Samostatne zárobková činná osoba (SZČO) na účely platenia odvodov do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie, resp. vykonávanie inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo má príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Medzi SZČO patria napríklad živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, umelci, znalci a tlmočníci, športovci, audítori, lekári.

SZČO a odvody (preddavky) na zdravotné poistenie v roku 2016

Povinnosť SZČO platiť preddavky na zdravotné poistenie v roku 2016 závisí od toho, či je SZČO zároveň zamestnancom, resp. poistencom štátu alebo nie a od skutočnosti, či jej bolo vykonané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2014, v ktorom jej bol preddavok vypočítaný. SZČO, ktorá nie je súčasne aj poistencom štátu alebo zamestnancom, má v roku 2016 povinnosť platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške 60,06 €. Suma preddavkov na zdravotné poistenie SZČO v roku 2016 však závisí od výšky preddavkov vypočítanej v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2014.

SZČO a odvody (poistné) do Sociálnej poisťovne v roku 2016

Povinnosť SZČO platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa posudzuje stále k 1.7. (na základe podaného daňového priznania za predchádzajúci rok). V prípade, že SZČO požiadala o odklad daňového priznania, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa jej posudzuje k 1.10. SZČO je od 1.7.2016 (resp. 1.10. 2016 - ak požiadala o odklad daňového priznania) povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak za rok 2015 jej príjmy (výnosy) presiahli sumu 5 148 €.

Výška odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne sa každoročne mení k 1.7. (resp. 1.10.) v závislosti od základu dane SZČO uvedeného v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, z ktorého sa vypočíta vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne.

Aké odvody platí SZČO?

Poistenie Sadzba
Zdravotné 14 %
Starobné 18 % 
Invalidné 6 % 
Rezervný fond solidarity 4,75 % 
Nemocenské 4,40 % 
Spolu  47,15 %

 *Zdravotne ťažko postihnutá osoba platí do zdravotnej poisťovne poistné v polovičnej výške 7%.

SZČO môže ešte navyše dobrovoľne platiť poistenie v nezamestnanosti vo výške 2% z vymeriavacieho základu.

Minimálne a maximálne hranice pri odvodoch SZČO v roku 2016

Minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne je v roku 2016 v sume 429 €. Maximálny vymeriavací základ na sociálne a zdravotné poistenie je vo výške 4 290 €.

Minimálne preddavky SZČO (ktorá nie je zároveň poistencom štátu ani zamestnancom) sú v roku 2016 vo výške 60,06 €. Maximálna suma mesačných preddavkov SZČO na zdravotné poistenie je v roku 2016 vo výške 600,60 €.

Od 1.1.2016 sa minimálne odvody SZČO do Sociálnej poisťovne zvýšili na sumu 142,20 € mesačne. Maximálne odvody do Sociálnej poisťovne sú v sume 1422,13 € mesačne.

Lehoty na platenie odvodov SZČO

SZČO je povinná platiť odvody do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak 8. deň pripadne na víkend alebo sviatok, lehota sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. Poistné za január sa platí do 8. februára, poistné za február sa platí do 8. marca, atď.

Čo hrozí SZČO za neplatenie odvodov (poistného)?

Za neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne hrozí SZČO:

  • pokuta do výšky 16 596,96€,
  • penále za omeškanie,
  • exekúcia.

Za neplatenie preddavkov na zdravotné poistenie hrozí SZČO:

  • pokuta,
  • úroky z omeškania,
  • exekúcia,
  • že zdravotná poisťovňa bude za SZČO uhrádzať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?