Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2013


Pri výpočte čistej mzdy zamestnanca je dôležitým faktorom výška daní a odvodov, ktoré je povinný zamestnanec zo svojej mzdy odviesť do štátneho rozpočtu. Rozdiely oproti roku 2012 sú spôsobené zavedením 25 % sadzby dane pri vyšších príjmoch, zmenou nezdaniteľnej časti na daňovníka, ako aj zmenou maximálnych vymeriavacích základov na zdravotné a sociálne poistenie. Upravili sa aj pravidlá pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku (manžela).

Dve sadzby dane z príjmov fyzických osôb v roku 2013

Asi najdôležitejšou zmenou v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb je zavedenie 25 % sadzby dane pre vyššie príjmy. Od januára 2013 je sadzba dane z príjmov fyzických osôb:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2013 je táto suma 34 401,74 eura),
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov, budú v roku 2013 platené s dvomi rôznymi sadzbami dane – do výšky zdaniteľnej mzdy 2 866,81 eura mesačne vrátane, to bude 19 %, nad túto sumu 25 %.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2013

Ak daňovník v roku 2013 dosiahne základ dane, ktorý

  • sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (100 x 194,58 eura, t.j. 19 458 eur), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (19,2 x 194,58 eura, t.j. 3 735,94 eura),
  • je vyšší ako 100-násobok platného životného minima (19 458 eur), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima (8 600,44 eura) a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Suma 311,32 eura predstavuje nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorú si môže zamestnanec uplatniť každý mesiac pri výpočte mzdy, ak má u zamestnávateľa podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Vyhlásenie je možné mať podpísané iba u jedného zamestnávateľa.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?