Porovnanie jednoduchého a podvojného účtovníctva


Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri (napr. slobodné povolania – audítori, architekti a pod. alebo živnostníci, ak sa nerozhodnú zapísať dobrovoľne), v sústave jednoduchého účtovníctva o príjmoch a výdavkoch, obchodnom majetku, ako aj o záväzkoch tak, aby bolo možné zistiť čisté obchodné imanie a výsledok hospodárenia. Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, môžu účtovať namiesto v sústave jednoduchého účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, pokiaľ v nej budú účtovať po celé účtovné obdobie.

Obchodný zákonník sa odvoláva na zákon o účtovníctve. Najskôr uvedieme subjekty, ktoré sa podľa zákona o účtovníctve považujú za účtovné jednotky, sú to:

  • právnické osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky (napr. obchodné spoločnosti – spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, ako aj neziskové účtovné jednotky – napr. nadácie, občianske združenia),
  • zahraničné osoby, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť,
  • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (napr. živnostníci, SZČO) s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Zákon o účtovníctve ustanovuje pre uvedené účtovné jednotky povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, zároveň však vymenúva tie účtovné jednotky, ktoré môžu viesť jednoduché účtovníctvo. Znamená to, že zákon dáva týmto výnimkám možnosť (nie povinnosť) účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Tie účtovné jednotky, ktoré túto možnosť nemajú, účtujú povinne v sústave podvojného účtovníctva.

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať:

  • v súlade s Obchodným zákonníkom – podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri,
  • fyzická osoba, ktorá podniká (napr. živnostník) alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu,
  • občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
  • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú,
  • pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.

Ak podnikáte formou obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o., a.s.), tak možnosť voľby účtovnej sústavy nemáte. Ak ale patríte medzi podnikateľov, ktorí môžu viesť jednoduché účtovníctvo (zvyčajne ide o živnostníkov) a neviete sa rozhodnúť, v akej účtovnej sústave by bolo pre vás výhodnejšie viesť účtovníctvo, pripravili sme pre vás porovnanie oboch sústav.

Všetky podstatné rozdiely medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom sme zhrnuli do nasledujúcej prehľadnej tabuľky.

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

môžu viesť iba vybrané účtovné jednotky, napr. živnostníci, SZČO, slobodné povolania (umelci, architekti atď.) môžu viesť všetky účtovné jednotky,
povinne ho musia viesť osoby zapísané do obchodného registra
výrazná väzba na daňové zákony, vedenie účtovníctva je im podriadené vo väčšej miere poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, relatívne nezávislé od požiadaviek daňových zákonov
výpočet výsledku hospodárenia ako rozdiel zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov za dané účtovné obdobie (výsledok hospodárenia = základ dane) výpočet výsledku hospodárenia ako rozdiel výnosov a nákladov za dané účtovné obdobie
zabezpečuje podklady primárne pre výpočet základu dane z príjmov (tzv. daňové účtovníctvo) výpočet základu dane z príjmov je vykonávaný mimo sústavy účtovníctva (požiadavky daňových zákonov sú premietnuté prostredníctvom pripočítateľných a odpočítateľných položiek)
absencia účtov (ide iba o jednoduchý účtovný zápis do účtovných kníh) účtovanie účtovných prípadov na účtoch (podvojnými zápismi)
nízka informačná hodnota údajov z účtovníctva vyššia informačná hodnota údajov z účtovníctva
nižšia administratívna náročnosť vyššia administratívna náročnosť
účtovné knihy:
- peňažný denník,
- kniha pohľadávok a záväzkov,
- pomocné knihy
účtovné knihy:
- hlavná kniha,
- denník
štruktúra účtovnej závierky:
- výkaz o príjmoch a výdavkoch
- výkaz o majetku a záväzkoch
štruktúra účtovnej závierky:
- súvaha
- výkaz ziskov a strát
- poznámky
Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?