Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2011


Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb upravuje § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a § 66 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Preddavok je povinná platba na daň, ktorú je povinný daňovník platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň započítavajú na úhradu dane.

Daňovník platí určený preddavok na daň:

  1. v prípadoch určených zákonom o správe daní a poplatkov alebo osobitným predpisom v lehotách a výške v nich ustanovených,
  2.  na základe rozhodnutia správcu dane.

Platenie preddavkov môže upraviť konkrétny správca dane, a to buď na žiadosť právnickej osoby alebo z vlastného podnetu. V tom prípade sa preddavky platia podľa rozhodnutia správcu dane (ide o odlišné platenie, príp. neplatenie preddavkov), ktoré má prednosť pred úpravou v uvedených zákonoch. Prípady, kedy môže správca dane určiť platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby inak, sú vymenované v § 42, ods. 11 zákona o dani z príjmov (napr. ak ide o ich platenie na základe výšky predpokladanej dane a pod.).

Osobitný predpis, ktorý sa uplatňuje v prípade platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, je zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Túto problematiku komplexne upravuje v § 42.

Výška preddavkov a termíny ich platenia

Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 596, 96 eura, je povinný platiť, počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to vždy do konca príslušného mesiaca. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 1 659, 70 eura a nepresiahla 16 596, 96 eura, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie pre určenie výšky preddavkov

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o zrážkovú daň (vybranú podľa § 43) odpočítavanú ako preddavok na daň.

To znamená, že pri určovaní preddavkov na daň sa v roku 2011 vychádza zo základu dane z daňového priznania podaného za rok 2010 (riadok 500), ktorý je prenásobený 19 % sadzbou dane. Táto suma sa znižuje o:

  • úľavu na dani (riadok 610),
  • zápočet dane zaplatenej v zahraničí (riadok 710),
  • sumu dane vybranej zrážkou odpočítavanej ako preddavok na daň (riadok 830).

Suma dane na určenie výšky preddavkov na daň sa uvádza na riadku 910.

Príklad:

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2010 vykázala daň pre výpočet preddavkov na daň (na riadku 910) vo výške 21 542 EUR.

Keďže daň presiahla sumu 16 596,96 EUR, spoločnosť je povinná platiť mesačné preddavky na daň z príjmov PO. Preddavky budú vo výške 21 542 EUR / 12 = 1 795,1666 EUR, po zaokrúhlení v sume 1 795,16 EUR, splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Poznámka: Preddavky na daň z príjmov sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, je daňovník pri platení preddavkov na daň povinný vypočítať si daňovú povinnosť za celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Výpočet sa vykoná tak, že daň za časť predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia sa vydelí počtom mesiacov odo dňa vzniku daňovníka do konca tohto zdaňovacieho obdobia a vynásobí sa dvanástimi. Ak daňovník existoval vo svojom prvom zdaňovacom období menej ako tri mesiace, v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie na základe predpokladanej dane uvedenej v daňovom priznaní.

Príklad:

Spoločnosť vznikla 2. 7. 2010. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré trvalo od 2. 7. 2010 do 31. 12. 2010 podala do 31. 3. 2011. V daňovom priznaní vykázala daň vo výške 1 272 EUR.

Keďže ide o daň, ktorá sa týkala iba časti zdaňovacieho obdobia (a nie menej ako 3 mesiace), spoločnosť musí túto daň prepočítať na celoročnú daňovú povinnosť a na základe nej zistiť, či má povinnosť platiť preddavky na daň.

Prepočet sa uskutoční nasledovne: 1 272 EUR / 6 mesiacov x 12 mesiacov = 2 544 EUR

Spoločnosti vyplynula povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnických osôb. Ich výška je 2 544 / 4 = 636 EUR a splatnosť je vždy do konca kalendárneho štvrťroka.

Kto neplatí preddavky na daň

Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň, preddavky na daň neplatí:
a) daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 1 659, 70 eura,
b) daňovník v likvidácii alebo v konkurze v príslušnom zdaňovacom období,
c) daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?