Otec na materskej dovolenke


Materské je sociálna dávka, ktorá sa poskytuje v zásade ženám - matkám. Zákon však dovoľuje aj možnosť, aby na materskú dovolenku nastúpil aj iný poistenec - otec dieťaťa. Určité, takpovediac všeobecné, podmienky nároku na materské v prípade otca sú totožné s tými, ktoré musí splniť matka.

Kedy môže otec nastúpiť na materskú dovolenku?

Otec nastupuje na materskú dovolenku na základe prevzatia dieťaťa do starostlivosti. Sociálnej poisťovni sa obvykle predloží dohoda, v ktorej sa otec s matkou dohodnú na dni, od ktorého preberá starostlivosť o dieťa otec. Deň prevzatia dieťaťa do starostlivosti otca sa uvádza aj v tlačive “Žiadosť o materské”.

Keďže o materské žiada otec (iný poistenec) a nie matka, tlačivo mu nevystaví ako v prípade matky dieťaťa ošetrujúci lekár (gynekológ), ale poskytne mu ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Tlačivo nie je verejne dostupné na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

V prípade, ak by si otec chcel uplatniť materské z viacerých poistení (napr. viacerých pracovnoprávnych vzťahov), podáva na Sociálnu poisťovňu viac žiadostí o materské.

Otec môže nastúpiť na materskú dovolenku najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu. Dĺžka materskej dovolenky otca je najviac 28 týždňov. Dĺžka poberania materského je limitovaná aj vekom dieťaťa. Otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa.

Aké podmienky musí otec, ktorý chce ísť na materskú dovolenku splniť?

Otec musí byť ku dňu nástupu na materskú dovolenku nemocensky poistený alebo v ochrannej lehote, ktorá je spravidla 7 dní po zániku nemocenského poistenia. Zároveň musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní. Splnenie tejto podmienky sa u otca zisťuje ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti.

Ak je otec živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), nemôže mať nedoplatky na nemocenskom poistení vyššie ako 5 eur. V prípade, ak je otec zamestnanec, Sociálna poisťovňa nesleduje, či zamestnávateľ zaplatil poistné na nemocenské poistenie.

Matka nemôže poberať materské alebo rodičovský príspevok, a to ani na ďalšie dieťa. Sociálna poisťovňa v tomto prípade vyžaduje potvrdenie vystavené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo rozhodnutie o tom, že matke bol odňatý rodičovský príspevok.

Môže otec popri materskej dovolenke pracovať?

Áno, otec na materskej dovolenke môže pracovať, ale nemôže mať príjem zo zamestnania, na základe ktorého nastúpil na materskú dovolenku. Ide o zamestnanie, z ktorého sa mu počíta výška materského.

Ak je otec živnostník alebo SZČO, môže byť na materskej dovolenke a súčasne ďalej podnikať. Nárok na materské mu nezanikne.

Aká je výška materského pre otca?

Výšku materského vypočíta Sociálna poisťovňa. V tlačive “Žiadosť o materské” otec vyplní číslo bankového účtu, na ktorý má Sociálna poisťovňa materské posielať. Na žiadosť je možné vyplácať materské aj v hotovosti prostredníctvom poštového poukazu na výplatu. Materské sa vypláca mesačne pozadu, spravidla do 20. dňa v mesiaci.

Materské sa počíta za dni. Otec má nárok na materské vo výške 70 % z denného vymeriavacieho základu.
Poznámka: Od 1.5.2017 sa sadzba materského zvyšuje na 75 %. O zvýšení rozhodol parlament 23. 03. 2017.
Suma materského sa zaokrúhli na desať eurocentov nahor. 

Denný vymeriavací základ na určenie výšky materského je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých otec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Od 01.01.2017 do 31.12.2017 je stanovený maximálny limit denného vymeriavacieho základu vo výške 58,0603 €.

Rozhodujúce obdobie môže byť rôzne, pričom jeho určenie závisí predovšetkým od skutočnosti, či je otec zamestnanec alebo živnostník (SZČO). Práve určenie rozhodujúceho obdobia je miesto, kde je možné zvýšiť materské (napr. vznikom nového pracovného pomeru).

Výška materského je od 1. 1. 2017 2017 najviac:
  • 1 260,00 eura v 31 dňovom mesiaci,
  • 1 219,30 eura v 30 dňovom mesiaci.

 Maximálna suma materského bude od 1. 5. 2017 vo výške:

  • 1 350,00 eura v 31-dňovom mesiaci,
  • 1 306,40 eura v 30-dňovom mesiaci.

Aký je počet mužov poberajúcich materské?

Počet poberateľov dávky materské v triedení podľa pohlavia

Rok Muži Ženy Spolu
2010 109 52 485 52 594
2011 145 52 912 53 057
2012 210 57 326 57 536
2013 305 55 910 56 215
2014 717 53 866 54 583
2015 1 731 55 640 57 371
2016 3 076 58 845 61 921
2017 6 533  62 029 68 562

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Výdavky na dávku materské podľa pohlavia

Výdavky na dávku materské v triedení podľa pohlavia v €

Rok Muži Ženy Spolu
2010 144 822,12 76 505 115,45 76 649 937,57
2011 292 534,01 106 831 829,46 107 124 363,47
2012 447 768,81 128 425 542,10 128 873 310,91
2013 602 600,91 125 495 545,19 126 098 146,10
2014 1 364 281,32 115 905 222,67 117 269 503,99
2015 3 983 204,58 121 749 089,54 125 732 294,12
2016 8 199 452,65 142 653 145,24 150 852 597,89
2017 22 451 752,92 176 702 839,53 199 154 592,45

Zdroj: Sociálna poisťovňa

 

 

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?