Register účtovných závierok od roku 2014


Od roku 2014 sú účtovné závierky a iné účtovné dokumenty ukladané do registra účtovných závierok, čím sú splnené povinnosti predkladania, ukladania a zverejňovania dokumentov.

Povinnosť ukladať účtovné závierky do registra bola zavedená novelou zákona o účtovníctve v roku 2011, aplikovať sa mala prvýkrát v prípade účtovných závierok zostavených k 31. decembru 2012. Z dôvodu posunutia povinnej elektronickej komunikácie s finančnou správou sa posunula aj povinnosť ukladania účtovných závierok do registra. Prvé účtovné závierky, ktoré sa ukladajú do registra, sú účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr.

Čo je register účtovných závierok?

Register je informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa ukladajú účtovné závierky, správy audítora a výročné správy. Register vznikol za účelom zníženia administratívneho zaťaženia podnikania a lepšej dostupnosti informácií o účtovných jednotkách. Dokumenty budú centralizované na jednom mieste, pričom zanikne povinnosť ich duplicitného predkladania rôznym inštitúciám.

Správcom registra je DataCentrum z poverenia Ministerstva financií SR. Register funguje v plnej prevádzke od 1. januára 2014. Pomocou webovej stránky môžu používatelia:

 • vyhľadávať v zozname účtovných jednotiek,
 • prezerať dostupné účtovné závierky,
 • prezerať, ukladať a tlačiť účtovné výkazy.

Čo sa ukladá do registra účtovných závierok?

Do registra sa ukladajú:

 • účtovné závierky
  - individuálne – riadne a mimoriadne (priebežné nie)
  - konsolidované – riadne a mimoriadne (priebežné nie)
 • súhrnné verejnej správy
 • výkazy vybraných údajov z účtovnej závierky
  - k individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa IFRS prijatých EÚ
  - ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa IFRS prijatých EÚ
 • správy audítorov
 • výročné správy
  - individuálne
  - konsolidované
 • ročné finančné správy (vzťahuje sa na emitentov cenných papierov).

Upozornenie: Účtovnú závierku je potrebné predložiť kompletnú, t. j. všetky jej súčasti, ktorými sú v sústave podvojného účtovníctva súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Ak subjekt doručí len niektoré časti (nepredloží napríklad poznámky), účtovná závierka sa nebude považovať za predloženú. V registri sa takáto účtovná závierka neuloží a nezverejní, čo znamená, že subjekt si nesplnil svoju zákonnú povinnosť a hrozí mu sankcia. Rovnako je to aj pri obsahovej úplnosti predkladaných účtovných závierok.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?