Chyba v podanom daňovom priznaní k DPH sa po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania opravuje dodatočným daňovým priznaním k DPH. Aj skutočnosť, či chyba je v prospech alebo neprospech daňového subjektu rozhoduje o povinnosti alebo možnosti podania dodatočného daňového priznania k DPH.

Kedy sa musí podať dodatočné daňové priznanie k DPH a kedy postačuje opravné daňové priznanie

Do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPH sa nesprávnosti v podanom daňovom priznaní opravujú podaním opravného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie k DPH sa podáva až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, nie v prípade, ak lehota na podanie daňového priznania ešte neuplynula. Ďalej sa zameriame len na situácie, kedy sa podáva dodatočné daňové priznanie k DPH.

Dodatočné daňové priznanie k DPH sa musí podať v týchto prípadoch:

  1. Nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní k DPH je vyšší ako v skutočnosti vznikol.
  2. Daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní k DPH je nižšia ako v skutočnosti vznikla.
  3. Daňové priznanie k DPH neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov.

Príklad: V daňovom priznaní za január 2016 bol zistený nadmerný odpočet 5 000 Eur. Nadmerný odpočet mal byť len vo výške 4 500 Eur. Daňový subjekt chybu opraví v dodatočnom daňovom priznaní k DPH.

Príklad: V daňovom priznaní je uvedená suma zdaniteľných obchodov oslobodených od DPH 5 000 Eur. V skutočnosti bola táto suma 4 500 Eur. Daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet táto skutočnosť neovplyvní, ale ide o chybu, ktorú daňový subjekt opraví v dodatočnom daňovom priznaní k DPH.

Kedy sa môže podať dodatočné daňové priznanie k DPH

Dodatočné daňové priznanie k DPH je možné podať v týchto prípadoch:

  • Daňová povinnosť v podanom daňovom priznaní k DPH je vyššia ako v skutočnosti vznikla.
  • Nadmerný odpočet v podanom daňovom priznaní k DPH je nižší ako v skutočnosti vznikol.

Kedy nie je možné podať dodatočné daňové priznanie k DPH

Dodatočné daňové priznanie k DPH nie je možné podať v týchto situáciách:

  1. za zdaňovacie obdobie sa DPH určuje podľa pomôcok,
  2. za zdaňovacie obdobie sa DPH určila podľa pomôcok,
  3. za zdaňovacie obdobie prebieha daňová kontrola (po uplynutí 15 dňovej lehoty od začatia daňovej kontroly),
  4. za zdaňovacie obdobie, za ktoré prebehla daňová kontrola a nie sú známe nové skutočnosti (t. j. skutočnosti, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly),
  5. v predĺženej lehote na zánik práva vyrubiť DPH.

Sankcie a dodatočné daňové priznanie k DPH

Podanie dodatočného daňového priznania, ktorým dôjde k zvýšeniu daňovej povinnosti k DPH alebo k zníženiu nadmerného odpočtu DPH, v porovnaní s už podaným daňovým priznaním k DPH, je správnym deliktom. Za tento správny delikt je daňový úrad povinný uložiť pokutu.

Pokuta sa ukladá najmenej vo výške troch percent ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní k DPH a sumou uvedenou v poslednom podanom daňovom priznaní k DPH. Od roku 2016 sa do výpočtu pokuty zapracoval časový aspekt. Čím dlhšia doba uplynie od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania do dňa podania dodatočného daňového priznania k DPH, tým viac bude výška pokuty narastať.

Podanie dodatočného daňového priznania k DPH, ktoré je v prospech daňovníka, nie je sankcionované.

V rokoch 2011 až 2015 bolo podľa štatistík Finančnej správy SR podaných viac ako 381 000 dodatočných daňových priznaní k DPH. Najviac dodatočných daňových priznaní bolo podaných v roku 2014 (rok, v ktorom bol zavedený kontrolný výkaz DPH), viac ako 101 800.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?