Čo je účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve je štruktúrovaná prezentácia skutočností z účtovníctva. Poskytuje informácie o majetku, záväzkoch, vlastnom imaní ako aj o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za dané účtovné obdobie.

Čo obsahuje účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Okrem všeobecných náležitostí, ktoré sa uvádzajú na prvej strane, účtovná závierka v podvojnom účtovníctve obsahuje:

  • súvahu,
  • výkaz ziskov a strát,
  • poznámky.

Súvaha poskytuje informácie o stave majetku, záväzkov a vlastného imania ako rozdielu majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Výkaz ziskov a strát poskytuje informácie o výnosnosti účtovnej jednotky za účtovné obdobie. Vo výkaze ziskov a strát sa uvádzajú informácie o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie.

Poznámky sa zostavujú pre potreby obšírnejšieho opísania jednotlivých údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát a ďalšie skutočnosti pre správne pochopenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve.

Na čo slúži účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve plní najmä informačnú funkciu. Účtovná jednotka využíva informácie z účtovnej závierky ako podklad pre rozhodovanie o ďalšom smerovaní účtovnej jednotky, pre zhodnotenie hospodárenia účtovnej jednotky v účtovnom období, atď.  Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve slúži ako nástroj pre daňový úrad na zistenie základu dane z príjmov, ktorý sa odvíja od výsledku hospodárenia.

Ako sa zostavuje účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve po skončení účtovného obdobia. Podkladom na zostavenie účtovnej závierky sú hlavná kniha a denník, ktoré sú najdôležitejšími informačnými zdrojmi pre zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve. Okrem hlavnej knihy a denníka sú podkladom pre potreby účtovnej závierky aj kniha pohľadávok, kniha záväzkov, kniha dlhodobého majetku, atď.

Pred zostavením účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve je nutné zaúčtovať všetky uzávierkové operácie a vykonať uzávierku účtovníctva, ktorá pozostáva približne z 50 činností. Na konci účtovného obdobia sa musí vykonať napr. vyčíslenie kurzových rozdielov, vytvorenie rezerv a opravných položiek, preúčtovanie dlhodobej časti záväzku/pohľadávky na krátkodobú časť.

Účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve potrebuje účtovná jednotka na splnenie zákonných povinností. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve sa podáva na daňovom úrade do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Zväčša býva lehota do konca marca. Po zostavení účtovnej závierky štatutárny orgán účtovnej jednotky účtovnú závierku schvaľuje. Daňovému úradu musí doručiť oznámenie o schválení účtovnej závierky v prípade, ak sa účtovná závierka v podvojnom účtovníctve schvaľovala po jej doručení na daňový úrad.

Za nezostavenie účtovnej závierky hrozí účtovnej jednotke pokuta od daňového úradu až do výšky 3 000 000 eur.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?