Zmeny v daniach a odvodoch od 1.1.2011


Dňa 2. decembra 2010 NRSR schválila novelu zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá bude účinná od 1. januára 2011 (okrem zmeny valorizačného mechanizmu účinného od 1.1.2012). Ide o prvý z krokov k zjednoteniu výberu daní, cla a odvodov. Na tento účel sa zavádzajú nové definície základných pojmov (napr. zamestnanec, zamestnávateľ, vymeriavací základ), súčasne sa po novom definuje aj osobný rozsah sociálneho poistenia, vznik a zánik sociálneho poistenia, a to tak, aby tieto základné pojmy a zásady boli kompatibilné s ustanoveniami zákona o dani z príjmov. Zmeny sa týkajú aj SZČO a ďalších osôb.

Zmeny v sociálnom poistení týkajúce sa zamestnanca a zamestnávateľa

Novela zákona od 1.1.2011 rozširuje okruh zamestnancov, ktorí sú povinní platiť poistné na sociálne poistenie. Zamestnanec je podľa novely definovaný ako fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Za zamestnanca sa považujú napr. tieto osoby:

 • fyzická osoba v pracovnom pomere,
 • fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere,
 • fyzická osoba v služobnom pomere,
 • konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za túto prácu dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • člen štatutárneho orgánu, člen správnej rady, člen dozornej rady, člen kontrolnej komisie a člen iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, ak za výkon funkcie dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditista komanditnej spoločnosti a člen družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za príjem zo závislej činnosti.

Za zamestnanca sa nepovažuje:

 • osoba pracujúca na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov,
 • žiak strednej školy a študent vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe,
 • osoba s nepeňažným príjmom z prostriedkov sociálneho fondu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti (napr. poskytnutie darčekov bývalým zamestnancom),
 • člen volebnej komisie.

Podľa novely zákona je potrebné rozlišovať medzi zamestnancami, ktorí majú pravidelný mesačný príjem a ktorí majú nepravidelný príjem.

Ak ide o pravidelný mesačný príjem, na zamestnanca sa vzťahuje povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie vrátane poistenia v nezamestnanosti. Ide o tie osoby, ktorých príjem je zdaňovaný podľa §5 zákona o dani z príjmov a ktorým z právnych predpisov (napr. Zákonník práce) alebo z právnych vzťahov (napr. príkaznou zmluvou, mandátnou zmluvou) vyplýva právo na pravidelné mesačné odmeňovanie. Do tejto skupiny sa zaraďuje aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za výkon funkcie dostáva pravidelne odmenu každý mesiac.

Ak ide o nepravidelný príjem, na zamestnanca sa vzťahuje iba povinné dôchodkové poistenie. Ide napr. o konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za výkon funkcie dostávajú odmenu nepravidelne, teda nie každý mesiac. V prípade nepravidelných príjmov sa tieto rozpočítajú na kalendárne mesiace od predchádzajúcej výplaty príjmu. Týmto spôsobom sa jednorazový príjem, ktorý by v jednom mesiaci prekročil maximálny vymeriavací základ (2 978 eur), rozpočíta na viacero mesiacov s možnosťou platenia maximálneho poistného za každý z nich.

To znamená, že ak si konateľ vypláca odmenu vždy v decembri, pričom v decembri 2011 by si vyplatil 30 000 eur, táto odmena sa rozpočíta na jednotlivé mesiace (január – december, teda 30 000/12 = 2 500 eur) a z týchto mesačných vymeriavacích základov sa bude odvádzať poistné.

Splnenie povinnosti registrácie zamestnancov, ktorí sa od 1.1.2011 stanú povinne poistenými na účely sociálneho poistenia, je potrebné vykonať do 31. januára 2011.

Viac o zmenách v zákone o sociálnom poistení, o výške vymeriavacieho základu zamestnanca a zamestnávateľa, ako aj o zmenách pre SZČO, sa dočítate na stránke podnikajte.sk

Zmeny v zdravotnom poistení

Parlament schválil novelu, na základe ktorej sa od 1.1.2011 budú platiť zdravotné odvody aj z dividend, a to z dividend vyplatených fyzickým osobám. Pôvodne mali zdravotné odvody z dividend uhrádzať právnické osoby, ktoré dividendy vyplácajú. Sadzba poistného na odvody z dividend bude na úrovni 10 % z vymeriavacieho základu, ktorý bude ročne ohraničený 36 násobkom priemernej mesačnej mzdy na Slovensku z pred dvoch rokov.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Odsúhlasené zmeny v oblasti okruhu poistencov

 1. zamestnanec - okruh zamestnancov sa rozšíri na všetky fyzické osoby, ktorých príjem je zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z.), nebude tam patriť príjem z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 2. zamestnávateľ - okruh zamestnávateľov na účely zdravotného poistenia sa rozšíril o osoby vyplácajúce príjmy zamestnancom uvedeným v bode a) a je prispôsobený požiadavkám európskeho práva a medzinárodným zmluvám,
 3. samostatne zárobkovo činná osoba - okruh samostatne zárobkovo činných osôb sa rozširuje podľa definície § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. aj o osoby, ktoré majú príjem z prenájmu, naopak nebude tam patriť príjem osobných asistentov,
 4. osoba dobrovoľne nezamestnaná - okruh osôb sa nemení, vždy pôjde o osobu, ktorá nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činná osoba a nie je poistenec štátu,
 5. osoba, ktorej sa vypláca dividenda - zavádza sa nový platiteľ, ktorý vypláca dividendy poistencom Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona o dani z príjmov,
 6. osoby, ktoré príjem z kapitálového majetku a príležitostné príjmy - ide príjem z § 7 a 8 zákona o dani z príjmov, okrem príjmu zrážaného zrážkovou daňou.

O zmenách, ktoré nastali v oblasti zdravotného poistenia od 1.1.2011, sa viac dočítate na stránke podnikajte.sk

!!! Od 1. mája 2011 je účinná ďalšia novela zákona o zdravotnom poistení, o najdôležitejších zmenách v zákone o zdravotnom poistení od 1.5.2011 sa dočítate na stránke podnikajte.sk

Od 1. januára 2011 sú pripravené zmeny aj v zákone o dani z príjmov, ktoré sa dotknú všetkých daňových subjektov. Najvýznamnejšie zmeny nastali v uplatňovaní nezdaniteľnej časti, ktorú je možné uplatniť iba na tzv. aktívne príjmy, zo zákona boli odstránené aj ďalšie výhody a výnimky. Novela zákona o dani z príjmov bola schválená NRSR, po opätovnom prerokovaní (návrh zákona bol vrátený prezidentom), dňa 21. decembra 2010.

Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb od roku 2011

Novela zákona o dani z príjmov zrušuje možnosť zníženia základu dane zdravotníckych pracovníkov (zamestnancov), ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry a pôrodnej asistentky, o náklady na špecializačné vzdelávanie z dôvodu zrovnoprávnenia výpočtu základu dane s ostatnými zamestnancami.

Ďalšou zmenou je obmedzenie uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku (manžela) len na tzv. aktívne príjmy – táto nezdaniteľná časť základu dane sa bude uplatňovať len v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Pasívne príjmy, na ktoré sa nebude vzťahovať možnosť uplatnenia nezdaniteľného minima, sú napr. príjmy z prenájmu nehnuteľností, z kapitálového majetku, z predaja hnuteľných vecí, z príležitostných príjmov, zo zdedených práv z priemyselného alebo duševného vlastníctva, výhier a pod.

Nezdaniteľné minimum, ktoré bolo v rokoch 2009 a 2010 upravené ako súčasť protikrízových opatrení, na sumu 22,5-násobku životného minima, sa v roku 2011 vráti na pôvodnú úroveň 19,2-násobku. To znamená, že výška nezdaniteľného minima bude v roku 2011 vo výške 3 559,30 eura, čo je oproti roku 2010 rozdiel v sume 466,40 eura.

Okrem zníženia nezdaniteľnej časti na daňovníka je ďalšou zmenou zrušenie nezdaniteľných častí základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré bolo možné uplatniť do výšky 398,33 eura. Pre daňovníka to bude znamenať, že zaplatí daň z príjmov vyššiu o 75,68 eura oproti roku, kedy si túto nezdaniteľnú časť uplatniť mohol.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?