Koho sa daň z motorových vozidiel týka

Daň z motorových vozidiel sa týka podnikateľov (napr. spoločností s ručením obmedzeným, živnostníkov), ktorí v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti používali motorové vozidlo, resp. prípojné vozidlo (napr. osobný automobil, nákladný automobil, vozík, náves, motocykel, štvorkolka). Platí to aj pre podnikateľov, ktorí používali na pracovné cesty súkromné vozidlo.

Avšak, nie každé vozidlo používané na podnikanie podlieha zdaneniu daňou z motorových vozidiel. Zdaneniu podlieha len to vozidlo, ktoré je v zmysle zákona o dani z motorových vozidiel predmetom dane a nie je od dane oslobodené.

Ktoré vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel

Dani z motorových vozidiel podlieha vozidlo (napr. automobil), ktoré sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť a je evidované v Slovenskej republike. Zákon o dani z motorových vozidiel určuje prípady, kedy je vozidlo od dane oslobodené. Ide o vozidlo:

  • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
  • záchrannej služby (napr. zdravotnej, banskej, horskej),
  • pravidelnej verejnej dopravy,
  • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Daň z motorových vozidiel sa nikdy neplatí za vozidlo, ktoré je používané na skúšobné jazdy (ak má pridelené zvláštne evidenčné číslo) a za vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností (ak nie je určené na prepravu a v dokladoch je označené ako špeciálne vozidlo).

Sadzby dane z motorových vozidiel a výška dane

Výška dane z motorových vozidiel závisí od dvoch kľúčových veličín - sadzby dane a dĺžky obdobia, kedy sa vozidlo používalo na podnikanie (aktuálne od mesiaca vzniku daňovej povinnosti alebo od začiatku zdaňovacieho obdobia až do zániku daňovej povinnosti alebo do konca zdaňovacieho obdobia). Ročné sadzby dane z motorových vozidiel sú určené jednotne pre celé Slovensko. V prípade novšieho vozidla sa ročná sadzba dane znižuje o 15 %, 20 % alebo 25 %. Naopak, ak ide o staršie vozidlo, sadzba sa zvýši o 10 % alebo o 20 %. Platí pravidlo, že čím je vozidlo staršie, tým má vyššiu ročnú sadzbu dane.

Sadzbu upravenú na základe veku vozidla je možné ešte znížiť na polovicu, napríklad ak ide o hybridné vozidlo, vozidlo na pohon na skvapalnený zemný plyn či vozidlo používané v kombinovanej doprave.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva vždy po skončení zdaňovacieho obdobia. Vo väčšine prípadov je zdaňovacím obdobím kalendárny rok a daňové priznanie sa podáva do konca januára nasledujúceho roka. Živnostník si podáva daňové priznanie sám. Za spoločnosť s ručením obmedzeným podáva daňové priznanie zväčša konateľ. Spracovaním a podaním daňového priznania možno poveriť aj daňového poradcu.

Zákon o dani z motorových vozidiel osobitne upravuje podávanie daňového priznania aj v prípade menej obvyklých situácií. Sú nimi zlúčenie, splynutie či rozdelenie spoločností, likvidácia, konkurz, skončenie podnikania či smrť daňovníka.

Platenie dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel je potrebné zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania. Platí sa daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný daňovníkovi. Napríklad pre spoločnosť s ručením obmedzeným je miestne príslušný daňový úrad podľa jej sídla.

Aj v prípade dane z motorových vozidiel môže vzniknúť povinnosť platiť preddavky (štvrťročne alebo mesačne).

Sankcie (pokuty) a daň z motorových vozidiel

V súvislosti s daňou z motorových vozidiel hrozia najmä tieto sankcie:

  • pokuta za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote (od 30 eur do 16 000 eur),
  • úrok z omeškania, ak bude daň z motorových vozidiel zaplatená v ustanovenej lehote.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?