Daňové priznanie k DPH je tlačivo, prostredníctvom ktorého platiteľ DPH alebo iná osoba povinná platiť daň informuje daňový úrad o svojej daňovej povinnosti.

Kto musí podávať daňové priznanie k DPH a kedy

Daňové priznanie k DPH podáva:

 • platiteľ DPH,
 • zahraničná zdaniteľná osoba povinne registrovaná pre daň, (ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava) v určitých zákonom stanovených situáciách,
 • daňový zástupca pri dovoze tovarov za zastúpených dovozcov,
 • pri prijatí služby dodanej zahraničnou osobou s miestom dodania v tuzemsku - zdaniteľná osoba (firma, živnostník, iná samostatne zárobkovo činná osoba), alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaná pre daň na účely nadobudnutia tovaru z iného členského štátu (občianske združenie registrované podľa § 7 zákona o DPH),
 • pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu:
  • zdaniteľná osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou - registrovaná pre daň z titulu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu (živnostník registrovaný podľa § 7 zákona o DPH, nezisková organizácia registrovaná podľa § 7 zákona o DPH),
  • zdaniteľná osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou - registrovaná pre daň z titulu prijímania/poskytovania služieb od zahraničnej osoby alebo zahraničnej osoby z iného členského štátu (napr. firma alebo občianske združenie registrované podľa §7a zákona o DPH), ak v danom kalendárnom roku nadobudla tovar v sume vyššej ako 14 000 eur,
 • pri vymedzených službách - vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť, pri krátkodobom nájme dopravných prostriedkov, pri kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých vzdelávacích, zábavných a podobných službách, pri doprave osôb, pri reštauračných a stravovacích službách (aj poskytnutých na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch) dodaných zahraničnou osobou - každá zdaniteľná osoba, ak je miesto dodania služieb v tuzemsku,
 • pri tovare (okrem zásielkového predaja) dodanom zahraničnou osobou s miestom dodania v tuzemsku - každá zdaniteľná osoba (ide napr. o prípad, ak česká spoločnosť Alza.cz dodáva tovar pod slovenským IČ DPH),
 • osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu,
 • osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, ak príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu.

Zdaniteľnou osobou je každá osoba , ktorá vykonáva akúkoľvek ekonomickú činnosť. Môže ňou byť firma, podnikateľ, samostatne zárobkovo činná osoba, prenajímateľ, nezisková organizácia, ktorá vykonáva aj podnikateľskú činnosť a pod.

Lehota na podanie daňového priznania k DPH je do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak zákon o DPH neustanovuje v konkrétnych situáciách inak. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, lehota na podanie daňového priznania k DPH sa posúva na najbližší pracovný deň.

Novoregistrovaný platiteľ DPH podáva daňové priznanie k DPH mesačne , minimálne 12 mesiacov od konca mesiaca registrácie za platiteľa DPH. Keď novoregistrovaný platiteľ DPH splní podmienky na štvrťročné podávanie daňového priznania k DPH, môže prejsť na štvrťročného platiteľa DPH.

Platiteľ DPH , ktorý je platiteľom DPH viac ako 12 mesiacov od konca mesiaca registrácie a jeho obrat za posledných 12 mesiacov nedosiahol sumu 100 000 eur, môže podávať daňové priznanie k DPH štvrťročne.

Zahraničná zdaniteľná osoba povinne registrovaná pre daň podáva daňové priznanie k DPH do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom jej vznikla povinnosť platiť daň, dodala tovar z iného členského štátu alebo vyviezla tovar do 3. krajiny, dodala tovar v rámci trojstranného obchodu alebo ak uplatňuje odpočítanie DPH z tovarov a služieb použitých na tuzemské dodávky tovarov a služieb.

Daňový zástupca pri dovoze tovaru podáva daňové priznanie k DPH za zastúpených dovozcov do 25 dní po skončení mesiaca.

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň na účely prijatia služby od zahraničnej osoby alebo poskytnutia služby osobe z iného členského štátu, osoba registrovaná pre daň na účely nadobudnutia tovaru z iného členského štátu a osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň, podáva daňové priznanie k DPH do 25 dní po mesiaci, v ktorom jej vznikla povinnosť platiť DPH.

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podáva daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

Čo obsahuje daňové priznanie k DPH

Daňové priznanie k DPH obsahuje na prvej strane:

 • identifikačné údaje osoby, ktorá podáva daňové priznanie,
 • údaj, či daňové priznanie k DPH podáva platiteľ DPH, iná osoba registrovaná pre daň, resp. ďalšie osoby, ktorým zákon o DPH ustanovuje povinnosť podať daňové priznanie k DPH,
 • údaj, či ide o riadne, opravné alebo dodatočné daňové priznanie a obdobie, za ktoré sa podáva.

V daňovom priznaní k DPH sa uvádza výška základu dane a dane:

 • pri dodaní tovaru a služby,
 • pri nadobudnutí tovaru zo zahraničia,
 • pri prijatí služby alebo nadobudnutí tovaru v špeciálnych prípadoch, napr. pri prijatí stavebných prác, kúpe zlata, kúpe investičného zlata, prijatí služby prepravy osôb na Slovensku od zahraničnej osoby,
 • pri prijatí služieb od zahraničných osôb,
 • a iné.

Daň uvedená pri týchto transakciách predstavuje daň zdaniteľnej osoby, ktorú je povinná odviesť.

Platiteľ dane si od tejto dane môže odpočítať daň :

 • z nadobudnutých tovarov a služieb v tuzemsku,
 • z nadobudnutých tovarov zo zahraničia,
 • z prijatých služieb alebo nadobudnutých tovarov v špeciálnych prípadoch,
 • z prijatých služieb od zahraničných osôb,

po splnení zákonom stanovených podmienok .

Právo odpočítať daň si môže uplatniť len z tých tovarov a služieb , ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ dane. Odpočítať daň môže v prípadoch, ak je daň:

 • voči nemu uplatnená pri dodaní tovarov a služieb v tuzemsku (napr. v prípade firmy musia byť na faktúre uvedené identifikačné údaje firmy a nie konateľa),
 • ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň (napr. pri prijatí služby od zahraničnej osoby),
 • ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,
 • zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru (na základe dokladu z colného úradu).

Čo môže byť výsledkom v daňovom priznaní k DPH

Po uplatnení odpočítania dane od daňovej povinnosti vznikne platiteľovi DPH výsledok, ktorý môže byť:

 • vlastná daňová povinnosť - daň, ktorú je povinný platiteľ DPH odviesť,
 • nadmerný odpočet - pohľadávka voči daňovému úradu, ktorú si môže započítať s vlastnou daňovou povinnosťou za ďalšie zdaňovacie obdobie, resp. ktorú mu daňový úrad po splnení určitých podmienok vráti.

Iné osoby povinné podať daňové priznanie nemajú nárok na odpočet DPH , preto je u nich daň z nadobudnutého tovaru/ z prijatej služby zo zahraničia resp. z prijatých služieb alebo nadobudnutých tovarov v špeciálnych prípadoch vlastnou daňovou povinnosťou teda daňou, ktorú musia odviesť.

Aké sankcia súvisia s daňovým priznaním k DPH

Osobe povinnej podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH hrozí za neskoré podanie alebo za nepodanie daňového priznania pokuta v rozmedzí od 30 eur do 16 000 eur. V prípade, že osoba povinná podať daňové priznania k DPH nepodá daňové priznanie ani po výzve správcu dane, hrozí jej pokuta vo výške od 60 eur do 32 000 eur.

Osobe povinnej podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH hrozia okrem pokút aj úroky z omeškania za nezaplatenie DPH vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky z výšky nedoplatku za každý jeden kalendárny deň, počas ktorého nezaplatila daň správcovi dane.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?