra 2013.

Ilustratívny príklad na porovnanie výpočtu zdravotných odvodov v roku 2014 oproti roku 2013 nájdete na portáli podnikajte.sk.

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je naviazaný na vývoj priemerných zárobkov. Od januára 2014 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2012 (805 eur), čo predstavuje sumu 402,50 eur.

Minimálny zdravotný odvod vo výške 14 % zo sumy 402,50 eur bude v roku 2014 vo výške 56,35 eura. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast o 1,33 eura. Novú výšku preddavku budú musieť podnikatelia – fyzické osoby prvýkrát zaplatiť za január 2014 do 10. februára 2014 (8. február pripadá na sobotu, splatnosť je teda najbližší pracovný deň). Stanovená je aj maximálna výška preddavku do zdravotnej poisťovne, v roku 2014 to bude suma 563,50 eura.

Sociálne odvody SZČO v roku 2014

Vzhľadom na zmeny v minimálnom a maximálnom vymeriavacom základe sa mení aj výška minimálnych a maximálnych odvodov do Sociálnej poisťovne. Od 1. januára 2014 bude SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne minimálne 133,42 eura (v roku 2013 boli minimálne sociálne odvody vo výške 130,27 eura, ide teda o zvýšenie o 3,15 eura). Maximálne sociálne odvody budú vo výške 1 334,28 eura mesačne.

Viac informácií a tabuľku pre platenie odvodov SZČO do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2014 nájdete na portáli podnikajte.sk.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?