Daň z motorových vozidiel je upravená v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel“), ktorý s účinnosťou od 1. januára 2015 nahradil jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorá dovtedy upravovala daň z motorových vozidiel.

Ktoré vozidlo je predmetom dane z motorových vozidiel

Predmetom dane z motorových vozidiel sú len tie motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré súčasne spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

 1. ide o motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo kategórie L (motocykle, trojkolky štvorkolky), M (vozidlá určené na dopravu osôb), N (vozidlá určené na dopravu nákladu), O (prípojné vozidlá),
 2. motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo je evidované v Slovenskej republike podľa § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a
 3. motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo sa v zdaňovacom období používa na podnikanie (napríklad firmou, živnostníkom, osobou podnikajúcou na základe iného než živnostenského oprávnenia) alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (napríklad športovec, znalec, lekár, advokát, umelec).

Daňová povinnosť pri dani z motorových vozidiel vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sú splnené podmienky pre predmet dane z motorových vozidiel , teda prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo kategórie L, M, N alebo O evidované v Slovenskej republike použilo na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Kto je povinný platiť daň a podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Daňovníkom dane z motorových vozidiel, teda osobou, ktorá je povinná podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a túto daň aj zaplatiť, je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 • je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej len „osvedčenie o evidencii“),
 • má v osvedčení o evidencii ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa na podnikanie vozidlo, v ktorého osvedčení o evidencii je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • používa na podnikanie vozidlo, v ktorého osvedčení o evidencii je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Základ dane a sadzba dane z motorových vozidiel

Základom dane z motorových vozidiel pre:

 • vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW a za tieto vozidlá sa daň z motorových vozidiel neplatí, pretože jej ročná sadzba dane je 0 eur (do daňového priznania k dani z motorových vozidiel ich však je potrebné uviesť),
 • pre osobné vozidlá (vozidlá kategórie L a M1) zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v osvedčení o evidencii,
 • pre úžitkové vozidlá (vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4) ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii.

Nadobudnutím účinnosti nového zákona o dani z motorových vozidiel došlo k zmenám aj v sadzbách dane z motorových vozidiel. Podľa predchádzajúcej legislatívnej úpravy sadzbu dane z motorových vozidiel určovali vyššie územné celky. Do roku 31. januára 2014 tak boli na Slovensku rôzne sadzby dane z motorových vozidiel v závislosti od konkrétneho kraja a platili sa na rôzne účty. Od 1. januára 2015 sú sadzby dane z motorových vozidiel jednotné pre celé Slovensko a uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel podľa veku vozidla

Podľa zákona o dani z motorových vozidiel sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 upravuje v závislosti od veku vozidla (pôvodne podľa emisných noriem). Môže byť vyššia, ale aj nižšia ako je uvedená v sadzobníku podľa prílohy č. 1. Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane z motorových v závislosti od veku vozidla uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Obdobie počas ktorého sa uplatňuje príslušná sadzba dane Ročná sadzba dane z motorových vozidiel
počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla (1 – 36 mesiac evidencie vozidla) ročná sadzba dane z motorových vozidiel podľa prílohy č. 1 sa znižuje o 25 %
počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (37 – 72 mesiac evidencie vozidla) ročná sadzba dane z motorových vozidiel podľa prílohy č. 1 sa znižuje o 20 %
počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (73 – 108 mesiac evidencie vozidla) ročná sadzba dane z motorových vozidiel podľa prílohy č. 1 sa znižuje o 15 %
po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov od mesiaca prvej evidencie vozidla počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (109 až 144 mesiac evidencie vozidla) je zhodná s ročnou sadzbou dane z motorových vozidiel podľa prílohy č. 1
po uplynutí 144 kalendárnych mesiacov od mesiaca prvej evidencie vozidla počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov (145 až 156 mesiac evidencie vozidla) ročná sadzba dane z motorových vozidiel podľa prílohy č. 1 sa zvyšuje o 10 %
pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla ročná sadzba dane z motorových vozidiel podľa prílohy č. 1 sa zvyšuje o 20 %

Vzhľadom na to, že zdaňovacie obdobie pre daň z motorových vozidiel je najčastejšie kalendárny rok, dochádza v praxi počas kalendárneho roka k prechodu medzi jednotlivými 36 a 12-mesačnými obdobiami s rôznymi sadzbami dane. Vtedy je potrebné daň z motorových vozidiel počítať z dvoch pomerných sadzieb dane (platí to vždy vtedy, ak mesiac prvej evidencie vozidla nebol január). Okrem toho sa takto upravená sadzba dane z motorových vozidiel v závislosti od veku vozidla znižuje o 50 % pre hybridné motorové vozidlo, hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Niektorí daňovníci sú povinní počas zdaňovacieho obdobia platiť aj preddavky na daň z motorových vozidiel. Na tieto účely je rozhodujúca predpokladaná daň, ktorou je súčet ročnej sadzby dane upravenej za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia . Štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel je povinný platiť daňovník, ktorého predpokladaná daň z motorových vozidiel u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur. Štvrťročné preddavky na daň sa platia vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Mesačné preddavky na daň z motorových vozidiel je povinný platiť daňovník, ktorého predpokladaná daň z motorových vozidiel u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur. Mesačné preddavky na daň sa platia vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Pre daň z motorových vozidiel je zdaňovacím obdobím kalendárny rok (okrem prípadov ako je napríklad likvidácia, konkurz, ukončenie podnikania). Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva daňovému úradu do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V rovnakej lehote, v akej sa podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, teda do 31. januára, je daň z motorových vozidiel aj splatná. Daňové priznanie sa podáva miestne príslušnému daňovému úradu podľa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby (do 31. decembra 2015 podľa miesta evidencie motorového vozidla alebo prípojného vozidla).

V úvode daňového priznania k dani z motorových vozidiel je potrebné uviesť daňové identifikačné číslo daňovníka (DIČ), ktoré sa uvádza potom aj na každej ďalšej strane daňového priznania v jeho hlavičke. Označí sa druh daňového priznania a trvanie zdaňovacieho obdobia (najčastejšie od 1. januára do 31. decembra). V prvom oddiele sa uvádzajú základné údaje o daňovníkovi. Druhý oddiel sa vypĺňa vtedy, ak za daňovníka podáva daňové priznanie niekto iný. V treťom oddiele sa vypočítava samotná daň z motorových vozidiel. Uvádzajú sa tu údaje napríklad o dátume prvej evidencie vozidla, vzniku daňovej povinnosti, kategórii vozidla, zdvihovom objeme valcov motora, hmotnosti vozidla a počte jeho náprav. Potom sa uvádza ročná sadzba dane z motorových vozidiel, ktorá sa v ďalších riadkoch daňového priznania upravuje o percento zvýšenia alebo zníženie sadzby dane v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla. Neskôr sa vypočíta výsledná daň z motorových vozidiel. V štvrtom oddiele sa daň z motorových vozidiel spočíta za všetky vozidlá a po zohľadnení preddavkov sa vypočíta daň na úhradu alebo daňový preplatok. Na konci daňového priznania je potrebné uviesť dátum a podpis daňovníka.

Najčastejšie chyby v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel

Podľa informácií Finančnej správy SR patria medzi najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel napríklad tieto:

 • daňovník zaplatí daň z motorových vozidiel, ale nepodá daňové priznanie (nepodanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa považuje za správny delikt s hrozbou pokuty od daňového úradu vo výške od 30 eur do 16 000 eur),
 • nesprávne vypočítaná predpokladaná daň a v súvislosti s tým zanedbanie povinnosti platenia preddavkov na daň,
 • neúplné alebo nesprávne vyplnené daňové priznanie z dôvodu chýbajúceho dátumu, podpisu a identifikačných údajov, nevyplnenie niektorých súčtových riadkov,
 • nesprávne vypočítanie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel,
 • nesprávne identifikovanie platby variabilným symbolom a nesprávne uvedenie čísla bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa platí daň z motorových vozidiel a ktorý si musí z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu vygenerovať sám daňovník.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?