Koho sa týka DPH

Len veľmi ťažko nájdeme podnikateľa, ktorý s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”) nepríde do styku. Platí to aj v prípade, ak nie je platiteľom DPH a nemáme na mysli platenie DPH uvedenej na faktúre od dodávateľa. Podnikatelia sa často spoliehajú (bohužiaľ mylne) na to, že ak nie sú platiteľmi DPH, tak sa ich DPH netýka a nemusia podávať daňové priznanie k DPH a platiť DPH.

Dodávanie a prijímanie služieb z iných členských štátov EÚ. Poskytovanie elektronických služieb spotrebiteľom (novinka MOSS pre DPH). Je to len náznak situácií, ktoré sú v súčasnosti bežným javom a daňou z pridanej hodnoty sa v tomto prípade musia zaoberať aj neplatitelia.

Dôvodom je pojem “zdaniteľná osoba”. Tento pojem označuje osobu, ktorej môžu vzniknúť povinnosti v súvislosti s DPH, predovšetkým registračná povinnosť, podávanie daňového priznania a platenie DPH.

V súhrne, DPH sa týka predovšetkým platiteľov DPH, ale je potrebné mať na pamäti, že sa môže vzťahovať aj na tých podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH. Sankcie v prípade porušenia povinností nie sú nízke. Transakcie je vždy lepšie vopred nechať posúdiť odborníkovi, ako zbytočne platiť pokuty a úroky z omeškania.

Výpočet DPH

Daň z pridanej hodnoty sa počíta zo základu dane, preto je prvým a dôležitým krokom správne určiť výšku základu dane pre DPH. Následne sa základ dane vynásobí príslušnou sadzbou DPH (10 % alebo 20 %) a daň sa zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky.

Definícia a určenie základu dane pre DPH je upravené zákonom o DPH, pričom je potrebné rozlišovať tri základné situácie, a to:

  • dodanie tovaru a služby,
  • nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ,
  • dovoz tovaru (z krajiny mimo EÚ).

Vypočítaná DPH sa môže ešte zmeniť, napríklad ak sa musí pôvodne fakturovaná suma opraviť (opraví sa aj základ dane).

Podávanie daňového priznania k DPH

Daňové priznanie k DPH sa podáva do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia, ak zákon o DPH v konkrétnych prípadoch neustanovuje inú lehotu. Základnými zdaňovacími obdobiami sú kalendárny mesiac a kalendárny štvrťrok. Osobitným prípadom sú napríklad situácie, keď podnikateľ zabudne podať žiadosť o registráciu pre DPH alebo ju podá oneskorene. Pre tento prípad je ustanovená 60 dňová lehota.

Chyby v podaných daňových priznaniach k DPH sa opravujú podaním opravného daňového priznania k DPH (ak lehota na podanie ešte neuplynula) alebo podaním dodatočného daňového priznania (ak lehota na podanie už uplynula).

Platitelia DPH sú povinní daňové priznania (riadne, opravné a dodatočné) podávať výlučne elektronicky.

Prostredníctvom daňového priznania k DPH sa fakticky priznáva DPH, ktorú musí podnikateľ odviesť daňovému úradu (daň na výstupe) a žiada sa vrátenie DPH, ktorú štátu zaplatil pri nákupe tovaru alebo služby (daň na vstupe). Rozdiel je daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet.

DPH zaplatenú v inom členskom štáte EÚ je taktiež možné žiadať späť. Žiadateľ musí spĺňať podmienky podľa zákona o DPH a musí podať žiadosť v ustanovenej lehote.

Podávanie kontrolného výkazu DPH

Za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie k DPH sa musí podať aj kontrolný výkaz, okrem presne definovaných prípadov (napr. podáva sa “nulové” daňové priznanie). Kontrolný výkaz má lehotu na podanie rovnakú ako daňové priznanie, ale nemusia sa podávať naraz.

Kontrolný výkaz sa podáva výlučne elektronicky.

Ďalšie dôležité povinnosti v súvislosti s DPH

Okrem vyššie uvedených povinností vzniká v súvislosti s DPH aj rad ďalších. Patria k nim aj povinnosť podať súhrnný výkaz a osobitné daňové priznanie k DPH pri uplatnení schémy MOSS (mini one stop shop).

Súhrnný výkaz podáva platiteľ DPH a zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty (tzv. neplnohodnotné registrácie pre DPH). Podáva ho v prípade, ak uskutoční v kalendárnom mesiaci alebo kalendárnom štvrťroku vybrané typy transakcií (napr. dodanie tovaru oslobodeného od DPH zo SR do iného členského štátu EÚ osobe s IČ DPH). Lehota na podanie súhrnného výkazu DPH je 25 dní po skončení príslušného obdobia (mesiaca alebo štvrťroka).

Osobitné priznanie k DPH súvisí s uplatnením zjednodušenia podľa schémy MOSS. Takéto daňové priznania sa podáva v prípade, ak zdaniteľná osoba (t. j. aj podnikateľ neregistrovaný pre DPH sa musí z tohto titulu registrovať) dodá elektronickú službu konečnému spotrebiteľovi do iného členského štátu EÚ.

Avšak aj toto zjednodušenie nie je vo všetkých prípadoch úplným zjednodušením a podnikateľ sa nevyhne problémom. Osobitosťou je napríklad lehota podania tohto osobitného daňového priznania k DPH, ktoré sa podáva do 20. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka. Lehota uplynie aj vtedy, ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja. Aj platbu DPH je potrebné uskutočniť s predstihom, nakoľko za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane (nie deň odpísania z účtu).

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že viac ako 80 % daňových kontrol na DPH sú kontroly zamerané na nadmerné odpočty DPH?