Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch 2013


V nasledujúcom článku nájdete stručné informácie a odkazy na kľúčové zmeny, ktoré ovplyvnia podnikanie najmä v oblasti účtovníctva, daní a odvodov od 1.1.2013.

Zmena výšky odvodov na zdravotné a sociálne poistenie od roku 2013

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa od 1. 1. 2013 v dôsledku rastu minimálneho, ale aj maximálneho vymeriavacieho základu opäť zvyšujú. Vzrástol aj maximálny vymeriavací základ pre zamestnancov. Novinkou je tiež zmena vo výpočte vymeriavacieho základu SZČO, ktorú je potrebné aplikovať pri zdravotných odvodoch už od 1. 1. 2013, pri sociálnych odvodoch sa nový výpočet použije až k 1. 7. 2013. Suma minimálnych odvodov SZČO tak v roku 2013 bude vo výške 185,29 eura oproti súčasnej výške 160,24 eura. Vyššie odvody neminú v novom roku ani „dohodárov“. Zdravotné odvody z dividend, ktoré boli zavedené od roku 2011 sa zvýšia tiež. Sadzba poistného z príjmov z dividend sa mení z 10 % na 14 %, smerom nahor sa mení aj maximálny vymeriavací základ.

Zmeny v zdaňovaní príjmov od roku 2013

Zrušenie rovnej dane, úprava paušálnych výdavkov, obmedzenie možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku, zrušenie možnosti odkladu daňového priznania v roku 2013 a ďalšie zmeny sú dôsledkom novely zákona o dani z príjmov, ktorú NR SR schválila 4. decembra 2012. Novela daňového poriadku zas posunula elektronickú komunikáciu s daňovým úradom aj ukladanie účtovných závierok do registra o ďalší rok.

Nové pravidlá fakturácie pre platiteľov DPH od roku 2013 a obmedzenie platieb v hotovosti

Novela zákona o DPH upravuje celú oblasť fakturácie. Novinkou sú napríklad jednotné slovné formulácie, ktoré je potrebné uvádzať na faktúrach v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon. Schválený bol aj úplne nový zákon upravujúci platby v hotovosti. Podľa tohto zákona sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. Výnimka je v prípade platby v hotovosti medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, kde sa zakazuje platba v hotovosti nad 15 000 eur.

Pracovné právo od roku 2013

Minimálna mzda sa od 1. 1. 2013 zvýši na 337,70 eura. Zmeny zákonníka práce nastali v oblasti definície závislej práce, pracovného pomeru na dobu určitú, súbehu výpovednej lehoty a odstupného, nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru, pracovného času, práce nadčas, čerpania dovolenky, dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohodách o brigádnickej práci študentov a v ďalších oblastiach.

Založenie s.r.o. v roku 2013

Zmeny nastali aj pri zakladaní obchodných spoločností. Postup zakladania s.r.o. sa stáva o čosi zložitejší a o pár dní dlhší. Skladba dokladov potrebných na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa už v súčasnosti (a teda bude platiť aj pre rok 2013) rozšírila o súhlasy správcu dane.

Na záver ešte niekoľko z nedávnych zmien

V októbri 2012 sa zvyšovalo množstvo správnych poplatkov, zaviedla sa aj tzv. registračná daň na autá. Okrem toho sa s účinnosťou od 1.10.2012 novelizoval aj zákon o DPH. Novela obsahuje opatrenia týkajúce sa boja proti daňovým podvodom a únikom (napr. povinnosť zloženia zábezpeky na daň, ručenie za daň, povinné mesačné zdaňovacie obdobie pre nových platiteľov DPH a pod.).

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?