Sociálny fond


Sociálny fond slúži na realizáciu sociálnej politiky podniku v oblasti starostlivosti o zamestnancov a pre podnikateľa predstavuje dlhodobý záväzok voči jeho zamestnancom. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Kto tvorí sociálny fond?

Tvoriť sociálny fond je povinnosťou zamestnávateľa. Zamestnávateľom sa rozumie právnická osoba so sídlom na území SR alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území SR, ktorá zamestnáva zamestnancav pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (zahŕňa napr. zamestnanca v služobnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere).

V akej výške sa tvorí sociálny fond?

Sociálny fond je tvorený:

  • povinným prídelom vo výške 0,6 % až 1 % zo základu (základom je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok),

  • ďalším prídelom, a to najviac vo výške 0,5 % zo základu:

1. ak je ďalší prídel dohodnutý v kolektívnej zmluve (alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán), účel použitia sociálneho fondu takto vytvoreného podľa dohody zamestnávateľa so zamestnancami, alebo

2. v sume potrebnej na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorým vznikne nárok podľa zákona (dochádzanie verejnou dopravou a určitá výška príjmu).

Ďalší prídel podľa 1. bodu (kolektívna zmluva) a 2. bodu sa navzájom vylučujú a nemožno ich kombinovať.

Ďalšími zdrojmi fondu môžu byť dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do sociálneho fondu. Zamestnávateľ, ktorý dosiahol zisk, môže prispievať do fondu aj prídelmi zo zisku; tým však nezaniká povinnosť tohto zamestnávateľa tvoriť sociálny fond z hrubých miezd zamestnancov. Je potrebné oddelene sledovať sociálny fond tvorený zo zisku účtovnej jednotky, a to za účelom preukázania jeho čerpania pre zamestnancov, ktoré je oslobodené od dane z príjmov ako podiel zo zisku vyplatený cez sociálny fond.

Povinný prídel do sociálneho fondu u  zamestnávateľa  –  podnikateľa  je považovaný za náklad a podľa zákona o sociálnom fonde aj za výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie  a udržanie  zdaniteľných   príjmov  v  preukázateľnej výške, t. j. daňový výdavok (náklad).

V podnikateľskej sfére platí, že zamestnávateľ, ktorý dosiahol zisk a má splnenévšetky daňové povinnosti k štátu, obci a VÚC a odvodové povinností voči zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, môže tvoriť sociálny fond až do výšky 1 %.Ak nie sú splnené podmienky, tvorí povinný prídel do fondu 0,6 % zo základu.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?