Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 v roku 2012


Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (poistného) za rok 2011 v roku 2012 už nemajú poistenci a zamestnávatelia, ale zdravotné poisťovne. To však neznamená, že z ročného zúčtovania Vám nevyplývajú žiadne povinnosti. Hneď prvá, ktorú si musia splniť všetci zamestnávatelia, je v termíne do 28. februára 2012. Zaujímavosťou je, že zdravotné poisťovne v niektorých prípadoch nie sú povinné vykonať ročné zúčtovanie, a to nielen v prípadoch, kedy je ročné zúčtovanie zbytočné (nevyšiel by ani nedoplatok, ani preplatok), ale napr. aj v prípadoch, kedy by sa ročné zúčtovanie poistencovi oplatilo. Najdôležitejšie informácie týkajúce sa ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011 Vám prinášame v tomto článku.

Vykonanie ročného zúčtovania zdravotnými poisťovňami

Zdravotné poisťovne sú povinné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 do 30. septembra 2012. Ak máte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, nezabudnite o tom informovať zdravotnú poisťovňu do 31. marca 2012 a ročné zúčtovanie Vám vykoná v termíne do 31. októbra 2012.

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie za:

 • študenta denného štúdia nad 26 rokov veku, ktorý bol v zdravotnej poisťovni prihlásený v období január 2011 až apríl 2011 ako samoplatiteľ a z tohto dôvodu mal platiť preddavky na poistné,
 • prenajímateľa, t. j. osobu, ktorá bola v období január 2011 až apríl 2011 v zdravotnej poisťovni prihlásená z dôvodu príjmov z prenájmu ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a z tohto dôvodu mala platiť preddavky na poistné.

Pozn.: Ak si daňovník o zaplatené poistné znížil príjem z prenájmu, toto vrátené poistné bude podliehať zdaneniu zrážkovou daňou.

 • dobrovoľne nezamestnanú osobu (samoplatiteľa), ak jej príjem z kapitálového majetku a z ostatných príjmov presiahol za rok 2011 sumu 3 948,72 eur,
 • zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti v niektorom z mesiacov roka 2011 presiahol sumu 2 233,50 eur (t. j. mal tzv. kolísavé príjmy),
 • zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti síce jednotlivo nepresiahol v žiadnom mesiaci sumu 2 233,50 eur, avšak v úhrne zo všetkých zamestnaní mesačný príjem presiahol 2 233,50 eur,
 • samostatne zárobkovo činnú osobu, ak jej vymeriavací základ z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (teda čiastkový základ dane z príjmov z riadku 44 daňového priznania + výdavky na zdravotné poistenie delené 2,14), presiahol sumu 3 948,72 eur,
 • poistenca (t. j. zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nezamestnanú osobu a poistenca štátu), ktorý mal príjem z kapitálového majetku a alebo ostatný príjem. Vymeriavacím základom z týchto príjem je základ dane z týchto príjmov,
 • poistenca (t. j. zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nezamestnanú osobu a poistenca štátu), ktorý mal príjem z dividend. Vymeriavacím základom je príjem presahujúci sumu 329,06 eur.

Pozn.: V roku 2011 mohli byť vyplatené dividendy iba v prípade likvidácie spoločnosti, čo bude iba v zriedkavých prípadoch. Podľa zákona o zdravotnom poistení sa povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1. 1. 2011. Diskutabilné je, ak sa účtovné obdobie (kalendárny rok) začalo 1. 1. 2011, či už dividendy za tento rok (vyplatené v roku 2012) majú podliehať plateniu odvodov, keďže zákon hovorí o účtovnom období, ktoré začalo po 1. 1. 2011. K uvedenému problému existuje niekoľko stanovísk, štátne orgány zákon pochopiteľne vykladajú tak, že už dividendy za rok 2011 by mali podliehať odvodovej povinnosti.

Ročné zúčtovanie nemusí poisťovňa vykonať za:

 • poistenca, ktorému nevznikne povinnosť podať za rok 2011 daňové priznanie, t. j. v roku 2011 má príjmy do 1 779,65 eur,
 • poistenca (zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nezamestnanú osobu, poistenca štátu) s príjmom z dividend nepresahujúcim 329,06 eur,
 • poistenca (zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nezamestnanú osobu, poistenca štátu) s príjmom, z ktorého sa daň vyberá zrážkou alebo s príjmom od dane oslobodeného (okrem príjmu z dividend podľa vyššieho bodu),
 • poistenca, ktorý bol časť roka poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť (t. j. bol zamestnancom alebo SZČO) a časť roka bol poistený v Slovenskej republike a v Slovenskej republike mu plynuli iba príjmy zo závislej činnosti a nemal príjmy z podnikania, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a dividendy,
 • samostatne zárobkovo činnú osobu, ak jej vymeriavací základ z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nepresiahol sumu 3 948,72 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a ani príjmy z dividend,
 • zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti v žiadnom mesiaci roka 2011 nepresiahol sumu 2 233,50 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend, ani nebol SZČO,
 • zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti presiahol v každom mesiaci sumu 2 233,50 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend,
 • dobrovoľne nezamestnanú osobu (samoplatiteľa), ak jej príjem z kapitálových majetku a ostatných príjmov nepresiahol sumu 3 948,72 eur za rok / 329,06 eur za mesiac,
 • poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Pri zmene povinnosti vykonávať ročné zúčtovanie, ktorá sa preniesla z poistenca na zdravotné poisťovne, sa vymenované prípady, kedy nie je povinnosť podať ročné zúčtovanie, nezmenili. Do roku 2011 to však znamenalo, že títo poistenci nemuseli vykonať ročné zúčtovanie, ale mnohí si ho robili, lebo sa im oplatilo a z ročného zúčtovania mali preplatok. Od roku 2011 zdravotné poisťovne nemusia vykonať v týchto prípadoch ročné zúčtovanie. V zákone neexistuje ani možnosť, že na požiadanie poistenca by zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie poistencovi vykonala. Takže závisí len na zdravotných poisťovniach, ako sa v týchto prípadoch zachovajú, ale zo zákona nie sú povinné ročné zúčtovanie vykonať. Ak mal napr. zamestnanec v roku 2011 dve zamestnania, v ktorých každý mesiac presiahol sumu 2 233,50 eur (napr. zarobil v jednom 3 000 eur a 5 000 eur) a platil v oboch zamestnaniach poistné z maximálneho vymeriavacieho základu, mal by preplatok na poistnom. Zdravotná poisťovňa však nie je povinná vykonať tomuto zamestnancovi ročné zúčtovanie, preto je možné, že sa mu nič nevráti.

Povinnosti v súvislosti s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia

Zamestnávatelia sú povinní na účel ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011 doručiť do 28. 2. 2012 výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011. Zamestnávateľ v tomto súhrnnom výkaze uvedie v členení podľa jednotlivých zamestnancov všetky údaje potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania poistného, vrátane skutočnej výšky príjmu, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok. O obsahu a forme rozhodol Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Metodickom usmernení č. 3/5/2008. Zdravotné poisťovne si podľa tohto vzoru vytvorili vlastné tlačivá, ktoré je potrebné im do konca februára doručiť. Vyplniť výkaz však bude pre mnohých zamestnávateľov náročné, obsahuje až 136 údajov o jednom zamestnancovi! Navyše, takmer všetky tieto údaje zdravotné poisťovne majú z výkazov, ktoré posielajú zamestnávatelia každý mesiac do zdravotnej poisťovne. Ak však máte všetky údaje nahodené správne, Váš mzdový softvér by si s tým mal poradiť.

Ak mal zamestnávateľ v roku 2011 viac ako dvoch zamestnancov, je povinný zaslať výkaz výlučne elektronicky. Ak zamestnával najviac dvoch zamestnancov, môže doručiť výkaz aj v listinnej podobe. Možnosť zasielať výkazy elektronicky by mala byť sprístupnená najneskôr 1. februára 2012.

podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?