Účtovná závierka ako povinná príloha k daňovému priznaniu za rok 2012


Do 2. apríla 2013 je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických aj právnických osôb za rok 2012. Povinnou prílohou daňového priznania právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, je účtovná závierka. V sústave podvojného účtovníctva ju tvorí súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. V sústave jednoduchého účtovníctva sú súčasti účtovnej závierky dve, a to výkaz o príjmoch a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch. Ak podnikateľ – fyzická osoba uplatňuje paušálne výdavky alebo vedie daňovú evidenciu, účtovnú závierku zostavovať nemusí.

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2012

Vzory tlačív účtovnej závierky podnikateľov sú upravené opatreniami Ministerstva financií. Právnické osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva zostavujú účtovnú závierku, ktorú tvoria:

  • súvaha,
  • výkaz ziskov a strát,
  • poznámky.

Tlačivá účtovných výkazov za účtovné obdobie končiace po 1. 1. 2012 pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva nájdete tu.

Oproti minulému roku nenastali v tlačivách zmeny. Upravený je vzor súvahy aj výkazu ziskov a strát. Od minulého roka je novinkou zavedenie vzoru pre číselné údaje poznámok, a to vo forme tabuliek. Prvýkrát sa tento tabuľkový vzor použil pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011. Obsahová náplň poznámok sa však nezmenila. Tabuľky ustanovené vzorom sa začleňujú do obsahovej náplne zostavovaných poznámok. Znamená to, že naďalej je potrebné zverejňovať v poznámkach aj textovú časť poznámok, nielen vyplniť predpísané tabuľky. V platnosti zostáva aj povinnosť zostaviť prehľad peňažných tokov (ako súčasť poznámok), a to u tých účtovných jednotiek, ktoré majú podľa zákona povinnosť auditu.

Údaje v účtovnej závierke sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Firma si môže vybrať, či bude uvádzať údaje v poznámkach v eurocentoch alebo v celých eurách. Údaje v súvahe a vo výkaze ziskov a strát sa uvádzajú vždy v celých eurách.

V poznámkach účtovná jednotka uvádza iba tie informácie, pre ktoré má obsahovú náplň. Ak napríklad firma nemá dlhodobý finančný majetok, nemusí o ňom vypĺňať v poznámkach žiadne informácie. Tabuľkový vzor poznámok uľahčil zostavovanie poznámok menším účtovným jednotkám, ktoré nemajú obsahovú náplň pre množstvo položiek, pričom si tabuľky nemusia prácne vyrábať, ale vyplnia existujúce vzory, príp. im tieto vzory vyplní účtovný softvér.

Tabuľková forma na účely uvádzania číselných údajov poznámok sa zaviedla najmä v nadväznosti na elektronizáciu ukladania účtovných závierok do registra. Povinnosť ukladať účtovné závierky do registra bola novelou zákona o účtovníctve zavedená v roku 2011, aplikovať sa mala prvýkrát v prípade účtovných závierok zostavených k 31. decembru 2012 a neskôr. Novela daňového poriadku schválená 5. 12. 2012 však posunula túto povinnosť. Prvé účtovné závierky, ktoré bude potrebné uložiť do registra, budú účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr.

Keďže sa ukladanie účtovných závierok do registra posúva, aj v roku 2013 bude potrebné uložiť účtovnú závierku „po starom“, a to do zbierky listín Obchodného registra, príp. ju zverejniť v Obchodnom vestníku. Postup by mal byť teda rovnaký ako v roku 2012.

Zrušenie možnosti odkladu daňového priznania

Účtovná závierka je povinnou prílohou k daňovému priznaniu. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že v roku 2013 nebude možnosť oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Novela zákona o dani z príjmov totiž v prechodných ustanoveniach upravila, že ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na kalendárny rok 2013, nie je možné použiť príslušné paragrafy o odklade daňového priznania, ktoré platili do roku 2012. Tie firmy, ktoré majú hospodársky rok končiaci 30.9., boli poslednými, ktoré mohli oznámenie podať a bude im akceptované. V ich prípade pripadá posledný deň lehoty na podanie daňového priznania na 31.12.2012, a teda sa ich prechodné ustanovenie netýka. Firmy, ktorých účtovné obdobie končí 31.10. a neskôr, už oznámenie podať nemôžu, lebo posledný deň lehoty na podanie daňového priznania je v roku 2013. Zostaviť daňové priznanie, a teda aj účtovnú závierku za kalendárny rok 2012 bude potrebné do 2. 4. 2013. Do tohto termínu je potrebné aj daň z príjmov zaplatiť.

Iba v prípade, ak sú súčasťou daňovníka príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii), sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do 2. 4. 2013 môže predĺžiť lehota na podanie najviac o tri mesiace. O ďalšie tri mesiace už je možné iba na základe žiadosti, ktorú musí daňový úrad schváliť.

Ďalšie informácie o zostavovaní účtovnej závierky za rok 2012, o pokutách, tlačivá účtovnej závierky za rok 2012 pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva a tlačivá daňových priznaní fyzických aj právnických osôb za rok 2012 nájdete na portáli podnikajte.sk.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?