Predaj aplikácií cez Google play, iTunes a iné elektronické platformy


Prehľad dôležitých daňových povinností tých, ktorí predávajú aplikácie alebo iný digitálny obsah na niektorom z elektronických trhov (napr. Google Play, iTunes).

Ak chcete predávať aplikácie alebo digitálny obsah, tak je v prvom rade nevyhnutné mať potrebné živnostenské oprávnenie. Platí to pre programátora, ktorý podniká individuálne ako fyzická osoba, ako aj napríklad pre s.r.o., ktorú by si programátor na tento účel založil (ďalej spoločne ako “programátor”). Vychádzame z predpokladu, že programátor má miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike.

Povinnosti vo vzťahu k DPH mu môžu vzniknúť, a pravdepodobne aj vzniknú, ešte pred samotným predajom. Aby mohol programátor umiestňovať svoje aplikácie alebo digitálny obsah na elektronické trhy (napr. Google Play, iTunes), spravidla sa vyžaduje buď registračný poplatok (jednorazová platba) alebo členský príspevok (opakované platby). Prístup na elektronický trh, kde programátor môže umiestniť aplikácie alebo iný digitálny obsah je poskytnutím služby.

Ďalej je pre programátora dôležité sledovať, s kým uzatvára príslušné zmluvy. Informácie o zmluvných vzťahoch nájde v zmluvných podmienkach pre vývojárov (napr. v prípade spoločnosti Google a elektronického trhu Google Play ide o Distribučnú zmluvu pre vývojárov služby Google Play).

Programátor, jeho účtovník alebo daňový poradca musí na uplatnenie správneho režimu DPH o zmluvnom partnerovi vedieť či je:

 • z krajiny EÚ,
 • z tretieho štátu (napr. USA),
 • zdaniteľná osoba (napr. spoločnosť, podnikateľ),
 • nezdaniteľná osoba (zákazník - občan, konečný spotrebiteľ).

Miesto usadenia a postavenie zmluvného partnera (napr. dodávateľ, zákazník spotrebiteľ) ovplyvňuje povinnosti týkajúce sa DPH.

Založenie účtov a platenie registračných poplatkov z pohľadu DPH

Programátor je z pohľadu DPH zdaniteľnou osobou. Ak programátor vie, že zmluvu uzavrie (pri registrácii na elektronickom trhu) so spoločnosťou, ktorá má sídlo v inom členskom štáte EÚ, má povinnosť najskôr sa registrovať na daňovom úrade podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”). Alternatívne sa môže registrovať aj ako dobrovoľný platiteľ DPH. Daňový úrad mu pridelí IČ DPH, ktoré uvedie aj pri registrácii svojho účtu. Rozdiel medzi registráciou podľa § 7a zákona o DPH a registráciou ako dobrovoľný platiteľ DPH je v tom, že v druhom prípade má programátor nárok na odpočítanie DPH pri nákupe tovarov alebo služieb.

Viac informácií k jednotlivým druhom registrácií pre DPH nájdete v článku Registrácia na DPH v roku 2015.

Príklad: Programátor plánuje predávať aplikácie, pričom vie, že spoločnosť prevádzkujúca elektronický trh (napr. Google Play) sídli v Írsku. Zatiaľ nemá žiadnu registráciu pre DPH. Pred vytvorením účtu na predaj aplikácií a zaplatením registračného poplatku sa musí registrovať pre DPH z dôvodu prijatia služby z iného členského štátu EÚ (t. j. identifikuje sa pre DPH alebo sa zaregistruje ako platiteľ DPH). Faktúra k registračnému poplatku bude vystavená bez DPH a programátor DPH odvedie v SR. Ak sa pre DPH len identifikuje, nemá nárok na odpočítanie DPH (teda iba odvedie z ceny služby 20 % DPH nášmu daňovému úradu). Ak sa registruje ako dobrovoľný platiteľ DPH, má nárok na odpočítanie DPH (a pôjde o tzv. samozdanenie, v dôsledku ktorého DPH z tejto transakcie nebude platiť - uplatní si DPH na výstupe, ale aj na vstupe).

Spoločnosti prevádzkujúce elektronické trhy pre predaj aplikácií a iného digitálneho obsahu majú založené dcérske spoločnosti pre jednotlivé regióny. Preto je skôr výnimkou, že zmluvným partnerom programátora je spoločnosť z tretieho štátu (napr. USA). Ak by predsa takáto situácia nastala, programátor nemá povinnosť registrovať sa na daňovom úrade ešte pred uzavretím zmluvy (registráciou na danom elektronickom trhu). Je však povinný odviesť DPH.

Príklad: Programátor plánuje predávať aplikácie, pričom spoločnosť prevádzkujúca elektronický trh sídli v USA. Zatiaľ nemá žiadnu registráciu pre DPH. Programátor sa môže registrovať na tomto elektronickom trhu a zaplatiť registračný poplatok. Má však povinnosť zo sumy registračného poplatku zaplatiť DPH slovenskému daňovému úradu a podať daňové priznanie k DPH (musí tak urobiť, aj keď nemá registráciu pre DPH, ani pridelené identifikačné číslo pre DPH).

V prípade, ak by bol programátor platiteľom DPH, má nárok na odpočítanie DPH. Transakcia ho tak sumou DPH nezaťaží. Registráciu za platiteľa DPH je vhodné vopred starostlivo zvážiť, predovšetkým kvôli povinnosti uplatniť DPH pri predaji (= vyššia konečná cena), okrem výnimiek, administratívnym povinnostiam a vysokým pokutám za nesplnenie alebo oneskorené splnenie povinností.

Predaj aplikácií a iného digitálneho obsahu z pohľadu DPH

Nasledujúce časti článku budú platiť pre:

 • predaj aplikácie - predáva sa aplikácia za určitú cenu, napr. 1,99 eura;
 • predaj produktov v aplikácii (selling app-in products). V rámci aplikácie je možné za určitú úhradu napríklad zrušiť zobrazovanie reklám alebo získať rozšírené funkcie na obmedzený alebo neobmedzený čas

(ďalej spolu ako “aplikácia”).

Predaj aplikácie sa z pohľadu DPH považuje za dodanie služby (elektronickej služby). Povinnosť odvádzať z predaja aplikácií DPH, miesto (štát) platenia DPH, výška sadzby DPH a množstvo súvisiacich povinností závisí od niekoľkých skutočností, a to:

 • či programátor je registrovaný pre DPH a ak áno, aký má typ registrácie,
 • komu aplikáciu predáva, t.j. kto je objednávateľ (podnikateľ, spoločnosť, organizácia, konečný spotrebiteľ a pod.) a
 • kde je táto osoba usadená (sídlo, miesto podnikania, bydlisko v EÚ alebo mimo EÚ).

Rôzne kombinácie týchto skutočností znamenajú iný režim DPH a z neho vyplývajúce povinnosti. Kto je objednávateľom aplikácie a kde je táto osoba usadená programátor zistí zo zmluvných podmienok predaja prostredníctvom daného elektronického trhu. Na nasledujúcej schéme sú uvedené dva možné modely predaja aplikácií.

 2016 07 31 aplikacie digi obsah modely UJ

Od obchodného modelu daného elektronického trhu sa odvíjajú aj povinnosti programátora v súvislosti s DPH. V prípade modelu umiestneného na schéme vľavo sa predaj uskutočňuje vždy s jedným odberateľom, a to so spoločnosťou, ktorá prevádzkuje daný elektronický trh. Programátor tak rieši povinnosti v súvislosti s DPH len s jedným subjektom (spravidla ide o spoločnosť, ktorá má sídlo v jednom štáte a pridelené IČ DPH). Takýto model výrazne zjednodušuje procesy a znižuje administratívu, výdavky, časové náklady a pod. V prípade modelu umiestneného na schéme vpravo je prevádzkovateľ elektronického trhu sprostredkovateľom a programátor predáva aplikácie rôznym odberateľom (objednávateľom) priamo, pričom títo môžu byť podnikatelia, spoločnosti, organizácie alebo občania - nepodnikatelia. Programátor tak musí pri každom predaji zohľadňovať, komu aplikáciu predáva a kde je usadený, a následne vyhodnotiť režim uplatňovania DPH. 

Zároveň môže programátor byť z hľadiska DPH v niektorom z uvedených postavení:

 • Nie je platiteľ DPH ani identifikovaný pre DPH (nemá tzv. registráciu podľa § 7a zákona o DPH), t. j. nemá pridelené IČ DPH;
 • Je platiteľ DPH;
 • Je identifikovaný pre DPH (má tzv. registráciu podľa § 7a zákona o DPH).

Ďalej podrobnejšie rozoberieme uplatňovanie DPH v prípade kombinácie:

 • konkrétneho modelu predaja aplikácií (predaj, sprostredkovanie) a
 • postavenia programátora z hľadiska DPH.

V prípade, keď prevádzkovateľ elektronického trhu nevystupuje len ako sprostredkovateľ, ale zúčastňuje sa priamo aj na predaji aplikácie, programátor všetky predaje uskutočňuje len s týmto prevádzkovateľom (napr. spoločnosťou). V prípade EÚ vychádzame z predpokladu, že prevádzkovateľ elektronického trhu je zdaniteľná osoba (napr. spoločnosť typu s.r.o.) a má pridelené IČ DPH.

Programátor/Usadenie elektronického trhu SR tretí štát
Nemá pridelené IČ DPH bez DPH musí žiadať o IČ DPH a predaj je následne bez DPH bez DPH1)
Je platiteľ DPH s DPH bez DPH bez DPH1)
Je identifikovaný pre DPH bez DPH bez DPH bez DPH1)

1) Možné povinnosti v treťom štáte.

V prípade, keď prevádzkovateľ elektronického trhu vystupuje len ako sprostredkovateľ, programátor všetky predaje uskutočňuje priamo s jednotlivými objednávateľmi. V tomto prípade môžu nastať kombinácie uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Objednávateľ sa považuje za zdaniteľnú osobu (napr. podnikateľ, spoločnosť, organizácia1))

Programátor/Miesto usadenia objednávateľa SR tretí štát
Nemá pridelené IČ DPH bez DPH musí žiadať o IČ DPH a predaj je následne bez DPH bez DPH2)
Je platiteľ DPH s DPH bez DPH bez DPH2
Je identifikovaný pre DPH bez DPH bez DPH bez DPH2

1) Právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ale je identifikovaná pre DPH.
2) Možné povinnosti v treťom štáte.

Od 1.1.2015 sa zmenilo miesto dodania elektronických služieb, t. j. aj aplikácií, pri predaji nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ. Ak by programátor predával aplikácie priamo týmto osobám, znamenalo by to pre neho vysokú administratívnu záťaž. Detailnejšie informácie k zmenám v DPH pri obchodoch s nezdaniteľnými osobami v rámci EÚ nájdete v článku Mini one stop shop (MOSS) – osobitná úprava zjednodušujúca platenie DPH.

Objednávateľ je nezdaniteľná osoba (napr. občan - nepodnikateľ)

Programátor/Miesto usadenia objednávateľa SR tretí štát
Nemá pridelené IČ DPH bez DPH musí žiadať o IČ DPH a platiť DPH v štáte objednávateľa1) bez DPH2)
Je platiteľ DPH s DPH musí žiadať o IČ DPH a platiť DPH v štáte objednávateľa1) bez DPH2)
Je identifikovaný pre DPH bez DPH musí žiadať o IČ DPH a platiť DPH v štáte objednávateľa1) bez DPH2)

1) Podnikateľ nemusí žiadať o IČ DPH v štáte objednávateľa a môže platiť DPH v SR, ak využije uplatňovanie DPH na základe modelu MOSS.
2) Možné povinnosti v treťom štáte.

Predaj aplikácií zdaniteľným osobám usadeným v SR, zdaniteľným osobám usadeným EÚ a nezdaniteľným osobám usadeným v SR (najmä koneční spotrebitelia) nie je pre programátora nadmieru administratívne zaťažujúci.

Niektoré spoločnosti prevádzkujúce elektronické trhy (napr. Google Play) programátorom zjednodušili administratívne povinnosti tak, že predaj sa neuskutočňuje priamo medzi programátorom a objednávateľom. Administratívne povinnosti tak znáša distribučná spoločnosť (napr. prevádzkovateľ elektronického trhu), ktorá je povinná zistiť, uplatniť a zaplatiť príslušnú DPH. Programátor má tak fakticky jedného odberateľa - distribučnú spoločnosť, ktorý je zdaniteľnou osobou usadenou v EÚ. Spoločnosti prevádzkujúce elektronické trhy reagovali na legislatívne zmeny v EÚ a prevzali na seba daňové povinnosti.

Príklad: V zmluvných podmienkach je dohodnuté, že programátor predáva aplikácie distribučnej spoločnosti, ktorá je zdaniteľnou osobou z iného členského štátu. Táto ich následne predáva objednávateľovi (kupujúcemu). Vstupuje do zmluvného vzťahu s objednávateľom (napr. konečným spotrebiteľom) a znáša príslušné daňové povinnosti. Niektoré (napr. sumu DPH) následne zohľadní v sume, ktorú spätne vyplatí programátorovi. Jediným obchodným partnerom pri predaji aplikácie je distribučná spoločnosť, preto mu vzniknú povinnosti (napr. fakturácia, podanie súhrnného výkazu) len voči nej.

V prípade dodania tovaru do tretích štátov môžu byť povinnosti programátora rôzne a ich rozsah záleží od zmluvných podmienok medzi ním a prevádzkovateľom elektronického trhu.

 

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?