Účtová osnova alebo účtovná osnova?

Účtová osnova je častokrát nesprávne označovaná ako účtovná osnova. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve však uvádza len pojem účtová osnova. Účtovnú osnovu v zákone o účtovníctve budú ľudia márne hľadať, aj keď v hovorovo sa takto označuje pomerne často.

Účtová osnova obsahuje zoznam tzv. syntetických účtov, ktoré sú usporiadané do účtových tried a účtových skupín. Okrem názvov účtov (slovného označenia) obsahuje aj ich číselné označenie. Usporiadanie účtovej osnovy rešpektuje požiadavky na zostavenie účtovnej závierky.

Komu slúži účtová (účtovná) osnova

Existuje niekoľko typov účtových osnov, ktoré sa odlišujú v závislosti od účtovnej jednotky, pre ktorú sú určené. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo niekoľko opatrení, v ktorých sa ustanovujú podrobnosti o účtových (účtovných) osnovách, resp. rámcových účtových osnovách. Na základe opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky existuje niekoľko účtových osnov, napríklad:

  • rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva,
  • rámcová účtová osnova pre Exportno - importnú banku Slovenskej republiky,
  • rámcová účtová osnova pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov,
  • účtová osnova pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania,
  • účtová osnova pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce,
  • rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie.

Najčastejšie používaná účtová osnova je rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, čo vyplýva z veľkého počtu obchodných spoločností prípadne doplneného o fyzické osoby-podnikateľov, ktorí sa rozhodli účtovať v podvojnom účtovníctve.

Účtová (účtovná) osnova vs. účtový rozvrh

Účtová osnova (nesprávne označovaná ako účtovná osnova) zjednodušene predstavuje predlohu pre účtovné jednotky, na základe ktorej si podľa vlastných potrieb vytvárajú svoje účtové rozvrhy.

Účtová osnova môže byť nápomocná podnikateľovi, keď chce zisťovať informácie z účtovníctva. Poskytuje prehľad o jednotlivých účtoch a ich usporiadaní do účtových skupín a účtových tried. Podnikateľ na základe účtovej osnovy môže ľahšie zadať účtovníkovi, aké analytické účty má vytvárať podľa toho, čo chce podnikateľ sledovať. Napríklad účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z účtovej osnovy je účet, kde sa účtuje o odpisoch dlhodobého majetku celkovo, ale podnikateľ napríklad chce sledovať, koľko sa ročne odpíše budova, automobil, kancelársky nábytok na samostatných analytických účtoch. Z toho dôvodu vie doplniť do účtového rozvrhu (tvoreného na základe účtovej osnovy) jednotlivé analytické účty k účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Pri vytváraní analytických účtov postupuje účtovná jednotka v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania, na základe ktorých si môže vytvárať analytické účty k syntetickým účtom podľa svojich potrieb. V súlade s postupmi účtovania by mala účtovná jednotka vytvárať analytické účty napríklad k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov.

  Rámcová účtová osnova Účtový rozvrh
Tvorca Ministerstvo financií Slovenskej republiky účtovná jednotka (napr. konkrétna s.r.o.)
Možnosť dopĺňania vlastných syntetických účtov nie áno ale okrem účtovej triedy nákladov a účtovej triedy výnosov
Analytické účty neobsahuje môže obsahovať v súlade s postupmi účtovania

Stiahnuť účtovú osnovu pre podnikateľov pre rok 2017.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?