Skladová evidencia predstavuje evidenciu na sledovanie stavu a pohybu zásob, napr. materiálu, vlastných výrobkov, tovaru a pod.

Na čo slúži skladová evidencia

Skladová evidencia slúži podnikateľom aj účtovníkom. Podnikateľom poskytuje informácie o tom, aké zásoby majú na sklade, koľko zásob je nutné objednať, v akej cene nakupujú zásoby a pod. Účtovníkom slúži skladová evidencia hlavne ako účtovný doklad pre účtovanie účtovných zápisov spojených so zásobami.

Forma skladovej evidencie

Skladovú evidenciu musí viesť každá osoba , ktorá účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, ak má nejaké zásoby.

V zákone o účtovníctve ani v postupoch účtovania sa neuvádza, akú formu má mať skladová evidencia.Formu skladovej evidencie si môže zvoliť každý sám. Skladovú evidenciu môže viesť pomocou rôznych softvérov, excelu a pod. V súlade s postupmi účtovania však skladová evidencia musí obsahovať údaje, na základe ktorých je možné preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob. Podľa § 45 postupov účtovania sa analytická evidencia vedie podľa druhov alebo skupín zásob na skladových kartách alebo súborov dát z počítača. V účtovných jednotkách vykonávajúcich maloobchodnú činnosť najmä podľa hmotne zodpovedných osôb a miest uloženia zásob. Analytická evidencia má obsahovať označenie, dátum obstarania, vyskladnenia, ocenenie a údaje o množstve zásob.

Vedenie skladovej evidencie sa zabezpečuje pomocou príjemok, výdajok, skladových kariet, dodacích listov a pod.

Skladová evidencia sa vedie priebežne počas účtovného obdobia , aby bola zabezpečená podmienka, že účtovné zápisy sa majú zaznamenávať v účtovníctve priebežne.

Spôsoby účtovania skladových zásob

Účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa môžu rozhodnúť, či chcú účtovať zásoby spôsobom A alebo spôsobom B. Spôsobom A musia účtovať účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom.

Pri spôsobe A účtovania skladových zásob sa obstaranie zásob účtuje na účet skladu (zvyšuje sa majetok), čo znamená, že pri obstaraní zásob nevzniká ešte náklad, ktorý by znížil základ dane. Náklad vzniká až pri vyskladnení zásob zo skladu, napr. z dôvodu predaja.

Pri spôsobe B účtovania skladových zásob vzniká náklad už v momente obstarania zásob (nákupu). Na konci účtovného obdobia sa zaúčtuje začiatočný stav zásob do nákladov a konečný stav zásob (zistený na základe inventúry a inventarizácie), ktorý vyjadruje, koľko zásob má účtovná jednotka na sklade. Zaúčtovaním konečného stavu zásob sa z účtovníctva vyjmú náklady, ktoré k danému účtovnému obdobiu neprislúchajú.

Spôsob A aj spôsob B účtovania zásob majú však rovnaký vplyv na výsledok hospodárenia, základ dane uvedený v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby a vyčíslenie majetku za dané účtovné obdobie a v účtovnej závierke.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?