Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1.7.2014


Nepriama novela Zákonníka práce účinná od 1.7.2014 mení oblasť dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Novelu Zákonníka práce v oblasti dohôd priniesol zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národnou radou SR bol schválený 5. júna 2014. Ustanovenia týkajúce sa dohôd sú účinné od 1. júla 2014.

Novela reaguje predovšetkým na prípady, pri ktorých dochádzalo k vyhýbaniu sa platenia odvodov na dôchodkové poistenie, resp. k odkladaniu platenia poistného. Dohodári, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, tak prichádzali o zhodnocovanie svojich úspor.

V dôvodovej správe k novele zákona sa uvádza:

Zamestnávateľ je povinný odviesť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za sporiteľov, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohodári“) a ktorí sú nepravidelne odmeňovaní, až po skončení dohody. Odhliadnuc od faktu, že správa aktív dôchodkových fondov, ktorú vykonávajú dôchodkové správcovské spoločnosti sa manažuje podstatne lepším spôsobom, ak správca podrobne pozná, resp. s vysokou pravdepodobnosťou vie predpovedať, svoj cash-flow (čo je v prípade uvedených dohôd značne komplikovanejšie), možnosť vyhýbania sa plateniu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, resp. odkladanie platenia týchto príspevkov, má citeľný negatívny vplyv i na dohodára-sporiteľa. Výška nasporenej sumy, ktorú bude môcť sporiteľ po splnení zákonom stanovených podmienok použiť na dojednanie výplaty dôchodku z II. piliera prostredníctvom anuitného produktu alebo dôchodku vyplácaného programovým výberom je pre stanovenie výšky takéhoto dôchodku zásadná.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?