Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi


ucto neziskoviek

Odborníci z nášho tímu sú spoluautormi publikácie Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi. Publikácia Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi je vhodnou pomôckou pre účtovníkov a ekonómov pôsobiacich v neziskovom sektore. Rozčlenená je do piatich kapitol, v ktorých sa prelína účtovnícka a daňová teória s praxou.

Autorsky sme sa podieľali na publikácii Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi. V publikácii Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi sa prelína účtovnícka a daňová teória s praxou, je vhodnou pomôckou pre účtovníkov a ekonómov pôsobiacich v neziskovom sektore.

Publikácia obsahuje základné informácie o jednotlivých typoch neziskových účtovných jednotiek so zameraním na ich charakteristiku, financovanie a hospodárenie. Značná časť je venovaná problematike jednoduchého a najmä podvojného účtovníctva s praktickými ukážkami účtovania na účtoch jednotlivých účtových tried formou súvzťažností. Okrem účtovníctva je publikácia zameraná aj na dane v neziskových účtovných jednotkách s dôrazom na daň z príjmov. Obsahuje praktické ukážky výpočtu daňovej povinnosti a vyplnenia daňového priznania neziskovej účtovej jednotky na konkrétnom príklade.

Posledná časť publikácie obsahuje témy špecifické pre neziskové účtovné jednotky, napr. z oblasti účtovania prostriedkov z fondov Európskej Únie, prijatých podielov zaplatenej dane, problematiku zdaňovanej činnosti v neziskovej účtovnej jednotke alebo problematiku dane z pridanej hodnoty.

Táto publikácia má nezastupiteľnú úlohu v slovenskej odbornej literatúre, pretože len veľmi málo autorov sa venuje problematike účtovníctva a daní neziskových organizácií. Publikácia systematizuje poznatky zo všetkých súvisiacich oblastí vznikajúcich počas hospodárskeho života neziskových účtovných jednotiek.

Viac informácií nájdete na stránkach kníhkupectva Martinus.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?